Motie nota gezondheidszorg

Een, op initiatief van het PAK, ingediende motie voor Xtra aandacht voor ouderen en chronisch zieken in de nieuwe gezondheidsnota Zuid-Limburg voor de komende 4 jaar, is unaniem aangenomen imantelzorger_435n de raadsvergadering van 11 oktober 2016. De motie is door alle raadpartijen ingediend en zal doorgestuurd worden aan de overige 17 Zuid-Limburgse gemeenten met het verzoek voor overname.
Hieronder de door de PAK fractie opgestelde tekst van de motie.


Motie
  Gemeenteraadsvergadering dinsdag 11 oktober 2016

Agendapunt 6.5. Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019; gezondheid in Zuid Limburg van signaal rood naar bronsgroen;
Gemeenteblad 2016, nr. 54
De raad van de Gemeente Brunssum bijeen op 11 oktober 2016;

  • Gelet op de voorstellen in deze nota om in het kader van de gezondheidsachterstanden in de regio Zuid-Limburg aandacht te besteden aan de programmalijnen:
    • Gezonde jeugd
    • Gezonde wijk
    • Aandacht voor kwetsbare personen
  • Gelet op de landelijke begroting 2017, gepresenteerd in de Miljoenennota op Prinsjesdag jl,  waar wordt aangegeven dat er meer middelen vrijgemaakt worden voor wijkverpleging en langdurige zorg en bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg worden verminderd;

Verzoekt de Raad het College van B&W

  • in de uitwerking van deze nota, en in het vervolgtraject van implementatie, extra aandacht te besteden en uit te werken in beleid betreffende de doelgroepen ouderen(zorg) en chronisch zieken;
  • deze motie door te sturen aan de colleges en raden van de overige 17 Zuid-Limburgse gemeenten

en gaat over tot de orde van de dag

dd 11-10-2016, Brunssum
namens de PAK fractie

Ger Luit tijdelijk vervangen in gemeenteraad

Persbericht PAK     3 oktober 2016

SONY DSC

Dhr M. Houben

Math Houben neemt waar

Vanaf 1 oktober 2016 zal Ger Luit de gemeenteraad van Brunssum tijdelijk verlaten, omdat hij een therapeutisch behandeltraject is gestart om zijn fysieke situatie te verbeteren. Hij is al voor de vakantie ermee begonnen. Het kost veel tijd en energie, zodat hij wat de raad betreft nu even een stap terug doet. Met veel optimisme gaat Ger Luit dit traject verder doorlopen en hopelijk levert dat het gewenste resultaat op. Hij blijft optimistisch. Math Houben zal Ger Luit vervangen vanaf 1 oktober. Math draait al heel wat jaren mee als commissielid financiën en is wat dat betreft goed ingevoerd in de belangrijkste financiële stukken.

Artikel 43 vragen: misstanden en schade buitenring

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir de volgende vragen omtrent asbestgevaar in de Klingbemden en andere gevolgen omtrent de aanleg van de buitenring. Hieronder de vragen en antwoorden van het college. Lees verder