Woordmelding PAK

Hieronder de uitgebreide woordmelding welke onze fractievoorzitter Servie L’Espoir heeft gebruikt in de 1e termijn van de extra raadsvergadering van 6 maart.
In deze vergadering werden twee rapporten bespreken over dhr. Palmen: het feitenonderzoek van de Rekenkamer en de second opinion van de hoogleraren Korsten en Elzinga.

 

Leef luuj van Broenssoem, beste burgers van zelfstandig Brunssum,

Brunssum is een prachtig dorp en verdient bestuurlijk meer rust en inhoud, qua pers een eerlijker beeld en politiek minder gekonkel, verdachtmakingen en valse intriges.
De nood en wensen van de burger moeten voorop staan en niet het intern gedoe.
Er is genoeg werk aan de winkel als het gaat om veiligheid, armoede, leegstaande winkels en goede betaalbare huisvesting.
Stop het gezever en help een zelfstandig sociaal Brunssum vooruit is onze oproep.

De bestuurskracht van onze gemeente is dik in orde, de bestuurscultuur behoeft een grote schoonmaak.
Nu en ook na de verkiezingen op 21 maart kiest het PAK voor minder en het liefst geen verdeeldheid, voor een eigen gemeente in plaats van opgaan in groot Heerlen,
voor een sociaal beleid in plaats van beleid gericht op hebzucht of elitaire politiek,
voor een luisterend oor naar de bevolking in plaats van misplaatste arrogantie,
voor meningen gebaseerd op feiten in plaats van louter aannames.

Vandaag behandelen we twee rapporten die daarvoor veel  goede lessen bevatten als we tenminste feiten en aannames scheiden. Het Feitenonderzoek van de Rekenkamer en Het Rapport van de professoren A. Korsten en D. Elzinga. Deze mensen willen we bedanken. Ze reiken ons instrumenten aan om verder te gaan met Brunssum en zaken achter ons te laten.

Het zou voor het PAK, Progressief Akkoord, lijst 2  makkelijk zijn nu een snoeihard oordeel te vellen en de boel helemaal op scherp te zetten, maar is Brunssum als gemeente daarmee geholpen?
Wij denken van niet omdat gezamenlijk belang beter is dan deelbelang, eenheid beter dan verdeeldheid en solidariteit beter dan egoïsme.

Maar dan moet er wel geluisterd worden naar elkaar en deze raad niet gebruikt worden om tegen beter weten in, tegen wetenschappelijke rapporten in, je eigen gelijk te willen halen.

Want dit zijn feiten:

 • Palmen is van rechtswege eigenaar van een stuk grond al vanaf 1976 en de rest vanaf 1996 door verjaring. In 2012 maakte het college een einde aan dit verhaal door een laatste snipper grond over te dragen. Daarna schiep de gemeente bewust geen duidelijkheid en dhr. Palmen liet ook de onduidelijkheid in stand.
 • Het was een dossier van gemiste kansen. In 2006 nam het toenmalige college een besluit om er met wederzijds goedvinden uit te komen.
 • Het opvolgende college vocht de overeenkomst aan en toen begon weer een periode langdurige procedures, waarbij vooral de VVD en de PVDA de regie hadden.
 • Ondanks 3 juridische adviezen om de overeenkomst niet aan te vechten bleven ze doorgaan. Ook nog nadat er een duidelijk uitspraak lag van de rechter in 2008 is de gemeente blijven procederen met uiteindelijk dan een verstandig besluit in 2012. De uitkomst: er is geen verschil tussen 2006 en 2012. Veel energie en veel geld van de burger verspild.

Tot zover even het feitenonderzoek van de Rekenkamer

Het rapport van de professoren. Onlangs vroeg de VVD of de coalitie de uitkomst van het rapport van de hoogleraren wel serieus zou nemen, als de uitkomst  niet zou bevallen. Dat zou dan geldverspilling zijn. Nu kunnen we die vraag plaatsen gezien het feitenonderzoek van de Rekenkamer.

Welnu, we nemen het rapport heel serieus. Niet, omdat de uitkomst ons niet bevalt, maar om de degelijkheid, de zorgvuldige analyse van het “persoonlijk advies van G en I aan onze voormalige burgemeester”. Deze analyse is vernietigend, er blijft geen spaan van over.

Een paar belangrijke feiten:

 • Ex burgemeester Winants heeft willens en wetens stukken achter gehouden en zo bewust toegewerkt naar een negatief risicoprofiel voor Palmen; ontlastende stukken kreeg G en I niet.
 • Palmen is geen heilige en kan verdomd vervelend uit de hoek komen. Dat deed hij tot voor kort als columnist en als raadslid. Het een is te billijken, het andere keuren wij af. Als wethouder gebruikt hij meer parlementaire taal.
 • De hoogleraren hebben het “persoonlijke advies” indringend gelezen en tot op het bot gefileerd. We gaan dat niet over doen. Het eerste punt van het zogenaamde geheime rapport willen we aanhalen. Het gaat er dan om, dat Dhr. Palmen mogelijk als wethouder bij het collegebesluit betrokken is geweest. Als dat zo is, dan zou dat niet integer zijn, zegt het rapport. Nergens wordt nagegaan of dat dan wel of niet zo is en vervolgens bepaalt deze veronderstelling mede het “meer dan gemiddelde risico”. Uit de collegenotulen blijkt, dat hij niet bij de besluitvorming betrokken was. Dit is toch echt van een ongelooflijke knulligheid of moet het PAK dit aanmerken als een ongelooflijke doortraptheid. Het PAK vindt nog steeds dat dit rapport in de openbaarheid moet komen. Het is ook niet geheim, maar wel met geheimzinnigheid omgeven. En ook nog over vergaderd op…….. Voorstel PAK: openbaar maken. Zeker nu weer een zekere Cees Versteden zijn opinie geeft over een vergadering op 8 en 16 mei 2016.
 • De raad had beter naar het PAK kunnen luisteren zo staat op blz. 18, want wij hebben bij dhr. Palmen een aantal essentiële  stukken opgehaald en gepubliceerd. Dus iedereen wist dat rechtmatigheid aan de orde was en dat de grond niet meer in eigendom was bij van Dhr. Palmen.

Met die kennis van zaken was de oproep van SP, VVD, CDA, PvdA aan de minister om in te grijpen te bizar voor woorden. Sommigen waren onwetend, maar anderen wisten precies wat ze deden. Wat daarna is gebeurd qua beeldvorming weten we inmiddels. Schande en hoon aan die mensen, die Brunssum door het slijk trokken:

 • burgemeester Winants die de weg kwijt is en stukken achterhoudt,
 • landelijke partijen die zich baseren een geconstrueerd advies, dat die naam niet eens mag hebben en op deze wijze nooit meer zo tot stand mag komen.
 • een gouverneur die zich baseert op de regionale krant en die het rapport niet leest.
 • Een pers, die zich ook van alles in de oren laat blazen en ook de stukken van het PAK negeerde. Palmen mag blijven maar niet te lang, zegt de krant. Waar baseert de krant dit op. Dat zegt nu geen enkel rapport. Als pers dient u op basis van feiten uw mening te geven. Nu speelt de krant de moreel-ethische kaart. Evenals onze oud-burgemeester en Dhr. Bovens. Het ging wel over het zogenaamde rapport van GenI als “persoonlijk advies” aan Dhr. Winants. Nergens een excuus van de krant, dat zij zich al te gemakkelijk hebben laten leiden door de een aantal hoofdrolspelers.
 • en dan hadden we nog een minister die ook gen rapport zag en alles  na papegaaide.

Er valt dus veel te leren voor velen ook voor onze oud-burgemeester, de Commissaris der Koning, de minister, maar ook de pers heeft zich al te gemakkelijk laten meeslepen door de negatieve pr-campagne onder regie van enkele bestuurders.

Hoogleraar Korsten zei terecht dat Brunssum een moreel-ethisch probleem heeft. Nog steeds.  Het gemeentebestuur wilde kost wat kost van een raadslid af, een wethouder af. Koppen snellen, hoofd op het hakblok, guillotine. Het laat onverlet, dat Dhr. Palmen soms een lastpak is als hij dingen heeft uitgezocht, bijvoorbeeld Fairplay, de bouwclaim van BAM. Hij dan vasthoudend en laat niet los. Dat hoort bij het normale raadswerk. Als het om zijn persoonlijke zaak gaat, hult hij zich ook in stilzwijgen. Dat is hem kwalijk te nemen, zeggen de hoogleraren, maar als PAK voegen wij eraan toe, dat dit even goed ook een gemeentebestuur valt aan te rekenen. In zijn persoonlijke zaak heeft hij ook de grenzen opgezocht en gaat hij langs het ravijn af. Hier valt dhr. Palmen zeker wat te verwijten. Er is een verzachtende omstandigheid. Tussen 1976 en 2016 zijn heel wat jaren verstreken. Het geduld is een keer op. De gemeentelijke anti-campagne trok alle registers open en dat deed dhr. Palmen ook.

Als het verhaal van deze burger, die toevallig een raadslid is, die wel eens behoorlijk dwars ligt, een voorbeeld zou zijn voor de bejegening van alle burgers, dan zou het slecht zijn gesteld met Brunssum. We weten zeker dat het niet zo is. Er zijn ook in dit dossier goede ambtelijke en externe adviezen geweest, die gewoon genegeerd werden. Zo ga je niet met een burger om, ook al is het een lastige jongen. Het was een politiek gestuurde, geregisseerde en gemotiveerde campagne.

Wat ons betreft is er maar 1 les die louterend werkt voor de politiek en de gemeente Brunssum: de burger moet centraal staan, inhoud eerst en dan pas poppetjes. Zet je eigen belang opzij, kies voor Brunssum

Na de verkiezingen tijd nemen voor de zwakke en sterke punten van deze mooie gemeente en dan pas bestuurders kiezen die daarmee uit de voeten kunnen en het vertrouwen van de bevolking genieten. Daarbij sluit het PAK niemand uit, mits die voor een zelfstandig Brunssum is en niet weg loopt als hij zijn zin niet krijgt.

Afsluitend: we zijn als gemeente, gemeenschap, door de herindelingsdiscussie en de politieke vete over een lapje grond laag gezonken, tijd om op te staan en fier voor een beter, socialer Brunssum te gaan strijden en liefst samen en niet tegen elkaar.