Onderwerp: Vergrijzing en krimp

De Parkstad regio en Brunssum hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen dank zij de medische wetenschap, een betere voeding enz. Veel jongeren trekken weg uit de regio op zoek naar geschikte banen die in deze regio niet voorhanden zijn. We vergrijzen en ontgroenen tegelijkertijd: dus er is sprake van dubbele vergrijzing.

Gevolg: een vermindering van het inwonertal van Brunssum in de komende jaren.

Visie

We willen dit tij zo veel mogelijk keren, maar we sturen niet krampachtig op het in stand houden van de huidige bevolkingsaantallen. We kunnen deze ontwikkeling niet tegenhouden, want overal in Nederland zal de bevolkingsomvang teruglopen. Onze inzet moet zijn de leefbaarheid van Brunssum in stand te houden. Dat betekent minder met groei bezig zijn, maar meer kijken naar consolidatie van de situatie, verwijderen van aftandse voorzieningen en woningen die niet meer van deze tijd zijn en vervangen door adequate nieuwbouw. Investeren in kwaliteit en kijken naar behoeftes van Brunssum en de regio; maak bewuste keuzes om met beschikbare middelen maximaal rendement te behalen.

Missie

Behoud en versterken van de kwaliteiten van Brunssum: groen, gastvrij, voorzieningen, evenementen, verenigingsleven. De focus moet verschuiven naar omvorming, kwaliteit i.p.v. kwantiteit, minder accent op groei en meer aandacht voor de ruimte en nieuwe groenverbindingen vanuit de stad naar het buitengebied.

Het PAK gaat dit doen door

         voorzieningen in Brunssum toegankelijk te maken voor iedereen;

         samenwerking tussen gemeente en doelgroep (WMO raad) op dit gebied als een ‘must’ te zien; in
de wijkpunten dienen voorzieningen gerealiseerd te worden die wonen, welzijn en zorg bij elkaar
brengen; maak voorzieningen die sociale contacten teweeg brengen goed en makkelijk
bereikbaar voor de doelgroepen;

         het voorkomen dat door de huidige economische crisis en de, nog steeds niet gerealiseerde
banenontwikkeling in Brunssum, waardoor een constante werkloosheid blijft, steeds meer
mensen in de armoede dreigen terecht te komen;

         ontwikkeling en stimulering van diversiteit in banen op allerlei niveaus in Brunssum en directe
omgeving om vooral de jeugd zoveel mogelijk te behouden;

         de in de afgelopen jaren ontwikkelde minimaregelingen in stand te houden ter voorkoming van
toename van armoede;

         voortdurend vragen om aandacht en verbetering op lokaal niveau van een armoedebeleid gericht
op de specifieke (demografische) Brunssumse situatie waarin veel mensen helaas afhankelijk zijn
van enige vorm van ondersteuning;

         aan te geven dat wijksteunpunten ook een rol dienen te spelen in de opvang van ouderen en
mensen met een beperking die door de genomen maatregelen ten gevolge van de ontmanteling
van de AWBZ uit de boot dreigen te vallen, zoals mensen die geen indicatie meer krijgen voor
dagopvang en dagtherapie.