Onderwerp: Gezondheid

Visie

Gezondheid is voor iedereen het grootste goed.

Solidariteit, niet de “ ik-maatschappij” van graaien en het recht van de sterkste, maar de “wij-samenleving” van elkaar helpen, steunen om aldus ieder individu in staat te stellen een eigen bestaan op te bouwen en het maximale uit zichzelf te halen. Het PAK gelooft daarom niet in dwang van bovenaf onder het mom van participatie maatschappij.

Missie

De gemiddelde gezondheidssituatie van onze inwoners en die van Parkstad is matig te noemen. Voor een deel zijn externe omstandigheden de oorzaak: slechte lucht, veel lawaai, maar ook armoede. Op velerlei gebied scoren we niet goed. Ziektes als bijvoorbeeld, kanker en diabetes komen in grotere mate voor dan in de rest van Nederland, op risicofactoren als overgewicht en roken scoren de inwoners van Brunssum ook hoog (zorgatlas.nl en gezondheidsmonitor.nl).

Mensen in armoede leven gemiddeld 7 jaar korter. Triest, maar waar.

Daar waar mogelijk moet de gemeente actief proberen te voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen. Een verscherpte aandacht voor preventie is noodzakelijk en handhaving van de eerstelijnszorg in de buurt is een vereiste. Indien een beroep moet worden gedaan op gezondheidszorg, dan moet deze voor iedereen goed en gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. Brunssum heeft voldoende faciliteiten op het gebied van medische verzorging. Er is voldoende adequate zorg en de daaraan gerelateerde zorgfaciliteiten zijn op alle niveaus bereikbaar, zorg is lokaal georganiseerd, dicht bij de mensen. Verschillende logische disciplines bij elkaar gehuisvest zorgen voor kostenvoordelen.

De zorg decentraliseert steeds verder. Steeds meer bezuinigingen op dit gebied komen op het bordje van de gemeente terecht met steeds minder financiële mogelijkheden.

De decentralisatie binnen de zorg betreft de jeugdzorg en de verdere ontmanteling van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Dit betreft de begeleiding en kortdurende persoonlijke verzorging van maximaal 6 maanden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ingaan per 1-1-2015.

Verder zullen de financiële mogelijkheden voor leveren van Hulp bij het Huishouden (HbH) nog maar 60% van de huidige middelen bedragen per 1-1-2014.

De gemeente decentraliseert het melden van zorg naar 3 zorgloketten in de wijken waardoor het huidige zorgloket in het gemeentehuis zal sluiten. Die wijkloketten zullen echter voor inloop beperkt open zijn.

Te beperkt volgens ons, gezien de verwachte toestroom van vraag voor hulp en ondersteuning. Vanaf 1-1-2015 zullen jaarlijks honderden burgers een beroep doen op de gemeente op persoonlijk vlak bijv. voor hulp bij wassen en aankleden. Daardoor zal er beroep gedaan worden op mantelzorgers en vrijwilligers.

Het nieuw in te zetten integrale sociale beleid van het huidige college moet dit opvangen. Dit wordt in onze ogen een ontzettend moeilijke, zo niet onmogelijke, klus.

Het PAK zal dit zeer kritisch volgen en verwacht 3 tot 4 keer per jaar een evaluatie waarop eventuele bijstelling van het beleid en de uitvoering hiervan volgt.

Het PAK verwacht verder daadkrachtig samenwerkend overleg regionaal, provinciaal en eventuele acties tegen het huidige landelijke beleid wat tot toename van verwaarlozing, eenzaamheid en armoede zal leiden.

Verder verwacht het PAK voldoende financiële reservemiddelen om deze problematiek aan te pakken.

De kosten voor gezondheidszorg stijgen, de zorg en de keuze over de zorg worden helaas steeds meer aan de markt overgelaten onder het mom van vrije marktwerking. Als gevolg van voorgenomen bezuinigingen en beperkingen van het verzekeringspakket dreigt voor (vooral oudere) mensen met gezondheidsproblemen een verhoogde drempel voor de toegang tot benodigde zorg en daardoor een sociaal isolement.

Er dreigt een tweedeling in de zorg tussen gezonde en niet gezonde mensen.

Het PAK vindt dit uitermate onwenselijk en wil dit zoveel mogelijk voorkomen, op zijn minst de gevolgen daarvan beperken, rekening houdend met

 • het feit dat de zorg en het streven naar marktwerking nationaal geregeld wordt, aan het
  zorgsysteem als zodanig lokaal weinig kan worden gedaan, wel vanuit de WMO en preventie;
 • de stijgende kosten van de zorg en een verschralend aanbod;
 • een stijgende behoefte aan verschillende soorten zorg;
 • decentralisatie van de zorg, gemeenten moeten meer doen met minder overheidsgeld;
 • de financiële situatie van de gemeente, vooral met betrekking tot voor WMO bestemde gelden en de structurele toevoegingen vanuit algemene middelen.

Het PAK vindt daarom een preventieve aanpak van het allergrootste belang. Dat wil zeggen: zorg voor sport, beweging, ontspanning, zowel binnen als buiten, een schoon leefmilieu, schone lucht, zonder verkeers- en geluidsoverlast, aandacht voor gezonde voeding. De gemeenten kunnen ongewenste bijeffecten in de zorgsector deels opvangen door een ondersteunend WMO- en welzijnsbeleid.

Vanwege de permanente overlast, stelt het PAK dat de AWACS-basis gesloten moet worden, onderzoeken tonen in voldoende mate aan dat er ernstige gezondheidsschade wordt aangebracht en dat er weinig ambitie wordt getoond om die en de overlast aan te pakken.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • passende zorgbehandeling/nazorg: (afspraken met) zorgverzekering;
 • eigen gemeentelijke initiatieven om voorzieningen op peil te brengen c.q. houden;
 • wijken met voldoende sport-, speel- en ontspanningsvoorzieningen in de breedste betekenis; dus ook huiskamerprojecten in de wijk, jeu de boules banen, speelveldjes voor kinderen, goed toegeruste sportclubs, enz.;
 • 2-jaarlijks bevolkingsonderzoek ook naar piekbelasting van geluidsoverlast als gevolg van de AWACS zolang de basis nog open is en zo lang mogelijk zal zijn, ook de jaren daarna;
 • levensloopbestendige woningen, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt en omgeving kunnen blijven wonen, uiteraard met de nodige zorg en aandacht;
 • voldoende verzorgingshuizen die open dienen te blijven;
 • goede medische zorg op regionaal- en buurtniveau;
 • buurtgezondheidscentra (buurtzorgteams);
 • jaarlijks huisartsenoverleg vroegtijdige signalering van verhoogde ziekteverschijnselen in wijken;
 • sociaal netwerk kredietbank, thuiszorg, sociale dienst om vroegtijdig signalen van
  probleemvorming te kunnen waarnemen en op te lossen;
 • buurtsport projecten en schoolzwemmen;
 • AFCENT sportcomplex open voor iedereen;
 • permanente meting van lucht (fijnstof o.a.) en geluid op voldoende meetpunten.

Er komt een bestuursopdracht voor één gezondheidsloket c.q. meldpunt (organiseer huisartsen), afspraken met zorgaanbieder over buurtgericht werken, lokaal gericht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen blijven participeren in de samenleving. De gemeenten voeren de WMO uit, zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. Het WMO-beleid mag niet (verder) verschralen, er komt een jaarlijkse toetsing. De invloed van de gemeente op het leven van mensen, die voor participatie aan de maatschappij zijn aangewezen op de WMO, wordt steeds groter.