Woordmelding PAK programmabegroting dd 13-11-2019

De burger als mens staat centraal

De eerste begroting van een nieuwe coalitie in een nieuwe periode.

Voorzitter

Alle 55 actiepunten van het coalitieprogramma hadden we graag terug gezien in deze begroting en uitgezet in de jaren 2020-2024. In feite is daarom deze begroting qua nieuw beleid erg magertjes. Eén oorzaak is het behoedzaam financieel beleid van dit college. Dat is positief. Maar het heeft ook te maken met de omschakelingssnelheid van het ambtelijke apparaat in een nieuwe situatie. We hebben als partij hierin geduld getoond. Keulen en Rome zijn ook niet op 1 dag gebouwd. Maar vanaf nu vinden we dat er voortvarend aan de 55 actiepunten van het coalitieprogramma gewerkt mag worden. In de commissie heeft de wethouder toegezegd dat in het voorjaar 2019 actiepunten in het coalitieprogramma gepresenteerd worden in een uitvoeringsprogramma, waar we dan kennis van kunnen nemen.
Zoals het er nu uitziet zullen we de eerste 2 jaar een flinke greep in de reserves moeten doen om de begroting sluitend te krijgen. Tegelijkertijd zien we dat we vanaf 2021 wel een structureel sluitende begroting hebben.

Ondanks financiële tegenvallers gaan we voor de burger.
Bezuiniging op de muziekschool wordt teruggedraaid. De Bieb gaan we redden. Er zal meer aandacht voor laaggeletterdheid zijn. Er komt een denktank met burgerparticipatie. De onpartijdige ombudsfunctie krijgt invulling. Ook is het college met het Pools huis bezig. Dat pand heeft een facelift nodig. Hoe ver is het college ermee en hoe lang duurt het nog, voordat dit pand enigszins bij de tijd is????
Er komt een noodfonds minima in een aanpak naar beter en breder armoedebeleid. Er zal meer handhaving komen door uitbreiding boa’s waardoor we ons veiliger in Brunssum moeten gaan voelen. De benadering van bijstandsgerechtigden wordt vernieuwd. De mensen krijgen ondersteuning om hun situatie te verbeteren. De eerste stappen zijn al gezet.

Via het Besluit Beheer en Verantwoording (BBV) worden we geconfronteerd met een rekenrente. In 2016 hebben we het voordeel gepakt, maar niet het nadeel. In 2019 pakken we het nadeel. En dit is groter dan het voordeel.

Voor de burger heeft deze begroting ook een consequentie. De netto woonlasten zullen iets stijgen in de vorm van een verhoging van 2,7%. Dit betreft nadeel OZB met daarbij een voordeel in riool retributie. Hierbij gaat het om de gemiddelde woningwaarde van €140.000, wat neerkomt op een nadeel van rond de 7 euro per jaar per huishouden gezien de tabel van pagina 71. Dat is een last die wij als PAK accepteren als bijdrage van de burger. Kijken we naar ons omringende gemeenten als Heerlen, Kerkrade en Sittard-Geleen, dan zien we daar de financiële lasten voor burgers ruim hoger liggen. De gemeente Landgraaf vult zelfs de gehele tekorten aan via zijn algemene reserve. Wat neerkomt op ruim 6 miljoen. Brunssum gebruikt het eerste jaar 3 miljoen uit de reserve om het tekort in de begroting te dekken. Gunstig is dat dankzij de inzet van dit college en het ambtelijke apparaat inmiddels bijna 2 miljoen eenmalig aan Brunssum wordt terug betaald door het Rijk i.v.m. onze positie als nadeelgemeente. Dit geld zal via de jaarrekening 2018 verrekend worden. Felicitaties aan de organisatie en het college voor deze actie waardoor de opvang van het begrotingstekort wellicht een flink stuk verbeterd.

Voorzitter

Wat nog niet geregeld is, maar hopelijk in 2019 wel, is het behoud van het voortgezet onderwijs, lees Rombouts, en de bieb, beiden al jarenlang een zorgenkindje. Het schoolbestuur van het Rombouts, het LVO, wil allerlei financiële tegemoetkomingen, begrijpen we. Wat het PAK betreft mag het college onderhandelen over de overname van het totale gebouw maar wel op realistische basis. Het college zou kunnen overwegen om het bibliotheekdeel over te nemen tegen een marktconforme prijs, waarbij de koopprijs wordt voldaan in een aantal fases. Met dit geld kan LVO haar nieuwe onderwijsconcept een extra impuls geven.
In het verlengde daarvan ligt er mogelijkerwijs een oplossing voor de bibliotheek in het verschiet. We vertrouwen erop dat er snel een doorbraak komt. Maar “it takes two to tango”. Dat dit college voortvarend te werk gaat, blijkt ook uit de oplossing die er voor Concordia is gekomen. Sluiting is van de baan, het gebouw is overgedragen aan de stichting en de exploitant zodat de verenigingen daar kunnen blijven.
Deze dossiers tonen aan dat we in een overgang zitten van het ene bestuur naar het andere bestuur. Zo is er dus nog genoeg te doen in Brunssum. De een noemt het lijken in de kast en de ander een uitdaging. We noemen het centrumplan, Schutterspark, aanpassing beleid zonnepanelen in oude wijken, en, zoals al genoemd, het voortbestaan LVO en Bieb.

Voorzitter

De dreiging van de herindeling lijkt minder maar is voor ons nog steeds niet van de baan. Wij gaan er vanuit dat dit college, en de bestuurscommissie, alles eraan doen om de zelfstandigheid van Brunssum te behouden onder aanvoering van de huidige waarnemende burgemeester dan wel mogelijk een nieuwe burgemeester. Als hier maar heel snel duidelijkheid komt!! Interessant is daarbij zeker de rol van gedeputeerde staten in onze provincie nu we aan de vooravond staan van de Provinciale Staten verkiezing. En vergeet niet onze minister in Den Haag. Zij heeft mogelijk nog vervelende ideeën over herindeling. Taak voor de bestuurscommissie om al deze partijen nu te vragen hoe zij er in staan.

Waar ook op dit moment veel energie in gestoken wordt , is werken aan de professionalisering van de raad, dat moet leiden tot deskundigheidsbevordering van het individuele raadslid, maar ook het bewustzijn van integer handelen.

In de nieuwe manier van werken en de P en C cyclus willen we als raad niet alleen optimaal geïnformeerd worden. U noemt raadsinformatiebrieven. Informeren is goed, maar ook dient de raad kader stellend en beleidsbepalend te zijn. Informatie is 1 richtingsverkeer. De raad mag en moet wel kunnen sturen. Discussie in de auditcommissie hierover moet leiden tot goede afspraken het komend jaar, ook als het gaat om beleidsbepalende en de controletaken van de raad. Het afschaffen van de perspectiefnota staat daardoor ter discussie. In hoeverre kan de raad dan nog beleidsbepalend zijn, vanwege de vakantieperiode, voor de opmaat naar de programmabegroting van 2020? Tijdens de commissie Middelen op 27 november a.s. staat dit onderwerp op de agenda.

Op initiatief van de raad is er een werkgroep ‘verbindingen’ gerealiseerd die de samenwerking Raad- College en Organisatie onder de loep neemt. Actiepunten vanuit het college/coalitieprogramma zullen onderdeel uitmaken van actieplanning binnen deze werkgroep. Dit moet lijden tot goede en duidelijke samenwerking in het besturen van de Gemeente waardoor onze inwoners en burgers, die we zoveel mogelijk mee willen laten doen, hier voldoende van profiteren. Andere onderwerpen zijn zo spoedig mogelijk instellen van een gemeentelijke denktank, met burgerparticipatie, en het al eerder genoemde bevorderen van samenwerking tussen bestuur en organisatie.

Het Masterplan sociaal domein is vastgesteld en het college is aan de slag. De al eerder genoemde werkgroep ‘verbindingen’ zal de uitvoering van dit Masterplan begeleiden. Binnen dit Masterplan zal de jeugd veel aandacht dienen te krijgen. De wethouder constateert dat veel kinderen naar school gaan zonder ontbijt. Hierin moet de school op zijn minst een signaleringsfunctie hebben. Het college moet zoeken naar creatieve oplossingen.
Het PAK vraagt verder extra aandacht binnen het Masterplan voor armoedebestrijding, waarvoor al extra middelen vrijgemaakt worden, maar ook voor ouderenbeleid. En dat dreigt wat ondergesneeuwd te raken. Feit is dat we allemaal ouder worden dan vroeger, dat veel ouderen in Brunssum willen blijven wonen en dat de ouderenvoorzieningen, voor zowel gezonde als zieke mensen, te wensen overlaat. Tijdig anticiperen met lokale en regionale zorgaanbieders hierin is een must. De oudere Brunssumer moet zich happy voelen in Brunssum en hier met een gerust hart ouder kunnen worden.

Voorzitter

De gunstige uitstroom ISDBOL moet leiden tot extra investeren in mensen. Activeren richting arbeidsmarkt dient te gebeuren zonder dwang en repressie. Het is perfect dat er meer uitstroom is dan we aan ambitie hadden, Het initiatief van het PAK en de raadsbrede ondersteuning om 500000 euro extra vrij te maken en voor 2017 nog eens 250000 euro werpt zijn vruchten af. Dat heeft uiteraard met de arbeidsmarkt te maken, maar het bewijst ook dat mensen echt wel aan het werk willen. Dat is wel duidelijk.
Prima is ook de proef die Brunssum start met Mobility Mentoring. Dit sluit precies aan bij de aangehaalde moties. Mensen met een uitkering, in combinatie met armoede, worden geholpen met oplossen van het probleem van geldnood en de werkloosheid vóórdat zij naar werk begeleid worden. Het PAK heeft veel vertrouwen in deze aanpak. Het Masterplan Sociaal Domein en deze concrete aanpak van mensen in achterstandssituaties sluit ook nog eens perfect aan bij het coalitieprogramma :de burger centraal. Niet alleen stenen en asfalt, maar ook de mens. Sterker nog: eerst de mens.
Over welke mensen hebben we het nog die op geen enkele manier kansen op de arbeidsmarkt hebben? Daarover willen we graag meer info hebben. Hoeveel mensen zijn ondergebracht bij Betere Buren, hoe hoog is het granieten bestand? Daarover heeft het Pak, via collega Luit, vragen gesteld. Er zijn best nog mogelijkheden om mensen uit te laten stromen, maar daar is dan echt maatwerk geboden en meer tijd. We moeten niet mensen in hun kracht zetten, maar hen in staat stellen hun kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Dat moet de lijn worden.

Voorzitter.

We wachten nog op de cultuurnota en de nota accommodatiebeleid. En op de centrumvisie. We zijn zeer benieuwd. Die zijn toegezegd in de commissie. Lastig blijft natuurlijk dat toezeggingen in termijnen altijd tegen je kunnen werken als je de termijnen niet haalt! Dat hebben we wel gezien in de discussie rond de realisering van het Masterplan Sociaal Domein. Haalt u de termijnen niet, dan zal er een verklaring voor moeten zijn, die hout snijdt. Niet moeilijk doen.

Het onderwerp energietransitie en zonnepanelen.
Goed beleid maken met een goede lijn wat betreft gebruik van gronden voor zonneweides. Verzoeken komen nu al binnen. Er zal duidelijk beleid moeten komen als het gaat om de installatie van zonnepanelen. Met Palet hebben we een goed begin gemaakt. Onduidelijkheden over wat wel en niet mag in oude wijken komt spoedig naar ons toe. Maar hoe dan verder? Nu al zijn er studies die aangeven dat door zonnepanelen er via het regenwater allerlei giftige metalen e.d. weglekken. Het nieuwe asbest van de toekomst. Verder vinden er nu allerlei uiteenlopende initiatieven plaats en is er geen regie van het rijk noch van de Provincie. Wat het PAK betreft: eerst zo veel mogelijk daken van huizen, gebouwen en niet te vergeten al die vierkante dozen langs autowegen die o.a. als distributiecentra fungeren. Dus dubbelgebruik van de grond is hier aan de orde. Opoffering van kostbare landbouwgrond moet niet of als laatste aan de orde zijn.
Is hier aanvulling van het beleid van Palet nodig, college??? (Vraag voor Math!!!!)

Een ander onderwerp dat ook speelt in de oude wijken is het bomenbestand. Op veel plekken in die wijken staan bomen die, of zo langzamerhand aan hun einde zijn, of niet meer goed passen in het totaal: te veel overlast e.d. We hebben een Bomenfonds ingericht voor de mensen om zich te abonneren op onderhoud. Zo langzamerhand moeten er een plan komen om die bomen te gaan vervangen: herstructurering van het bomenbestand in oude wijken. Groen en bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid, maar het wordt tijd dat er beleid komt de omvorming ter hand te nemen.
Hoe denkt het college dit aan te pakken???
We dienen hierover een motie in

Voorzitter,

Als laatste, maar niet de minste.
De brug bij de Akkerweg. Hij is er nog steeds niet. Snelheid is geboden. De gelden zijn al lange tijd gereserveerd. De eigenaar van het landgoed ligt blijkbaar nog dwars. Oproep aan de wethouder: regel dit nu eindelijk. Linksom of rechtsom. Als PAK willen we kwijt, dat zowel de gemeente als de Provincie heel wat inspanningen op allerlei vlak geleverd hebben om de adellijke familie te helpen bij het behoud en de ontwikkeling van het Landgoed Amstenrade. Daarvoor kreeg de gemeenschap een mooi wandelgebied voor terug. Dit project hersteld de toegankelijkheid van het gebied aanzienlijk. Het gaat hier om het herstel van een oude verbindingsweg tussen Merkelbeek en Brunssum van een groot cultuur-historisch belang. Het verbaast vele inwoners van Brunssum-West en Brunssum-Noord, dat die brug er nog niet is. Wij vinden dat de Provincie op verzoek van de gemeente Brunssum via een wijziging van het PIP de zaak aan het bewegen moet brengen en zo nodig daarna over moet gaan tot onteigening van een paar m2 grond. Dit gebied is immers in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als een recreatiegebied dichtbij huis ter ontlasting van de recreatiedruk op de Brunssumer Heide. De motie van het PAK over deze zaak is op 16 november 2010 unaniem aangenomen. Hier werkt blijkbaar de Wet van de Inertie (traagheid).
Ook hierover dienen wij een motie in

Voorzitter,

Het Progressief Akkoord hoopt dat de opgestelde actiepunten in het coalitieprogramma vanaf nu de volle aandacht krijgt in de uitvoering. Daarnaast mogen de hiervoor genoemde zaken als de brug bij de Akkerweg, behoud van het voortgezet onderwijs, de bibliotheek, de actualisering van de centrumvisie, de nieuwe aanpak van achterstandssituaties, enz. de volle aandacht krijgen vanaf nu.

Het PAK geeft dit college en deze coalitie volop het vertrouwen voor een consequent standvastig beleid en met een optimale samenwerking tussen bestuur en organisatie zal dit zeer zeker lukken. Ook met de beperkte middelen die we als gemeente hebben. Daarom stemmen we in met deze meerjarenprogrammabegroting.

We hebben er zin in.