Artikel 43: vragen Brunssum Noord en – centrum

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir vragen omtrent enkele zaken die zijn opgevallen tijdens een wijkwandeling met enkele buurtbewoners in Brunssum noord en – centrum.Geachte heer L’Espoir,

U gaf aan: “Gisteren hebben we als PAK een alternatieve wijkwandeling gemaakt en dat leidt tot de volgende vragen.”

In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.

Vragen Noord:  – “Je ziet op veel plekken bouwmaterialen liggen van ooit gestarte verbouwingen die dan maanden of jaren blijven liggen. Dat maakt met name in de koopsector het huis in de buurt, van de buren, minder waard gezien de rommelige indruk. Is het niet verstandig om op wijkniveau burgers daar op aan te spreken?”
 
– “Dat zelfde geldt voor volstrekte rommel op opritten, kapotte omheiningen etc. Aan de ene kant heb je het recht op je privé en is rommel een subjectief begrip, aan de andere kant het je het collectieve buurt uitzien? “
 
– “Bomen zijn een bron van inspiratie en natuur, maar kunnen op den dur ook lelijk, oud en gevaarlijk worden, is er geen boom vervangingsplan in wijken dit geldt bijv ook voor S veld waar beeldbepalende bomen toch ook langzaam hun einde naderen. Heggen groeien op diverse plekken over een deel van het trottoir, daarmee wordt dat trottoir smaller, vinden we dat acceptabel? Wordt het niet tijd voor een integraal buurtbeheer zodat je meer contact, meer beeld krijgt als gemeente?”

Antwoord Noord:  – In Brunssum is er voor klachten en meldingen een Meldpunt Overlast ingericht. Als inwoners overlast ervaren van opgeslagen bouwmaterialen, rommel op opritten, kapotte omheiningen of hagen die over het trottoir groeien, dan kunnen zij te allen tijde hiervan melding maken bij het Meldpunt Overlast. Vanuit een integrale benadering worden meldingen opgepakt en bekeken, en wordt bepaald wie c.q. welke afdeling (bijv. Openbare ruimte en Algemene bestuurszaken) met een melding aan de slag gaat. Klachten en meldingen kunnen zowel digitaal als telefonisch worden ingediend.

– Naast de bovenstaande mogelijkheid kunnen inwoners vragen, klachten, meldingen of onduidelijkheden over hun directe leefomgeving ook melden bij de plaatselijke wijkteams. De wijkteams zijn de ogen en oren van de wijk. Ze vormen een verbindende schakel tussen bewoners, verenigingen, de woningcorporatie, de politie, de gemeente en andere betrokkenen zoals scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Via deze wijkteams en de daaraan gekoppelde wijkmanagers is er contact met de burgers, en komen zaken in de openbare ruimte ook in beeld. Op deze wijze wordt al inhoud gegeven aan integraal buurtbeheer onder de vlag van “wijkgericht werken”.

– Overigens is handhaven (bij overlast) niet altijd een reële optie is. Soms zijn de middelen beperkt om te sanctioneren. Vaak betekent dit dat er pas in het geval van onveilige situaties ingegrepen kan worden. Voor het overige kan er enkel een beroep op burgers gedaan worden om hun eigen omgeving netjes en ordentelijk te houden.

– Voor wat betreft bomen en groen in de buurt is een en ander vastgelegd in het Bomenbeleid en in de Bomenverordening. In het Bomenbeleid wordt uiteengezet hoe we in Brunssum denken over de waarde van bomen en groen voor de leefomgeving. In Schuttersveld bijvoorbeeld geldt dat voor elke waardevolle boom die gekapt wordt (of moet worden) een passende herplant wordt verlangd. Alle oude bomen in particuliere tuinen in Schuttersveld zijn als waardevol betiteld. Voor het kappen van bomen in het openbaar gebied is altijd een kapvergunning met de daarbij horende compensatie vereist.

Vragen Centrum:  “Vogele is de volgende lege plek. Geen 2e trekker. Genoeg leegstand dus. Kortom de vraag wanneer gaan we het centrumplan publiek bijstellen op grond van de huidige realiteit dus geen winkelruimtes meer erbij bijvoorbeeld en duidelijkheid voor slagerij Houben etc?”

Antwoord Centrum: – In april 2016 is de Doorsteek Centrum, en de invulling met retail, onderwerp van gesprek geweest tijdens een raadsinformatieavond. Verder is de Raad eind vorig jaar geïnformeerd over de stand van zaken rond het centrumplan (brief met kenmerk 538608/693201 d.d. 29 november 2016, verzonden op 02 december 2016). De eerste bouwactiviteiten zijn gericht op de realisatie van fase 1a en 1b.

– Met de contractpartijen is afgesproken om vooralsnog te blijven vasthouden aan de realisatie van het gehele plan inclusief Doorsteek. We gaan er vanuit dat de bouwstart van fase 1a een positieve uitwerking heeft op commerciële partijen om zich te vestigen in het centrum. Afspraak is verder dat vóór medio 2018 zicht moet zijn op een 2de trekker voor de Doorsteek. Indien het tijdig vastleggen van een 2de trekker niet lukt, gaan partijen in gesprek om eventueel te komen tot een alternatief of bijgesteld plan.