Emailverkeer asbest

Hieronder staat één reactie op 2 mails van Ger Luit, namens het PAK, omdat we weer zaken constateerden die niet volgens vergunning zijn. Het is een reactie van de Vakafdeling, maar uiteraard namens het college.
Het college geeft hier formeel antwoord. Als raad kunnen we geen ambtenaren ter verantwoording roepen, wel collegeleden. Daarbij de reactie vanuit de Vakafdeling op de twee mails die het PAK na de bouwvak stuurde. Dit doen we om duidelijk te maken hoe verkokerd mensen blijven denken, terwijl er overduidelijk fouten zijn gemaakt.
Daarna , weer in groen kader, de laatste reactie van het PAK.

Beste Ger, (dit is Ger Luit uiteraard)

Ik wil even reageren op je laatste twee mails waarin je een algemeen beeld schetst en waarin je wederom vragen stelt over de asbest-opslag-containers en de Griffie vraagt om e.e.a. door te zetten naar de Vakafdeling. Vanuit de optiek van de Vakafdeling wil ik graag even reageren op je mail.

Ambtelijk (zowel VTH alsook Vergunningen) doen we er binnen de asbestsanering te Treebeek méér dan alles aan om te zorgen dat de werknemers én uiteraard de bewoners kunnen rekenen op een veilige werk- en leefomgeving. De vakafdelingen opereren hier uitermate transparant in, we zorgen steeds voor snelle en deskundige beantwoording van vraagstellingen, we stellen rapportages ter beschikking, we voeren additionele onderzoeken uit en hebben zelfs extra uren in ons afdelingsplan vrijgemaakt om e.e.a. in goede banen te leiden.

Wonen zuid tracht in de communicatieve sfeer alles er aan te doen om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Er worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd, er wordt huis-aan-huis geflyerd, er worden huis-aan-huis bezoeken gebracht en er werd zelfs eind juni een bijeenkomst voor (o.a) raadsleden georganiseerd.

Het College geeft de ambtenaren de ruimte om de tijd te besteden die nodig is, het College volgt de verrichtingen van de ambtenaren kritisch (wil graag van de hoed en de rand geïnformeerd zijn), en het College heeft zelfs, verzwarend op de landelijke regels, bepaald dat mensen op het moment van de sanering niet in hun woning aanwezig mogen zijn. Daarnaast heeft het College getracht in een bila (eind maart) met het PAK alle levende vragen te beantwoorden.

Je conclusie in één van je mails dat direct betrokkenen geïrriteerd raken gaat zeker niet op voor het ambtelijk apparaat van Brunssum. Vanuit onze professie is het juist onze taak om dienstbaar te zijn richting burgers (&raadsleden).

Ik val wellicht in herhaling met mijn reactie, maar ik wil nogmaals aangeven dat tal van organisaties ook over onze schouders meekijken en ons complimenteren voor onze werkwijze.

Wat de containers betreft, het volgende; Het bedrijf heeft zelf geen afsluitbare asbestcontainers en wilde de containers “afsluiten” dmv het aanbrengen van plaatmateriaal, spanbanden etc. Dit kon de goedkeuring dragen van VTH zolang er maar geen derden buiten werktijden de container konden benaderen. Na drie werkdagen (sinds bouwvak) komt het bedrijf tot de conclusie dat het steeds afdekken te arbeidsintensief is. Reden om nu toch maar extra kosten te maken en bij een externe partij hydraulisch afsluitbare containers te gaan inhuren. Uiteraard juichen wij dat eigen initiatief van de saneerder toe.

Tot slot wil ik je bedanken voor jullie rol als “waakhond” in dit dossier, maar wil wel benadrukken dat het feit dat nagenoeg alles feilloos verloopt niet alleen komt door de interventies van het PAK, maar dat het ambtelijk apparaat van Brunssum hier ook wel een paar credits voor verdient.

Groeten, xxxxx

Reactie PAK (Ger Luit):

Beste XXX,Ik ben blij dat het ambtelijk apparaat zo dienstbaar is richting raadsleden. Zo hoort het uiteraard ook. Wij hebben als politiek een volksvertegenwoordigende taak. Ons handelen komt vaak voort uit contacten met burgers. We maken onze eigen afweging hoe we ermee omgaan; vaak verwijzen we naar de Gemeentewinkel en laten we mensen zelf hun zaken regelen en houden dan een vinger aan de pols. Bij andere onderwerpen zijn we zelf meer actief, gaan we actief met mensen aan de slag, dan weer zoeken we de weg van overleg en dialoog,  Dat is o.a. bij de asbestsanering  het geval.

 • Overleg en praten leverde niet veel op: Uiteraard hebben we een bilateraal overleg gehad met jullie en college. Ik heb daar simpelweg te veel onzin gehoord. Er was sprake van te veel verdediging en damage control van jullie kant en geen open dialoog.  Ik weet niet of het jouw woorden waren of van iemand anders, die zei: “de daken worden niet nat gemaakt als het ’s morgens gedauwd heeft. ”Welnu, dan moet het toch flink dauwen en wil je dauw op de daken zien, dan is dat veelal waar te nemen in de herfst. Zo hoorde ik wel meer rare zaken , zoals,  dat de vergunning verstrekt kon worden, terwijl niet alle gegevens voor handen waren. Bij een dakkapel gaat het niet zo. Nog een voorbeeld.  Bij de illegale sanering was er in ieder geval toezicht van de Arbeidsinspectie was het verweer. Prima, relevant voor de werkers aldaar. Maar hoe zat het met de bewoners. Waren die voldoende beschermd. Het was immers een illegale handeling van het “gecertificeerde bedrijf”. Het adres stond niet in de vergunning. Het bedrijf wist dat, de gemeente ook en toch was er pas actie toen het  PAK deze illegale sanering meldde. Dit zijn toch cowboy-achtige taferelen. Om  maar aan te geven dat praten met elkaar goed is, maar dan moet dat wel enig hout snijden en geen onzin verkocht worden. Dit overleg leverde niet veel op. Iedereen bleef erbij dat alles goed verliep. Deze ontkenning was ook de reden dat we een interpellatie over dit onderwerp toen hebben aangevraagd in de raad. We hebben daar toen een scherpe analyse neer gelegd op basis van de bekende documenten van fase 1 en onze eigen ervaringen, waarvan ook het een en ander op foto werd vast gelegd. Alle materiaal hebben we toen voor de raadsleden op de website laten zetten. Resultaat  was ook nul. Raadsleden zagen ook de ernst niet ervan in. Daarbij was de coalitiediscipline erg groot. Twee mensen belden me omdat ze toch wel  een andere mening erop na hielden dan in de coalitie was afgesproken. In de raad waren de rijen gesloten, slechts enkele mensen steunden ons.
 • Nat maken van platen:
  Omdat het in de periode van de 1e fase veelal droog was, was in mijn ogen het nat maken van de platen gewoon noodzakelijk. Ik heb met eigen ogen de stofwolken (gebruik handveger) de wijk in zien waaien en er foto’s van gemaakt. Let wel in de 1e fase. Waarom is naar mijn mening in 99 van de 100 gevallen nat maken noodzakelijk, omdat je niet bij voorbaat weet of die stofzooi besmet is met asbestvezels. Er worden immers vooraf geen plakmonsters vooraf genomen. Dus zul je preventief de boel moeten nat maken. Daarom is de vergunning ook wat dat aspect niet helder opgesteld. In de vergunning staat eventueel nat maken. Dat is fout. Nat maken moet de regel zijn, tenzij de stof al nat is vanwege bijvoorbeeld een plotselinge  regenbui of  anderszins. Dat is dan uitzondering. Je kunt aan het saneren zijn en ineens is er een bui. Dat kan. Het is uiteraard onverstandig om het dak open te laten liggen, omdat de dienst erop zit. Beter is het dan om het af te dekken. Ook dat hebben we niet altijd gezien. Voorzichtigheid is hier de meester van de porseleinkast.  Preventie is het MOTTO bij asbestsanering, want je weet niet vooraf wat je tegen komt. Onderzoek vooraf geeft een globaal beeld, meer niet.Achteraf worden er ook geen metingen gedaan naar asbestvezels. Die zijn zo minuscuul, dat je ze echt niet ziet liggen. Dus blijkbaar gaan we ervan uit dat die stofwolken in de buurt niets hebben achter gelaten.  Ik ken  in ieder geval geen metingen van de buitenlucht.
 • Afsluitbare container:
  Wat betreft de afsluitbare container. Het is toch echt van de zotte hoe na de bouwvakvakantie weer de daken niet nat werden gemaakt, er een open container wordt gebruikt om het afval in te verzamelen, deze afgedekt wordt met een dikke plaat, die overigens met enige mankracht best was te verwijderen. Vervolgens zeg je in je e-mail dat het bedrijf dit toch wel wat te omslachtig vond en uiteindelijk toch koos  toch voor een hydraulisch afsluitbare container. Prima. Complimenten. Maar dat mag je toch verwachten van een gecertificeerd bedrijf. Kom op zeg. Dat andere –afdekken met plaat – was amateurisme van de bovenste plank. Er staat voor niets in de vergunning: “afsluitbaar”.
 • Afwezigheid bewoners tijdens sanering:
  Wat betreft het advies van het college aan de bewoners om tijdens de sanering de woning te verlaten moet ik constateren, dat dit wel indringender had mogen gebeuren met een goede facilitering  van de woningcorporatie als het gaat om vervangende huisvesting. . Ik heb de indruk dat er geen hotelkamers waren gereserveerd en maar weinig mensen het huis hebben verlaten. In Utrecht doet men dat anders. Met geeft de mensen het dringende advies de woning te verlaten in het belang van hun eigen veiligheid en gezondheid. De gemeente Utrecht  schrijft hier de brief en de corporatie stelt hotelaccommodatie ter beschikking. Ik heb foto’s gezien van de 1e fase in Treebeek, waarbij feitelijk acuut gesaneerd had moeten worden. Een zolder vol asbestpuin waarvan je absoluut niet weet of de vezels zich hebben kunnen verspreiden als de bewoner de zolder/vliering open maakte of dat verspreiding gebeurde via kieren, spouw etc. Overigens –ter zijde – onlangs werd een rieten dak vernieuwd op de Kruisberg. Handhaving constateerde  asbest bij een dakkapel. De bewoner werd geadviseerd dan wel gesommeerd om dit dakbeschot te verwijderen. Ik vroeg me af of je mensen nu hiertoe kan dwingen. Het leek mij meer een dringend advies. Wel alert van handhaving als het om een dringend advies ging..
 • Verbetering 2e fase
  Na dat overleg in het voorjaar, na onze analyse en interpellatie in de raad leek het erop dat er toch enige verandering plaats vond. In het begin van de tweede fase werden er wel regelmatig daken nat gemaakt. Mensen  van de 1e fase vonden dat het in de 2e fase allemaal beter ging en ze vroegen zich af waarom dat niet in de 1e fase was gebeurd. Het leek erop dat er toch zorgvuldiger werd gewerkt. Daarover heb ik via de griffie gemaild. Daar waren we als Pak blij mee en betreurden het dat dit niet eerder gebeurde.
 • Terug bij af na de bouwvakvakantie:
  Na de bouwvakvakantie constateren we weer zaken zoals in de 1e fase: platen worden niet nat gemaakt, het gaat weer op dezelfde manier als in de 1e fase, de open container deed daar weer een schepje boven op. Je schrijft dat er extra aandacht en tijd is ingeruimd voor de sanering. Zeker als het om toezicht gaat. Maar het begint bij de vergunningverlening. Die had helder moeten zijn. Niet eventueel en zo mogelijk, maar een duidelijk en helder protocol. Dat ondanks die extra mankracht en inzet er toch zo iets gebeurt als een open container en niet nat maken van daken en toch bewoners in de huizen verblijven tijdens de sanering, begrijp ik echt niet.
 • Rol van het PAK, Ger Luit
  Hoe sta ik nu in dit verhaal als bestuurder, let wel bestuurder:
  Ik ben mede verantwoordelijk voor alles wat uitgevoerd binnen het vast gestelde beleid, maar ook als het om medebewindstaken gaat. Daar zal ik altijd naar handelen, maar hoe ik dan handel is een afweging van me zelf en van mijn fractie. Ik heb al eens de vergelijking gemaakt met het Emma-terrein. We hadden een geweldig beslisdocument en uiteindelijk ging het finaal fout in de uitvoering. Dat kostte veel miljoenen. Ook hier gaat het weer om de gezondheid en veiligheid van mensen. Wij willen geen waakhond zijn, wij handelen als gekozen raadslid, gekozen door de burgers van Brunssum. Wij dienen het college te controleren of zij hun werk goed doen en daarmee komen we dan ook bij de ambtelijke organisatie terecht en uiteindelijk bij een zogenaamd gecertificeerd bedrijf.Ik ben blij te horen dat jullie dat niet vervelend vinden maar het als jullie taak zien onze vragen te beantwoorden, maar het zijn antwoorden van het college. Van ons college verwacht ik  meer alertheid, maar ook van de uitvoerende ambtenaren. Ik begrijp echt niet dat er intern –college en ambtelijk – niet  één punt is geconstateerd , dat tot verandering heeft geleid. Ik hoop dat er intern  een moment van reflectie komt, zodat er bij toekomstige saneringen verbeterslagen worden gemaakt in het hele proces. Wij hebben een analyse gemaakt en die liegt er niet om. Ik heb vandaag feitelijk een volgende stap gemaakt in de analyse.Wij hopen als PAK dat er geen besmetting heeft plaats gevonden in de wijk. Dat is onze grootste zorg. Als PAK kunnen wij die garantie niet bieden. Hopelijk het college wel en het ambtelijke apparaat ook.
 • Reflectie PAK
  We hadden als PAK heel gemakkelijk de wijk wild kunnen maken. Die activistische inslag hebben we ook. Daarvoor hebben we niet gekozen. We kozen voor overleg en dialoog. Het college moet maar voor zich zelf uit maken of dat  uiteindelijk voor  de burger, want daar gaat het om, tot een adequate sanering heeft geleid. Als PAK vinden wij van niet gezien de recente constateringen. Jij geeft duidelijk te kennen dat je veel complimenten krijgt van instanties die meekijken over de schouder. Die zijn waarschijnlijk dan niet aanwezig op het moment van de sanering. Ze kijken naar de papieren werkelijkheid. Die ziet er redelijk uit, maar is niet helder een eenduidig. Daar zou ik dan al opmerkingen over maken. Je mag ze naar mij toe sturen, dan wijs ik ze wel op een aantal punten en op de daadwerkelijke praktijk met foto’s. Na 3 september heb ik er wel tijd voor.
  Gezien de ervaringen tot nu toe, kiest het PAK misschien de volgende keer wel voor een andere lijn. Ik sluit dat niet uit. Wij houden ons wel een spiegel voor, wij doen aan reflectie en dat kan de volgende keer tot een andere werkwijze leiden
  Ten slotte:Ik ben er van overtuigd dat jullie allemaal van goede wil zijn, dat zijn wij ook, maar we moeten de feiten wel onder ogen blijven zien en durven zien. Het papier is gewillig, de praktijk is weerbarstig. De asbestsaneringspraktijk kan alleen verbeteren als in  het voortraject heldere, eenduidige  afspraken worden gemaakt die vervolgens neer slaan in een transparante, eendimensionale, complete vergunning gebaseerd op aanlevering van complete gegevens met daaraan gekoppeld een robuuste handhaving, die gefocust is op de gezondheid en veiligheid van bewoners. Het accent moet liggen  op preventie om verspreiding van vezels tegen te gaan zowel inpandig als in de wijk.
  Bedankt voor je reactie. Er zullen nog meer woningen gesaneerd worden in Brunssum en in Treebeek. Misschien zien we dan verbeteringen.Groeten,Ger Luit