Onderwerp: Werken

Visie

De Brunssumse bevolking werkt voornamelijk in de regio in milieuvriendelijke (MKB) bedrijven en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, dienstverlening. Milieuvriendelijke productiebedrijven zijn uiteraard ook welkom. Duurzaam ondernemen juichen we toe en bevorderen we.

Missie

Er zijn voldoende bedrijven in de (Parkstad-) regio die voldoende gedifferentieerde banen en stageplaatsen bieden.

Ontbrekende werkgelegenheid in de directe omgeving maakt Brunssum minder aantrekkelijk. De inkomens blijven (te) laag en jongeren trekken weg bij onvoldoende of onvoldoende attractief werk op verschillende niveaus. Er moet geen (te) eenzijdige of beperkte (industriële) concentratie van activiteiten zijn en het PAK wil echte, d.w.z. volwaardige, structurele, vaste banen. Een echte baan is een baan waar je zelfstandig van kunt leven. Het banenbestand dient divers te zijn om de mogelijkheden voor een brede laag van de bevolking te vergroten, de afhankelijkheid van eenzijdige bedrijvigheid te verkleinen en de risico’s in tijden van een neergaande economie te verkleinen. Ook is het PAK kritisch over het soort bedrijvigheid in de gemeente, de nadruk zal moeten komen te liggen op duurzame bedrijvigheid.

Overheden, provincies en gemeenten moeten initiatieven wel faciliteren maar geen financiële risico’s nemen, die horen bij het bedrijfsleven te liggen. Met subsidies, gemeenschapsgeld, moet heel zorgvuldig worden omgesprongen.

Het PAK wil daarom dat

 

 • op de Oostflank diverse ontwikkelingen mogelijk moeten zijn; gezien de huidige situatie in Parkstad zullen hier mensen uit de regio komen te werken; er moet geen monocultuur ontstaan gericht op een enkele (industrie-)sector, diversificatie is nodig; “boulevard-achtige” ontwikkelingen passen binnen dit concept;
 • op de Oostflank investeringen plaatsvinden in duurzame energie, er alleen nog maar plaats is voor schone bedrijven en geen categorie 4 bedrijven; dus zware vervuilers zoals die er nu zijn moeten transformeren naar duurzame ondernemingen of zullen plaats moeten maken;
 • er een zodanig bedrijvenbestand in Brunssum en de regio ontstaat dat ook werklozen, WSW’ers,
  arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden de kans krijgen op duurzaam en passend blijvend werk; bij aanbestedingen en projecten van de gemeente afspraken worden gemaakt over het percentage van de werkplekken dat voor werklozen en mensen in opleiding bestemd is;
 • in de wijken de verkeersoverlast van bedrijfsverkeer zo gering mogelijk is;
 • bedrijventerreinen ook met openbaar vervoer te bereiken zijn;
 • eerst de huidige terreinen gevuld worden alvorens nieuwe te ontwikkelen.
 • Het PAK gaat dat doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor
 • het opknappen en vullen van bestaande industrieterreinen in Brunssum;
 • bedrijven die overlast bezorgen in de wijken en die te verplaatsen naar daarvoor bestemde
  industrieterreinen, waarbij de gemeente de regie neemt;
 • een plaats voor kleinschalige brancheontwikkeling, waar ook bedrijven van buiten Brunssum een plaats kunnen vinden (b.v. ‘ambachten’-boulevard);
 • het regelmatig bezoeken van bedrijven vanuit Parkstad en het gemeentebestuur;
 • herinrichting naar de schaal en maat van Brunssum, niet alleen in het centrum maar ook in de wijken;
 • bindende afspraken over “wat kunnen ondernemers verwachten van een gemeente en wat wordt verwacht van ondernemers”, o.a. verpaupering door leegstand in het centrum;
 • het energiek op zoek gaan naar bedrijvigheid, alleen of in Parkstad verband door B&W./het gemeentebestuur;
 • het maken van goede afspraken over de verdelingen van taken en ruimte met betrekking tot het elkaar beconcurreren over vestigingen binnen de regio, geld moet verantwoord en (controleerbaar) uitgegeven worden;

Het PAK houdt er rekening mee

 

 • dat plannen veelal geregisseerd worden vanuit een regionale benadering;
 • dat er concurrentie is van omliggende gemeenten voor wat betreft industrieterreinen;
 • dat de regio vergrijst en alle gemeenten zullen proberen bedrijven aan zich te binden;
 • dat er een tekort aan goed gekwalificeerd personeel zal ontstaan, waardoor concurrentie binnen de bedrijven en binnen Parkstad dreigt (kosten verhogend door subsidie-‘slag’);
 • dat er veel subsidies gevraagd zullen worden zonder dat er zekerheden over de uitkomst
  zullen zijn;
 • dat de huidige bezetting van industrieterreinen matig is;
 • de middelen van de gemeente beperkt zijn.

 

Het PAK onderschrijft de lokale structuurvisie met uitzondering van de passages betreffende de buitenring.

Gerelateerd aan werken is onderwijs en scholing.

Een gemeentebestuur heeft niet zo veel te vertellen over het onderwijs. Als het gaat om wat kinderen moeten leren, waar ze dat kunnen leren, hoe de aanpak ervan is en hoe dat georganiseerd wordt, is het een taak van de onderwijsinstellingen zelf. Het onderwijs in Brunssum dient zodanig ingericht te zijn dat kinderen de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken om uit te kunnen groeien tot mondige, zelfstandig denkende, kritische wereldburgers. Het basis- en voortgezet onderwijs hebben hierin een belangrijke rol, het voortgezet onderwijs kan hier nog meer werk van maken door stages in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke instellingen. Het UWV heeft haar eigen specifieke taak om schoolverlaters te ondersteunen.

Het PAK vindt dat

 • de gemeente een ondersteunende en regisserende taak heeft, vooral bij
  onderwijsachterstandenbeleid, leerplicht en schoolverzuim;
 • de gemeente voorschoolse educatie moet blijven bevorderen;
 • scholen met veel zorgkinderen financieel ondersteund mogen worden om extra zorgactiviteiten mogelijk te maken;
 • de gemeente opvoedingsondersteuning moet bieden aan ouders door cursussen op te zetten vanuit bv. onderwijsbegeleidingsdienst, maatschappelijk werk, GGD;
 • het beleid ten aanzien van brede scholen voortgezet dient te worden.

Het PAK is voor werken waarvan je kunt leven. Echte banen en koopkracht dus, zodat zowel oud als jong zekerheid behoudt op werk voor een goed loon. Het kan niet zo zijn, dat werklozen verplicht worden om onbetaald werk te verrichten dat vervolgens weer bestaande banen kapot maakt. Denk aan de thuiszorg. Geen dwangarbeid voor een uitkering en andere banen vernietigen, maar wel uitstroom door kansen te bieden met scholing, stages en serieuze werkervaringsbanen. Een sociale werkvoorziening moet draaien om aangepast werk en rekening houden met beperkingen in plaats van winst voorop te stellen. Solidariteit tussen de mensen met werk en de mensen zonder werk, ouderen en jongeren, is belangrijk voor een Brunssum waarin voor iedereen plaats is.