PAK in de Raad: Masterplan sociaal domein

lees hieronder de woordmelding in de Raad

“Voorzitter
Voor ons ligt het visiedocument Masterplan Sociaal Domein, een visie opgezet met medewerking van honderden burgers en professionals. Daarvoor dank al die mensen die de afgelopen 2 jaar hieraan gewerkt hebben. Een lang verwachte visie waarin een duidelijk beeld geschapen wordt wat de diverse ‘sociale’ wetten betekent voor de burgers van Brunssum. Dat zijn de Participatiewet; de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo al vanaf 2007). Deze wetten hebben de oude wetten WWB, WSW en delen van de AWBZ inmiddels geheel vervangen, met daarbij een transformatie van de eerdere jeugdwetten. En allen op het gemeentebordje. Deze wetten dienen getoetst te worden aan deze kadernota. Sterker nog. In 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat verplichte zorg niet alleen binnen GGZ instellingen kan worden opgelegd, maar ook ambulant bijvoorbeeld in een thuissituatie. Betekent impact voor gemeenten en de gehele zorgketen in de regio.

Met de in deze visie gestelde kaders gaan we de komende jaren aan de slag om, met de ons beschikbare middelen, een goede invulling te geven in de uitvoering van deze wetten.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, voorzitter, want, ondanks dat het beter gaat met de economie in Nederland, voelen alle 380 gemeenten in Nederland een doorgezette bezuiniging op het Sociaal Domein. En zullen zij met steeds minder middelen een goed en gezond leef en werkklimaat dienen te organiseren voor hun burgers. En dat heeft vooral te maken met een, in onze PAK ogen, ongelijke verdeling van de staatsgelden. Ook nu de september circulaire bekend is blijkt dat de landelijke regering nog mindere middelen voor de gemeenten beschikbaar stelt. En als klap op de vuurpijl nog eens 1,9 miljard extra belastingeuro’s welke niet naar de zorg of onderwijs gaan. Voor het PAK onacceptabel. Daar zullen we later, in november tijdens de behandeling van de programmabegroting, uitgebreid op terug komen.

Voorzitter
Het Pak vindt de opgestelde visie een goede en duidelijke visie.
We hebben in de commissievergadering even gestoeid met de rolverdeling raad (in de besluitvorming) en college (in de uitvoering). Het raadsvoorstel is namelijk dat de Raad de visie hoofdtukken 1,2 en 3 vanavond vaststelt om daarmee het college met de uitvoering, gesteld in de hoofdstukken 4 en 5, opdracht te geven aan de slag te gaan. Nog niet geheel duidelijk is daarbij de aanpak en prioriteit van die uitvoering. Van de commissie werd verwacht dat zij prioriteiten gaf aan de genoemde 17 vervolgstappen. Echter het PAK vindt dat dat advies is voorbehouden aan de raad.

Uitgangspunt en prioriteit 1 van de visie is, ook voor het Progressief Akkoord, integraal werken vanuit een 1-loket gedachte. Dat betekent dat bij de burger, bij een vraag om hulp of begeleiding , via 1 goede intake de totale problematiek in kaart wordt gebracht. Daar stelt het PAK vraagtekens bij?
Want wat is een goede intake? En hoe wordt die ene intake gestalte gegeven? Wellicht dat de portefeuillehouder dit nog eens duidelijk kan uitleggen.
Verder hopen wij dat bureaucratie, ondanks de vele procedures en protocollen, zo veel mogelijk vermeden wordt. Ook in deze visie een aandachtspunt.

Voorzitter
Als het PAK prioriteiten aangeeft, in de aanPAK van de uitwerking van deze visie-kadernota, dan zult u niet verbaasd zijn dat onze prioriteiten gaan naar de aanpak van armoede (vooral ook bij kinderen), uitstroom van cliënten van ISDBOL naar een definitieve baan en de opvang van ouderen die zorg nodig hebben.

Voorzitter
In zo’n welvarend land als Nederland mag het bestaan van een voedsel en kledingbank (om maar iets te noemen van de tientallen ondersteunende instanties) toch niet meer nodig zijn. Dus aan de slag met de toegang tot de bestaande sociale wetten via deze visie-kadernota, en streef naar een snelle tevredenstellende oplossing. Pak armoede duidelijk aan en geef met name kinderen meer toegang tot de maatschappij zonder geremd te worden door beperkte middelen. Haal de nota ‘Alliantie tegen de armoede van 2007’ uit de lade en maak die actueel. U zult merken dat de visie hierin beschreven veel raakvlakken heeft met de voorliggende visie. Ik noem 2 punten uit de geconstateerde knelpunten van toen genoemd op pagina 7:
– Er is weinig samenhang en samenwerking in de armoedebestrijding. De een doet dit en de ander doet dat. Door beter en meer samen te werken zou men meer kunnen bereiken’ en
– ‘veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen en hebben weinig kennis van de regelingen die er zijn’.
Herkenbaar toch en terug te vinden in deze visie. En zo zijn er nog veel meer in deze nota terug te vinden.
Kijk nog gerichter naar uitstroom mogelijkheden van cliënten van ISDBOL en maak een goed en duidelijk beleid rond het zogenaamde ‘granieten’ bestand.
Als 3e aandachtspunt, voorzitter, blijft de aandacht voor de zorg rond de oudere inwoner van Brunssum. Want dat is nu eenmaal de blijver die, naarmate hij ouder wordt, afhankelijk zal zijn van zorg al dan niet geleverd door zorgleveranciers. Het landelijk beleid om ouderen zolang mogelijk thuis te houden gaat gewoon niet meer op. Creëer, samen met zorgaanbieders, woon en begeleidings faciliteiten voor onze ouderen, ziek of gezond, zodat zij jarenlang in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en de zorg ontvangen die zij verdienen.

Voorzitter
Deze 3 aandachtspunten hebben de prioriteit van het PAK.
College, ga morgen aan de slag en gebruik de genoemde 17 vervolgstappen van deze visie-kadernota om met onze prioriteiten aan de slag te gaan. Dan kunnen wij de eerste 3 hoofdstukken van deze visie vaststellen en met hoofdstuk 4 en 5 instemmen ter kennisneming