Onderwerp: Veiligheid

Visie

Bewoners van Brunssum moeten zich veilig voelen in hun stad.

Missie

Criminaliteit en overlast worden niet getolereerd en dienen voorkomen, bestreden en teruggedrongen te worden, er moet geen schijnveiligheid gecreëerd worden.

Het PAK vindt dat

         veiligheid meer is dan toezichtcamera’s;
         veiligheid begint met een positieve manier van samenleven;
         wijken teruggeven aan de mensen, hulp verlenen aan de wijken en een betere
klachtenafhandeling nodig is;
         mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar;
         de onderlinge verbondenheid en solidariteit de boventoon moet gaan voeren.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

        opvang en aandacht voor jeugd: sport en ontmoetingsfaciliteiten met op de hedendaagse jeugd toegespitste, pedagogisch goede programma’s en de mogelijkheid voor activiteiten als een legale graffitiplek, speelbox, ’sloop’-plek, bijvoorbeeld op of bij het Schutterspark of de Steenberg, verveling moet worden tegengegaan; natuurspeelplekken en struinplekken;

         kwalitatief goed Welzijnswerk voor jong en oud;

         opvoedsteunpunten;

         wijktoezicht, bereikbare en herkenbare wijkagenten en overleg met het politieapparaat;

         klachten die binnenkomen via het gemeentelijk centraal Meldpunt Overlast en die omzetten in
resultaat;

         het vervullen van taakstraffen in eigen wijk;

         voldoende energiezuinige (straat)verlichting;

         Politie Keurmerk Veilig Wonen;

         de Buurtveiligheidsmonitor in alle wijken;

         actieve deelname aan Veiligheidshuis;

         huiselijk geweld en bestrijding daarvan;

         bemiddeling bij burenruzies;

         vroegsignalering en bestrijding van problemen en vormen van huiselijk geweld via (wijkzorg)
schoolmaatschappelijk werk, gezinsbezoek (vanuit wijkzorg) als ouders niet op ouderavonden
verschijnen, servicebezoek in kader van verstrekken uitkering, enz.;

         een jaarlijkse toetsing van de APV.

Veiligheid kost geld maar brengt ook geld op. Inspanningen die nodig zijn komen terug in de welzijnsnota, subsidieverordeningen en de begrotingsrondes, geld wordt geoormerkt, ook voor de langere termijn. Uitgaven hieromtrent moeten wellicht anders ingezet gaan worden dan momenteel gedaan wordt.

De burgemeester heeft als portefeuillehouder een belangrijke rol in handhaving, preventie en de wijkveiligheidsplannen. Het PAK zal om regelmatige rapportage en verantwoording vragen.

Het PAK ziet in Brunssum geen situaties zoals zware criminaliteit die gebruik van vaste camera’s rechtvaardigen, tijdelijke registratie via mobiele registratie in probleemsituaties is toegestaan. Camera’s bieden geen oplossingen, maar helpen wel met het opsporen.