Nieuwe penningmeester

Tijdens de onlangs gehouden leden jaarvergadering op 25 oktober 2018 heeft Paul vd Linden het penningmeesterschap overgenomen van Math Houben. Dit vanwege Math’s functie als wethouder. Wij danken Math voor al die voortreffelijke jaren van zijn deskundig penningmeesterschap en wensen Paul vd Linden veel succes om dit voortreffelijke werk voort te zetten.

PAK in de Raad: Masterplan sociaal domein

lees hieronder de woordmelding in de Raad

“Voorzitter
Voor ons ligt het visiedocument Masterplan Sociaal Domein, een visie opgezet met medewerking van honderden burgers en professionals. Daarvoor dank al die mensen die de afgelopen 2 jaar hieraan gewerkt hebben. Een lang verwachte visie waarin een duidelijk beeld geschapen wordt wat de diverse ‘sociale’ wetten betekent voor de burgers van Brunssum. Dat zijn de Participatiewet; de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo al vanaf 2007). Deze wetten hebben de oude wetten WWB, WSW en delen van de AWBZ inmiddels geheel vervangen, met daarbij een transformatie van de eerdere jeugdwetten. En allen op het gemeentebordje. Deze wetten dienen getoetst te worden aan deze kadernota. Sterker nog. In 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat verplichte zorg niet alleen binnen GGZ instellingen kan worden opgelegd, maar ook ambulant bijvoorbeeld in een thuissituatie. Betekent impact voor gemeenten en de gehele zorgketen in de regio.

Met de in deze visie gestelde kaders gaan we de komende jaren aan de slag om, met de ons beschikbare middelen, een goede invulling te geven in de uitvoering van deze wetten.
Lees verder