Onderwerp: Verkeer

Visie

Vanuit de regio moet Brunssum goed en veilig bereikbaar zijn. Binnen de gemeente zelf moeten het centrum en de wijken goed, makkelijk en veilig bereikbaar zijn, schone en milieuvriendelijke oplossingen staan voorop. Fietsers, voetgangers en (goed, goedkoop/gratis) openbaar vervoer zijn belangrijk. Meer en meer asfalt is geen oplossing, dat vergroot de aantrekking van verkeer. Verplaatsen van problemen leidt tot niets.

Missie

Onderzoeksrapporten laten de buitengewoon schadelijke gevolgen van fijnstof, veroorzaakt door verkeer, op de volksgezondheid zien. De overheid is verantwoordelijk voor het voorkomen en terugdringen, ook de regionale en lokale overheid.

Oplossen van de regionale en lokale verkeersknelpunten door optimalisering van de bestaande verkeersstromen, gratis en adequaat openbaar vervoer tussen de kernen van de Parkstad gemeenten zal ertoe bijdragen dat de verkeersstromen minder overlast door stank, verkeersgeluid en verkeersdrukte zullen geven. Voetgangers en fietsers kunnen veilig vanuit de wijken naar het centrum of de scholen waar de lucht schoon is door het weren van vervuilend verkeer.

Het centrum en de wijken van Brunssum zullen dichtslibben als we niets doen. Het aantal onveilige situaties neemt toe, de lucht vervuilt en het woongenot neemt af.

Het PAK vindt daarom dat

         voorkomen moet worden dat het centrum slecht en/of onveilig te bereiken is;

         geluid, stank en stofoverlast het woongenot bederven; autoverkeer zal daarom zoveel mogelijk uit
het centrum moeten blijven;

         het centrum en de wijken zoveel mogelijk vrachtverkeer vrij moeten zijn, voor de belevering van
alle bedrijven en winkels in Brunssum zullen alternatieven gezocht moeten worden.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

         gratis openbaar vervoer op agenda Parkstad en provincie;

         bewaakte fietsstallingen op diverse plekken in het centrum;

         alleen veilige, goed aangegeven en aangelegde en onderhouden fiets- en wandelpaden, vooral
naar scholen en naar het centrum maar ook daar waar verbindingen fietsroutes gevraagd
worden;

         voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s;

         consequente politie controles op ‘hufter’gedrag in winkelgebieden, en op doorgaande en
sluipwegen;

         reguliere geluids- en stankmetingen en de daarbij behorende evaluaties en acties;

         bevorderen van (gratis) parkeren aan de rand van de gemeente;

         ontwikkeling van regionale light rail;

         optimalisering van bestaande verkeersstromen.