Vragen aan College over omheining klimpark Schutterspark

Samen met Stefanie Offermans, raadslid namens BBB lijst Palmen, hebben wij artikel 43 vragen gesteld aan het college ivm de omheining rond het klimpark in het Schutterspark. Volgens ons is hiertoe geen vergunning afgegeven. Alleen voor een klein gedeelte is een omheining toegestaan. Zie tekening op bijgaande link. Ook de toegankelijkheid van het klimpark vanuit de kant van de vijver is gebarricadeerd. De gemeente heeft het klimpark de opdracht gegeven om de omheining vóór 1 juni j.l. weg te halen. Dit is niet gebeurd en daarom willen wij weten of er nu gehandhaafd wordt? Lees onze vragen via deze link.
artikel 43 PAK-BBB Klimpark Schutterspark
Tekening Schutterspark – Klimbos
Foto’s zijn gemaakt door Jos Janssen en Stefanie Offermans.

Motie – Trap Schutterspark

foto’s PAK

Raadsleden en collegeleden van het PAK waren vrijdag 21 mei in het Schutterspark aanwezig bij een bijeenkomst, op verzoek van bezoekers van het park, vanwege de verloedering van de trap naar het uitkijkplateau en de afzetting van het klimpark. Onze burgemeester gaf daar uitleg over het een en ander. Maar feit blijft dat de trap, welke eigendom is van de gemeente, wel heel erg gevaarlijk is en snel aan herstel toe is. Zie foto’s.  Daartoe dient de PAK fractie op dinsdag 8 juni in de gemeenteraadsvergadering een motie in tot snel herstel van deze trap. Zie hieronder de tekst van de motie.

MOTIE PAK: Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: trappen in het Schutterspark

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 8 juni 2021

constaterende dat:

in het Schutterspark een onveilige situatie is ontstaan betreffende de trappen die vroeger leiden naar de uitzichttoren en kabelbaan;
deze onveilige situatie dusdanig kritiek is geworden dat de toegankelijkheid en het gebruik van de trappen gevaar op kan leveren voor de burgers van Brunssum en personen van buitenaf;
door deze onveilige situatie de toegang en het gebruik van de trappen verboden zijn en daardoor afgezet gebied is geworden;
de gemeente Brunssum eigenaar is en tevens verantwoordelijk is voor het opheffen van deze gevaarlijke situatie.

overwegende dat:

de gemeente Brunssum zelf onder ogen ziet dat dit een ongewenste situatie is;
het Schutterspark de mogelijkheid biedt voor Brunssum, om haar burgers, naast het gebruik van de trap, meer beweegactiviteiten te realiseren, zodat invulling gegeven kan worden aan de oproep om meer te bewegen en gezond te leven;

verzoekt het college op korte termijn te onderzoeken:                                                  of de trap op korte termijn hersteld kan worden, wellicht gepaard gaande met een up-grading a la de trappen nabij skicentrum Snowworld te Landgraaf;
of het plaatsen van beweegtoestellen op voor iedereen toegankelijke plekken in het park mogelijk is;

en de gemeenteraad nog voor het zomerreces te informeren over de voortgang in deze
En gaat over tot de orde van de dag.

Bomenkap in Brunssum (art.43)

foto – PAK

Vragen aan College volgens artikel 43 reglement van orde

Uit berichten van bewoners krijgen wij tegenstrijdige berichten over het kappen van bomen.
Bewoners beweren dat er gekapt wordt zonder vergunning en dat bij navraag de gemeente bevestigt dat dit mag en anderen laten ons weten dat zij graag een boom willen kappen, dat keurig melden en dan vernemen zij dat dit niet mag.
Om volstrekte duidelijkheid te krijgen vragen wij het College van B&W daarom:

  • Wat is het beleid mbt kappen van bomen, is dit vergunning plichtig, meldingsplicht of vormvrij, dus kan iemand bezwaar maken al dan niet;
  • Kunt u ons een actuele lijst bezorgen van beschermde bomen en de regels die daaromtrent heersen;
  • Hoe staat het met her ingerichte bomenfonds voor onderhoud en dergelijke in deze;
  • Waar kan de burger de informatie die wij vragen simpel, eenduidig en snel verkrijgen en hoe is de communicatie omtrent bomen kap geregeld?
  • Verder constateren wij dat er nog veel moties open staan mbt groen in het algemeen en vragen wij u of  het gedateerde groenstructuurplan nog wel voldoet aan de nieuwe inzichten in deze zoals over bio diversiteit;
  • Is er geen grondige evaluatie wenselijk  met de raad over deze onderwerpen zodat wij onze beleidstaak  kunnen waar maken