Coalitiebesprekingen – ‘De Burger Centraal’

3/5/18
Persbericht

Stand van zaken, na een uitgebreide informatie ronde, waarbij  Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen (BBB) met alle partijen heeft gesproken.
Na deze informatie ronde  heeft  Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen geconstateerd dat er met diverse partijen geen onoverkoombare  programmatische verschillen aanwezig zijn. Zorgvuldig werd de formatie  poging gestart op grond van een door BBB opgesteld concept programma  “de burger centraal”. Op basis van dit programma  werden  met de resterende partijen de verdere informatie  gesprekken gevoerd. Met het Progressief  Akkoord (PAK) bereikte  BBB ,na enige aanpassingen en verbeteringen op hoofdlijnen,  overeenstemming over het concept programma. Beide partijen besloten daarna gezamenlijk, als blok, de informatie gesprekken met de nog overgebleven partijen te voeren. Dit heeft als resultaat dat, na het overleg, maar ook op verzoek  van  diverse partijen, het concept programma is aangepast terwijl dit voor anderen onvoldoende was en bleef.  De gehanteerde benadering heeft ertoe geleid dat er een concept programma door BBB en PAK in betrekkelijke rust, zorgvuldig en met respect voor ieders mening, tot stand is gekomen, welke door een behoorlijk aantal partijen op hoofdlijnen werd onderschreven. Ondanks dat dit uitzicht bood op een brede coalitie, is dit helaas niet  verwezenlijkt geworden. De landelijke partijen wilden enerzijds, of geen bestuurlijke verantwoording nemen, of anderzijds ontbrak de chemie of was er volstrekt geen klik. Daarom pakken de 4 lokale partijen ( BBB, PAK, Borger en BCD), in het belang van Brunssum, wederom hun bestuurlijke verantwoording en hebben inmiddels  overeenstemming bereikt over het programma , zodat nu aan de vormgeving en opzet  van een definitieve versie wordt  gewerkt.

Het programma is een programma waarbij de burger centraal staat, en moet als basis dienen voor het te voeren beleid en de uitwerking daarvan in de periode 2018-2022. Het gemeentebestuur zal op grond van het programma en de aangegane verplichtingen, een aanzet geven wat er voor de komende 4 jaren en mogelijk de jaren daarna aan beleid zal worden ontwikkeld en uitgevoerd.

De programma uitwerking wijkt af van de bestuurlijk gebruikelijke  benadering, denk- en werkwijze  en kan gezien worden als een kanteling. Namelijk dat niet het college van B & W  de toon zet, maar  dat dit  juist is weggelegd voor de Gemeenteraad als hoogste orgaan.  De raad zal , zoveel mogelijk, de burgers er bij moeten betrekken. Dit zal wennen zijn voor alle betrokkenen zowel het college van B & W en de raadsleden alsook de ambtenarij en de burgers. Maar het duale systeem  is juist hierop gestoeld. De raad zal in het begin, aan deze bij wet gegeven rol, zeker nog enige bijstand behoeven. Maar daar is nu juist de Griffie het  aangewezen instituut voor. Deze werkwijze zal een uitdaging zijn voor de raadsleden en hun rol zal zuiver maar gescheiden zijn ten opzichte van het college van B & W.  Ook zal deze kanteling, zeker in het begin, arbeidsintensief zijn voor de raadsleden. Maar hun contacten met de burgers zal hierdoor toenemen waardoor mogelijk de burgers zich weer betrokken zullen voelen bij het wel en wee van hun gemeente en het bestuur.

Nu programmatisch overeenstemming met betrokken partijen is bereikt, resteert  nog  de samenstelling van het college van B & W  waarbij de burgemeester bekend is maar de wethouders niet. Over de personele invulling van de wethouders zal in alle rust overleg plaats moeten vinden met alle partijen die zich conformeren aan het programma en de voorgestane werkwijze. Dit zal geen lichtvaardige klus zijn. Maar als het belang van Brunssum voorop blijft staan, zal ook hier een bevredigend resultaat worden bereikt. Dit zelfde geldt voor een verder gaande samenwerking met alle andere partijen in de gemeenteraad.

Namens BBB en PAK

J.Palmen en S. L’espoir.