Bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid

Tijdens de raadsvergadering van 13 november is er unaniem ingestemd met het voorstel om de bezuiniging van 40.000 euro op de bibliotheek terug te draaien.
Daarnaast krijgt de bieb nog eens 20.000 euro om acute problemen mee aan te pakken. Ook moet de bieb voor 1 maart met een concreet toekomstplan komen.
Daarna is het mogelijk dat er structureel meer geld naar de bieb gaat, afhankelijk van de plannen.

In september kwam de bieb met enkele scenario’s, maar deze waren volgens de raad niet goed uitgewerkt en onderbouwd. De bieb vroeg in het voor hun gewenste scenario structureel 200.000 euro extra.

 

Woordmelding PAK programmabegroting dd 13-11-2019

De burger als mens staat centraal

De eerste begroting van een nieuwe coalitie in een nieuwe periode.

Voorzitter

Alle 55 actiepunten van het coalitieprogramma hadden we graag terug gezien in deze begroting en uitgezet in de jaren 2020-2024. In feite is daarom deze begroting qua nieuw beleid erg magertjes. Eén oorzaak is het behoedzaam financieel beleid van dit college. Dat is positief. Maar het heeft ook te maken met de omschakelingssnelheid van het ambtelijke apparaat in een nieuwe situatie. We hebben als partij hierin geduld getoond. Keulen en Rome zijn ook niet op 1 dag gebouwd. Maar vanaf nu vinden we dat er voortvarend aan de 55 actiepunten van het coalitieprogramma gewerkt mag worden. In de commissie heeft de wethouder toegezegd dat in het voorjaar 2019 actiepunten in het coalitieprogramma gepresenteerd worden in een uitvoeringsprogramma, waar we dan kennis van kunnen nemen.
Lees verder

Nieuwe penningmeester

Tijdens de onlangs gehouden leden jaarvergadering op 25 oktober 2018 heeft Paul vd Linden het penningmeesterschap overgenomen van Math Houben. Dit vanwege Math’s functie als wethouder. Wij danken Math voor al die voortreffelijke jaren van zijn deskundig penningmeesterschap en wensen Paul vd Linden veel succes om dit voortreffelijke werk voort te zetten.