Onderwerp: Milieu

 

Fossiele brandstoffen raken op, waardoor de energieprijzen zullen stijgen, een energiecrisis dreigt. Punt. Er moet actief gewerkt worden aan het zoeken naar en gebruiken van alternatieve energiebronnen en het gebruik van fossiele brandstoffen moet zoveel mogelijk teruggedrongen worden.

Visie

Een schoon milieu is een basisrecht voor iedereen; Brunssum is een echt groene gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om bomen en heesters, maar tevens om het inrichten van een duurzame samenleving. De gemeente geeft zelf het voorbeeld door meer werk te maken van duurzame verwarming, verlichting, zuinig watergebruik, en ook papiergebruik. Het inkopen van duurzame goederen en duurzaam aanbesteden zal in de komende periode meer handen en voeten moeten krijgen. De gemeente heeft een actieve taak in het uitdragen en naleven van ‘groen beleid’, mede op het gebied van Maatschappelijk Bewust Ondernemen.

Missie

De overlast van (vlieg)verkeer, vervuilende industrie of andere vervuilende bronnen, zoals de AWACS en de Buitenring, dienen te worden voorkomen dan wel te verdwijnen, in ieder geval aanzienlijk verminderd te worden. Nieuwe inrichtingen en bedrijven dienen vooraf streng getoetst te worden op hinder van geluid, geur, vervuiling, enz. Uiteraard ook na vestiging dient er controle op naleving te zijn.

Provinciale- en regionale bestemmingsplannen hebben een grote invloed op het milieu. De geplande Buitenring en de door de provincie afgegeven vergunningen voor vervuilende bedrijvigheid zijn voorbeelden. Alertheid en een kritische benadering van deze zaken is wat het PAK betreft noodzakelijk. Er is een schijntegenstelling tussen milieu en werk. Echter met een juiste belangenafweging is een goede, verantwoorde keuze te maken. Brunssum is een groene gemeente, dit wordt niet alleen afgemeten aan het aantal bomen in en rond de gemeente, maar ook in een duurzaam verantwoord beleid.

Het PAK vindt dat

 • het aan de lokale politiek is om te voorkomen dat de Brunssumse bevolking gezondheidsklachten krijgt als gevolg van externe factoren waarvoor op lokaal, provinciaal of nationaal politiek niveau een keuze te maken valt;
 • milieu nooit en te nimmer een sluitpost mag vormen, ook niet in tijden waarin het economisch tegen zit zoals in de financieel-economische crisis of als gevolg van landelijke wetgeving;
 • onomkeerbare beslissingen ten koste van het milieu waar mogelijk niet genomen zullen worden, of alleen met een groot draagvlak; compensatie voor verloren natuurterrein is niet altijd een alternatief; een natuurmonument zoals de Brunssummerheide is niet te compenseren; deze natuur gewoonweg in stand moet worden gehouden, zonder oorlog te voeren over meetresultaten van wat nog wel of niet acceptabel is;
 • Brunssum zich niet afhankelijk moet maken van slechts een beperkt aantal grote partijen; de risico’s dat ontwikkelingen niet doorgaan bij gebrek aan middelen bij partijen of een ongewenste, evt. oncontroleerbare ontwikkeling krijgen, te groot is; spreiding over meerdere kleine partijen heeft de voorkeur.

Het PAK gaat dat doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • het weren van vervuilende industrie uit de directe omgeving, gestreefd wordt naar sluiting van de AWACS, aanvragen voor nieuwe industrie kritisch beoordeeld wordt; Brunssum niet het schrobputje van Parkstad of de Provincie wordt;
 • het actief, structureel meten van fijnstof en geluidsoverlast en dat die metingen toegankelijk en openbaar meegenomen worden in toekomstig beleid;
 • het intensiveren van gemeentelijke controle op milieuvoorschriften; ook op bedrijven die de
  vergunning van de Provincie krijgen;
 • sancties op vervuiling door burger en industrie;
 • actieve stimulering van gebruik van duurzame energie door de gemeente;
 • duurzaam aanbesteden en inkopen door de gemeente;
 • stimulering van gebruik van duurzame energie door bewoners;
 • energiebox, verpakkingsconvenant, van afval naar grondstof;
 • energievoorlichter;
 • gezamenlijke inkoop en aanleg zonnepanelen;
 • waar mogelijk aan de randen van de gemeente een park voor duurzame energie met
  windmolens, daar waar men geen overlast heeft;
 • overschakeling op elektrische auto’s, vrachtwagens eigen gemeentelijke dienst;
 • (openbaar) vervoer;
 • geen buitenring, wel oplossing knelpunten;
 • bepleiten van gratis openbaar vervoer binnen Parkstad (Interliner);
 • bereikbaarheid grote plaatsen binnen Euregio verbeteren;
 • oplaadpunten elektrische fietsen;
 • (bewaakte) fietsenstalling in centrum;
 • met uitzondering van de Oostflank, geen nieuwe industrieterreinen, eerst opwaardering en waar nodig sanering van bestaande terreinen;
 • niet gebruikte industrieterreinen teruggeven aan de natuur;
 • jaarlijkse rapportages over milieudoelstellingen.

Terug naar begin Visiedocument