Onderwerp: Wonen

Visie

Brunssum is een veilige, prettige, gezonde en betaalbare woonstad voor zowel jong als oud.

Missie

 • er is een gemengde bevolkingsopbouw in de wijken;
 • er is een gevarieerde, toegankelijke woningvoorraad;
 • er zijn op de toekomst gerichte, veilige, energiezuinige en levensloopbestendige woningen;
 • er zijn kwalitatief goede woningen;
 • er zijn voldoende en makkelijk bereikbare groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen.

Bij onvoldoende of foutief georiënteerde aandacht

 • kan de sociale cohesie tussen de mensen in buurten en wijken verdwijnen;
 • kan er verloedering en verpaupering ontstaan met een toename van criminaliteit tot gevolg;
 • vertrekt de jeugd en gaat ergens anders wonen waar wel betaalbare woonruimte beschikbaar is; de jeugd is ook onze toekomst.

Het PAK wil daarom

 • voorkomen dat er een scheefgroei tussen wijken ontstaat;
 • voorkomen dat er een scheiding tussen bevolkingsgroepen ontstaat;
 • voorkomen van bouw waar geen behoefte (meer) aan is;
 • het contact tussen bestuur en bewoners verdiepen;
 • bewoners worden betrokken bij (de ontwikkelingen van) hun wijk;
 • de betrokkenheid en participatie van bewoners kan nog verder ontwikkeld worden;
 • het gemeentebestuur gaat in een vroeg stadium naar de bewoners en heeft actief overleg over haar plannen;
 • de mening van de bewoners wordt serieus genomen en wordt zichtbaar en controleerbaar meegenomen in de besluitvorming;
 • betaalbare bouw zowel in de koop – als huursector.

 Daarom vindt het PAK dat

 • er onderzoek moet komen naar wachtlijsten in de huursector, vraag, aanbod en
 • knelpunten zijn duidelijk in kaart gebracht;
 • er een gevarieerd aanbod van sociale huurwoningen moet zijn, zowel grotere en kleinere woningen, uiteraard volgens de laatste (bouwtechnische en sociale) inzichten;
 • het toezicht op woningcorporaties hersteld moet worden en er prestatiecontracten worden afgesloten
 • waar ook daadwerkelijk duidelijk op gestuurd wordt;
 • verloedering en leegstand aangepakt moet worden door rechtsmiddelen in te zetten, voorbeeld FLEX team, sluiting van panden in geval van het handelen in drugs;
 • criminaliteit bestreden moet worden, ook kleine criminaliteit;
 • het stimuleren en invoeren van energiebeheersplannen voor gemeentelijke panden en nieuw te bouwen en/of te renoveren huizen belangrijk is;
 • grondspeculatie en langdurige leegstand tegen gegaan moet worden met alle mogelijke
 • rechtsmiddelen;
 • we vervuilende en overlast bezorgende bedrijven moeten weren;
 • wijkbeheer met de bewoners georganiseerd dient te worden;
 • invoeren en opvolgen van wijkbeheersplannen belangrijk is;
 • wij duurzaam en energieneutraal moeten bouwen met voldoende kwaliteit en de nadruk op
 • levensloopbestendige woningen;
 • ondeugdelijke en/of gedateerde woningen gesloopt kunnen worden;
 • we alleen nog moeten bouwen naar (toekomstige) behoeften, in de diverse prijssegmenten en
 • zowel koop als huur dienen aan te bieden in wijken voor de diverse bewonersdoelgroepen.

Het PAK houdt daarbij rekening met landelijke ontwikkelingen en externe bedreigingen die het zelfstandig bepalen van woonbeleid op lokaal niveau kunnen bemoeilijken; zoals krimp en snoei.

We zijn bewust van het feit dat landelijke ontwikkelingen (zoals geldstromen) en externe bedreigingen (als krimp) voor een groot deel het zelfstandig bepalen van woonbeleid bemoeilijken maar willen binnen de mogelijkheden die er zijn zoveel mogelijk rekening houden met de voor ons leidende standpunten.

Beslissingen over het woningaanbod in Brunssum, kwalitatief en kwantitatief, worden voornamelijk bepaald op provinciaal niveau. De belangen van een aantal gemeenten komen overeen. Zo is de demografische ontwikkeling van een aantal aanliggende gemeenten vergelijkbaar met die van Brunssum. Een aantal projecten is al gestart en niet meer of heel lastig te beïnvloeden. Daar waar nog mogelijkheden zijn, is het belangrijk dat er een door de Brunssumse raad en B&W gedragen woonbeleid komt. Het PAK neemt het initiatief voor een dergelijk woonbeleid. Waar mogelijk zoekt het PAK regionale samenwerking met gelijkgezinden.

De rol van té grote spelers op de markt moet genuanceerd worden om afhankelijkheid van deze partijen te beperken. Woningstichtingen hebben sociale doelstellingen en moeten daaraan gehouden (kunnen) worden.