Motie: compensatie in coronatijd

Motie – Het Nieuwjaars ‘geeltje’

Op initiatief van ons raadslid Gerrit Ebbinge brengt de coalitie in de komende raadsvergadering van 15 december een motie in met het verzoek om ieder huishouden in het nieuwe jaar te belonen met een gift van € 25. Dit bedrag komt op de nieuwe Brunssumse Cadeaukaart. De bedoeling is dat ieder huishouden dit bedrag kan besteden bij elke willekeurige ondernemer van Brunssum.
Zie hieronder de tekst van de motie

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 15 december 2020

 Constaterende dat:
–   al onze burgers op de een of andere wijze te maken hebben met de     maatregelen voortvloeiende uit het Covid-19 verhaal
–   ook onze ondernemers hard getroffen worden door deze maatregelen
–   er licht moet gaan schijnen aan het einde van de tunnel

 Overwegende dat:
–  een teken van meeleven met onze burgers van Brunssum ook vanuit de    politiek een teken van waardering kan zijn voor alle beperkingen, die al onze    burgers raken
–  geld gereserveerd is, speciaal voor deze corona crisis bedoeld
–  iedere burger van Brunssum en alle ondernemers gebaat zijn bij het    verkrijgen van een extraatje

Verzoekt het college:
–  elk huishouden, middels een nog te ontwikkelen Brunssumkaart, € 25 ter    compensatie aan te bieden en dit bedrag alleen te laten besteden bij de    plaatselijke ondernemers;
–  de kosten van deze compensatie te laten vallen onder het door Brunssum beschikbaar gestelde corona miljoen

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens de fractie
PAK – dhr. G. Ebbinge, raadslid

Begroting 2021 en het PAK verhaal

Woordmelding voor 10 november 2020 door Jos Janssen

‘Brunssum zijn we samen’, zo luidt de titel van de Programmabegroting 2020 van de gemeente Brunssum.

Geachte voorzitter, beste college en gemeenteraad, beste burgers thuis voor de buis. Dit is voor het Progressief AKkoord Brunssum de 3e woordmelding als lokale coalitiepartij in deze raadsperiode bij de programmabegroting. In een gemeente, die zijn zelfstandigheid inmiddels heeft bewezen. En enthousiast als we zijn gaan we door met het verder ontwikkelen en uitbouwen van Brunssum. We constateren dat Brunssum er inmiddels goed voor staat.
Een enthousiaste nieuwe burgemeester is dit jaar gestart en viel gelijk in de corona pandemie problematiek. Maar zij toont een juiste spirit en wil en inzet om Brunssum hier door heen te leiden. Ook is een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld. Dus er staat ons niets meer in de weg om nog meer verbeterslagen te maken.

Vandaag ligt een begroting die sluitend is zonder extreme lastenverzwaring voor onze burgers. Afgezien van de jaarlijks indexering van 1,5% gaat de OZB belasting niet omhoog, zoals in voorgaande jaren, en de overige gemeentelijke belastingen hebben te maken met kostenindexering van 1,7%.
Anders is het wat betreft de afvalscheiding, waarbij de kosten van verwerking fors stijgen, waardoor wij als burgers geconfronteerd worden met forse verhoging van onze bijdrage. Hierdoor is de lastenstijging per gezin per jaar met een eigen woning € 2,92/ maand. En zonder eigen woning € 2,36/maand. Maar dan moeten we betalen voor het ledigen van onze GFT bak wat tot nu toe nog gratis was. En dat bedrag van € 1 per lediging voor een groene 240 literbak komt er nog bij. Maximaal € 26/jaar. Want de bak wordt om de 2 weken geledigd.

Lees verder