Onderwerp: Financiën

Brunssum kent een grote groep inwoners met een minimum inkomen. Een terughoudend belastingen- en tarievenbeleid, waar nodig geflankeerd door gericht minimabeleid, is dan ook gewenst. Gratis parkeren is en blijft een voorwaarde zodat Brunssum aantrekkelijk blijft voor alle bewoners en bezoekers.

De lokale belastingen voor burgers en bedrijven moeten op een aanvaardbaar niveau blijven en zo min mogelijk stijgen. Burgers en bedrijven mogen niet door de lokale belastingdruk in de financiële problemen komen. Een verantwoord armoede- en kwijtscheldingsbeleid dient hierop afgestemd te zijn. De sterkste schouders dragen de meeste lasten.

Missie:

Brunssum streeft naar een sluitende begroting.

De inkomsten van de gemeente bestaan uit middelen die van het rijk ontvangen worden, en inkomsten uit belastingen, die door burgers en bedrijven opgebracht moeten worden. Een groot deel van de inkomsten wordt gebruikt voor betaling van bijstandsuitkeringen, voor ondersteunende regelingen voor mensen in achterstandssituaties, en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit betreft voornamelijk uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de salariskosten van het personeel, rente en afschrijvingen min of meer vaste uitgavenposten waardoor er weinig speelruimte voor de gemeente over blijft.

Al eerder is aangegeven dat er maatregelen nodig zijn om ook voor de komende jaren een sluitende begroting te kunnen realiseren, waarbij er op allerlei terreinen keuzes gemaakt moeten gaan worden.

De gemeenten, en niet alleen Brunssum, worden hard getroffen door rijksbeleid. Enerzijds worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten, komt er dus druk te liggen op het ambtelijk apparaat, maar er worden niet genoeg middelen mee overgeheveld. De decentralisatie van o.a. AWBZ-taken en jeugdzorg gaat voor een enorme impact op de gemeentelijke begroting zorgen. Daarbij heeft Brunssum last van de zogenaamde objectieve verdeelsleutels die het rijk hanteert om gelden te verdelen. In Brunssum loopt bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden niet in de pas met de landelijke trend, waardoor Brunssum voor het uitvoeren van de WWB minder geld krijgt dan het voor het uitvoeren van die taak nodig heeft. Hopelijk biedt de krimp in de toekomst niet alleen problemen, maar ook kansen doordat het hoog op de landelijke politieke agenda gezet is.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode keuzes gemaakt en trajecten in gang gezet, die enerzijds kansen kunnen bieden, anderzijds grote risico’s bevatten. Bij deze onderwerpen zal het PAK alert blijven op de gevolgen en mogelijke risico’s voor de bewoners, de leefbaarheid en de (groene) omgeving. De financiële ruimte is dus zeer beperkt.

Daarom wil het PAK

keer op keer zorgen voor verantwoorde keuzes, waardoor steeds opnieuw een aantal afwegingen gemaakt kan worden:

         wat kost het de gemeente, wat levert het op en voor wie?

         dragen ook hier de sterkste schouders de zwaarste lasten?

         is het voorstel c.q. de begroting transparant?

         blijft de begroting in evenwicht (structurele uitgaven dekken uit structurele inkomsten)

         moeten we dit zelf oplossen of is er samenwerking met anderen mogelijk?

         maakt het deel uit van de kerntaken van de gemeente?

         een eerlijke afweging van de mogelijke risico’s, wat zijn de gevolgen, wie gaat de gevolgen
dragen?

         dat de bestuurslaag op de Brunssumse omvang toegespitst is; college en raad dienen dan ook
naar hun eigen omvang, de personele kosten en het uitgavenpatroon te kijken; een wethouder is
geen doel op zich, het aantal wethouders moet gebaseerd zijn op het te verrichten werk en niet
het aantal coalitiepartijen.

Het maken van een sluitende begroting wordt de komende periode/jaren dus een flinke klus, waarbij geen onderwerpen op voorhand gespaard zullen kunnen worden.