Coalitiebesprekingen – ‘De Burger Centraal’

3/5/18
Persbericht

Stand van zaken, na een uitgebreide informatie ronde, waarbij  Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen (BBB) met alle partijen heeft gesproken.
Na deze informatie ronde  heeft  Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen geconstateerd dat er met diverse partijen geen onoverkoombare  programmatische verschillen aanwezig zijn. Zorgvuldig werd de formatie  poging gestart op grond van een door BBB opgesteld concept programma  “de burger centraal”. Op basis van dit programma  werden  met de resterende partijen de verdere informatie  gesprekken gevoerd. Met het Progressief  Akkoord (PAK) bereikte  BBB ,na enige aanpassingen en verbeteringen op hoofdlijnen,  overeenstemming over het concept programma. Beide partijen besloten daarna gezamenlijk, als blok, de informatie gesprekken met de nog overgebleven partijen te voeren. Dit heeft als resultaat dat, na het overleg, maar ook op verzoek  van  diverse partijen, het concept programma is aangepast terwijl dit voor anderen onvoldoende was en bleef.  De gehanteerde benadering heeft ertoe geleid dat er een concept programma door BBB en PAK in betrekkelijke rust, zorgvuldig en met respect voor ieders mening, tot stand is gekomen, welke door een behoorlijk aantal partijen op hoofdlijnen werd onderschreven. Ondanks dat dit uitzicht bood op een brede coalitie, is dit helaas niet  verwezenlijkt geworden. De landelijke partijen wilden enerzijds, of geen bestuurlijke verantwoording nemen, of anderzijds ontbrak de chemie of was er volstrekt geen klik. Daarom pakken de 4 lokale partijen ( BBB, PAK, Borger en BCD), in het belang van Brunssum, wederom hun bestuurlijke verantwoording en hebben inmiddels  overeenstemming bereikt over het programma , zodat nu aan de vormgeving en opzet  van een definitieve versie wordt  gewerkt.

Het programma is een programma waarbij de burger centraal staat, en moet als basis dienen voor het te voeren beleid en de uitwerking daarvan in de periode 2018-2022. Het gemeentebestuur zal op grond van het programma en de aangegane verplichtingen, een aanzet geven wat er voor de komende 4 jaren en mogelijk de jaren daarna aan beleid zal worden ontwikkeld en uitgevoerd.

De programma uitwerking wijkt af van de bestuurlijk gebruikelijke  benadering, denk- en werkwijze  en kan gezien worden als een kanteling. Namelijk dat niet het college van B & W  de toon zet, maar  dat dit  juist is weggelegd voor de Gemeenteraad als hoogste orgaan.  De raad zal , zoveel mogelijk, de burgers er bij moeten betrekken. Dit zal wennen zijn voor alle betrokkenen zowel het college van B & W en de raadsleden alsook de ambtenarij en de burgers. Maar het duale systeem  is juist hierop gestoeld. De raad zal in het begin, aan deze bij wet gegeven rol, zeker nog enige bijstand behoeven. Maar daar is nu juist de Griffie het  aangewezen instituut voor. Deze werkwijze zal een uitdaging zijn voor de raadsleden en hun rol zal zuiver maar gescheiden zijn ten opzichte van het college van B & W.  Ook zal deze kanteling, zeker in het begin, arbeidsintensief zijn voor de raadsleden. Maar hun contacten met de burgers zal hierdoor toenemen waardoor mogelijk de burgers zich weer betrokken zullen voelen bij het wel en wee van hun gemeente en het bestuur.

Nu programmatisch overeenstemming met betrokken partijen is bereikt, resteert  nog  de samenstelling van het college van B & W  waarbij de burgemeester bekend is maar de wethouders niet. Over de personele invulling van de wethouders zal in alle rust overleg plaats moeten vinden met alle partijen die zich conformeren aan het programma en de voorgestane werkwijze. Dit zal geen lichtvaardige klus zijn. Maar als het belang van Brunssum voorop blijft staan, zal ook hier een bevredigend resultaat worden bereikt. Dit zelfde geldt voor een verder gaande samenwerking met alle andere partijen in de gemeenteraad.

Namens BBB en PAK

J.Palmen en S. L’espoir.

Paul van Betuwprijs 2018

  • Bennie Jongenelen krijgt de ‘Paul van Betuw’ vrijwilligersprijs overhandigd door Servie L’ Espoir (foto – Jos Janssen)

    Op zaterdag 3 februari ontving Bennie Jongenelen de ‘Paul van Betuw vrijwilligersprijs’ gezien zijn bijzondere verdiensten voor Brunssum.

De Paul van Betuw prijs is in het leven geroepen door de plaatselijke politieke partij PAK als een postuum eerbetoon aan de medeoprichter van deze partij. Met deze jaarlijkse prijs wil het PAK de waardering voor de vrijwilligers laten blijken en daarmee ook de burgers die vrijwillig bijdragen aan een beter en socialer Brunssum een steuntje in de rug geven. Lees verder

Hallo mensen, Brunssum is in de overgang

IMGL0100

Zoals u weet, heeft er een aardverschuiving plaats gevonden in het bestuur van Brunssum. De coalitie van de afgelopen 8 jaar is er niet meer. Drie wethouders gooiden het bijltje erbij neer. Wat eerst coalitie was, is nu oppositie en andersom. Iedereen moet nog wennen aan de nieuwe rol en positie. De oude coalitie valt ineens haar eigen beleid aan. De oppositie moet een begroting verdedigen, die door de oude coalitie is gemaakt. Dit is in bestuurlijk Nederland nog niet vertoond. Het leverde uiteindelijk een verbluffend resultaat op. Alle raadsleden stemden onlangs in met de begroting. Uniek. Waar het vertrek van 3 wethouders al niet toe kan leiden. De vis wordt wel duur betaald, want het vrijwillige vertrek van de wethouders kost veel geld. Lees verder

PAK houdt eigen koers vast

DSCN1299

Het Progressief Akkoord vindt het aan de ene kant moedig dat de lijst Borger de stap genomen heeft om uit de coalitie te treden en aan de andere kant is het wel erg laat.

“Terug naar de burger heet het” en inderdaad deze coalitie trekt zich erg weinig aan van de burger.

Dat begon bij de verkiezingen. De bestaande coalitie van VVD, PvdA, CDA, BCD en Lijst Borger ging met elkaar verder. Ondanks dat vier van de vijf partijen hadden verloren, negeerde men de kiezer. De twee grootste partijen van Brunssum werden aan de kant geschoven. Zo ging de coalitie dus verder. Niet op basis van inhoud, maar op basis van wethoudersposten.
Geheimhouding op stukken over het Schutterspark en Nature Wonder World, met het casino, moest verbloemen wat de coalitie daadwerkelijk bekokstoofde.

Daar komt bij dat vlak voor de verkiezingen een “nepconsumentenwijzer” verscheen vol met leugens en persoonlijke aanvallen van CDA, Lijst Borger, VVD en PvdA op de lijst Huisman-Peeters, het PAK en BBB Lijst Palmen. De toon was gezet. De column van Jo Palmen was er niets bij. Leugens volgden: over 1,6 euro miljoen winst door samenwerking met Landgraaf, de zogenaamde banen bij NWW en het wachtgeld dat voor ozb inwisselbaar zou zijn. Allemaal nonsens.

Al snel bleken gedane beloftes valse leugens. “Laat Eric zijn klus afmaken” stelde de PvdA, maar weg was hij. Vervolgens kwam Thomas Gelissen met de leus “hart voor de zaak en thuis in de materie” en weg was hij, zonder uitleg. En nu is Hugo Jansen van de lijst Borger weg. Met een persverklaring en niet via een publiek debat waar de burgers recht op hebben volgens het PAK. Want dat de burger niet centraal staat, zijn we eens met lijst Borger, maar dat geldt niet slechts de laatste maanden voor de verkiezingen!

Voor onze houding verandert dit overigens weinig, inhoud gaat bij het PAK voor pluche en argumenten moeten beslissen of je voor of tegen bent, niet coalitie of oppositie. Dat is iets anders dan gedogen.

Sterker nog: een minderheidscollege kan eindelijk eens leren luisteren, zodat er volgend jaar na de verkiezingen een inhoudelijk debat komt dat tot een nieuw bestuur leidt, gericht op inhoud, luisterend naar de burger en gericht op behoeftes in de wijk en niet die van projectontwikkelaars.

Het Progressief Akkoord gaat verder, in het belang van een zelfstandig Brunssum met aandacht voor de mens, natuur en milieu.

verschenen in ‘Hallo Brunssum’ week 26 2017