Onderwerp: Sociale aangelegenheden

Visie

Ieder mens is uniek en heeft het recht om actief mee te doen aan de zich wijzigende samenleving.

Missie

Brunssum ontwikkelt en voert een sociaal gehandicapten- en armoedebeleid waardoor ook iedereen de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan de samenleving.

Als er geen goed gehandicapten- en armoedebeleid is, zal een aanzienlijk deel van de Brunssumse bevolking aan de zijlijn komen te staan, omdat de drempels tot toetreding van de samenleving te hoog kunnen zijn. Zonder specifieke, persoonlijke aandacht en aanpak en ondersteuning zullen die drempels niet verdwijnen.

Het PAK wil voorkomen dat mensen niet of maar gedeeltelijk de mogelijkheid hebben om aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Het PAK vindt dat

         de gemeente een goed, sociaal armoedebeleid moet uitvoeren, het is goed, maar tevens triest
dat er initiatieven als een Voedselbank en Kledingbank nodig zijn om mensen te voorzien in
basisbehoeften als voeding en kleding; de gemeente moet het minimabeleid zodanig vorm geven

dat een beroep op de Voedselbank en Kledingbank uiteindelijk niet meer nodig is;          de gemeente Brunssum een gehandicaptenbeleid uit dient te voeren dat is uitgewerkt in
samenwerking met gehandicapten;          de gemeente de verantwoording heeft voor een juiste toepassing en uitvoering van de sociale
wetten;          schuldhulpverlening een onderdeel moet zijn van gemeentelijk beleid, maar ook hier geldt:
voorkomen is beter.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

         burgers die gehandicapt of afhankelijk zijn van een uitkering bij de maatschappij te betrekken en

laten merken dat ze er ook bij horen;

         onze geschiedenis, waarin het mijnleven centraal staat te koesteren; de mijngeschiedenis als

voorbeeld van sociale betrokkenheid en waardering moet ook bij kinderen en jongeren blijvend
onder de aandacht komen, en het inloopcentrum voor koempels moet een blijvend karakter
hebben;          de burger als klant centraal te laten stellen, de afstand burger tot de gemeente moet zo kort
mogelijk zijn;          de termijnen waar de gemeente zich aan dient te houden;          de inzet van alle gemeentelijke mogelijkheden voor participatie en communicatie;          burgers die een WSW indicatie hebben zo snel mogelijk naar beschermd werk toe te leiden;          optimale mogelijkheden voor de diverse cliëntenraden om, gevraagd en ongevraagd, adviezen te
geven;          de toegankelijkheid voor gehandicapten van alle openbare gebouwen (waaronder ook winkels en
informatiebus CZ);          het stimuleren van een vooral zinvolle en nuttige invulling van het bestaan voor die mensen die
niet (meteen) aan het werk kunnen; dit moet niet ten koste gaan van bestaande banen, geen
onzinnige trajecten betreffen maar motiverend en op de persoon toegespitst zodat het ook
toegevoegde waarde heeft voor zowel het individu als de samenleving;          één adviesorgaan op het gehele sociale domein.

Het PAK ziet kritisch toe op toepassing en uitwerking van de onderdelen benoemd in

bovenstaande missie. Het PAK is zoveel mogelijk vertegenwoordigd tijdens overlegmomenten betreffende sociaal beleid en luistert naar de mensen die het betreft. We ondersteunen actief de burger door middel van ombudswerk en gaan regelmatig ons oor te luister leggen bij cliëntenorganisaties.