Onderwerp: Welzijn en sport

Visie

Alle Brunssummers hebben toegang tot de beschikbare welzijnsvormen. Iedereen moet zo veel mogelijk mee (kunnen) doen aan het maatschappelijk leven. Er is respect voor mens, dier en milieu, de gemeente dient dit te ondersteunen en mogelijk te maken.

Missie

Elke Brunssummer, ongeacht herkomst, overtuiging, geaardheid, geloof, fysieke constitutie of financiële situatie wordt serieus genomen en moet actief deel kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente en de daarvoor bedoelde instellingen zoeken actief contact met de diverse belangengroeperingen.

Bij onvoldoende of foutief georiënteerde aandacht kan isolatie, vereenzaming, onveiligheid, of asociaal gedrag ontstaan met ingrijpende gevolgen voor individu en samenleving.

Subsidiegelden zijn beperkt, daarom moet vooraf een goede afweging gemaakt worden waar het geld aan besteed wordt en hoe het besteed wordt. Er worden duidelijke doelstellingen gemaakt. Achteraf dient gemeten te worden of de doelstellingen gehaald worden, subsidieontvangers worden aangesproken op hun (eventueel niet behaalde) resultaten. Indien nodig moeten er maatregelen getroffen worden wanneer langdurig blijkt dat doelstellingen niet gehaald gaan worden. Gaandeweg kan de subsidievraag inhoudelijk veranderen omdat de behoeften veranderen. Daarom moet er samenwerking zijn tussen welzijnswerk, scholen en politie om te zien of de subsidiegelden nog steeds goed ingezet worden. Welzijnsbeleid mag niet de sluitpost van de begroting zijn, de basis voor goed welzijnswerk wordt neergelegd in diverse plannen die met betreffende deskundigen en burgers worden opgesteld. Verdere bezuinigingen op muziekonderwijs en jongerenwerk zijn niet toelaatbaar. De gemeente voert een actief beleid met betrekking tot het informeren van de burgers met betrekking tot de gemeentelijke diensten en voorzieningen. Communicatie is essentieel voor het contact tussen gemeente en burger, maar ook van de burger naar de gemeente. Beide partijen moeten hiervan doordrongen raken.

Het PAK vindt daarom dat

        aan individualisering grenzen gesteld moeten worden;

        de gemeente en de daarvoor bedoelde instellingen (pro-)actief contact moeten zoeken met de diverse belangengroeperingen bij de diverse beleidspunten; nieuwe vormen van saamhorigheid ontdekt moeten worden en gestalte moeten krijgen;

         er steun dient te zijn voor informele zorg en de opvang van mensen in nood, dak- en thuislozen;

         zingeving en humanisering van ons bestaan voorop moet staan;

         dat sociale cohesie van de diverse bevolkingsgroepen bevorderd moet worden.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

         de zorg voor een prettige eigen leefomgeving;

         de mogelijkheid dat iedere burger zelf kan bepalen hoe het individuele leven wordt ingericht,
rekening houdend met rechten en belangen van anderen;

         het ouderenbeleidsplan en de herziene versie van het Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg;

         zorgverlening door professionele instellingen;

         steunen van burgerinitiatieven/belangenvertegenwoordiging indien dat binnen de PAK filosofie
past;

         verdere ontwikkelingen WMO-velden;

         een welzijnsplan of beleidsplan voor ouderen;

         bestrijding eenzaamheid;

         een actieve rol in overheidsplannen om mensen langer thuis te laten wonen;

         voorkoming en bestrijding van discriminatie;

         buurtsport projecten;

         behoud van schoolzwemmen;

         een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en sport;

         verlenen van steun aan alle verenigingen, aanleg jeugdhonken, opvang, herkenbaarheid voor
mogelijke gebruikers en stimulering en ondersteuning kadervorming van de verenigingen door de
gemeente;

         blijvende steun aan wijkteams;

         blijvende ondersteuning van vrijwilligerswerk (nu belangrijker dan ooit te voren);

         per wijk een inloopcentrum waar je terecht kan voor vragen, problemen, invullen papieren,
enz.(buurt inloopcentra, participatiesamenleving; buurtzorgteams);

         een goede jeugdzorg die uitermate belangrijk is, een adequate, op het individu toegespitste zorg
moet snel en goed bereikbaar zijn, op lokaal niveau, Parkstad niveau en op regionaal niveau;
geen ellenlange bureaucratische procedures.