Begroting 2015

pak-logo
Begroting 2015 gemeenteraadsvergadering 28 oktober door Servie L’Espoir

Beste burgers, met mooie woorden en volzinnen presenteert het nieuwe college een begroting, die vol staat met het woord bezuinigen.

Deels is dit de schuld van de regering die Nederland kapot bezuinigt en de gemeente in het bijzonder. Zodat u als burger met steeds minder moet uitkomen terwijl rijk en super rijk steeds meer van de nationale koek krijgen.
De crisis in alle vormen is veroorzaakt door de winsthebzucht van een kleine rijke minderheid die daar geen verantwoording voor aflegt en kan doorgaan met graaien, bonussen en absurde salarissen, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking werkend, met een pensioen of uitkering, steeds meer schulden vergaart, armoede mag herverdelen en gekort wordt op alle voorzieningen, moeizaam opgebouwd in vele jaren.

Slechts een korte opsomming:

  • Ouderen leveren in op hun pensioen, betalen meer belastingen en krijgen amper de zorg die ze nodig hebben omdat verzorgingshuizen en verpleegklinieken in rap tempo sluiten;
  • Jongeren moeten tot hun 70e werken als er al werk is om een redelijk pensioen te behalen en zijn direct eigendom van de bank zodra ze met studeren beginnen want schulden maken wordt ze verplicht. Studeren wordt weer een voorrecht voor de rijken;
  • Vaste contracten voor werknemers zijn uit den boze, werkgevers willen geen kritische, denkende werknemers maar loonslaven die je te pas en te onpas kunt ontslaan, een 6e of 7e contract zonder vast perspectief is aan de orde van de dag met gevolgen voor koop, huur of gezinsplanning;
  • Heb je een ‘vlekje’, dus arbeidshandicap of anderszins dan blijf je de rest van je leven op het minimumbestaan steken;
  • Vraag je een redelijk loon dan vliegt men werknemers uit Portugal, Ierland of India in; die zijn goedkoper.

Waarom nog stemmen vragen veel burgers zich af en daar waar ooit gestaakt is en gevochten voor algemeen kiesrecht lijkt het stemrecht nu op een product dat bij het grof vuil kan. Democratie als de helft plus 1 met slechts nog 50% actieve stemmers komt dichtbij een vastlopende democratie.

Dat brengt ons bij de gemeente. Want hoe verliepen de verkiezingen in Brunssum ook alweer? De huidige coalitie behield haar maar kreeg qua stemmers een flink pak slaag. En daar zijn geen lessen uit getrokken. De burger sprak zich uit, maar signalen werden wederom genegeerd. Deze houding zien we ook terug als het gaat om zaken die de directe leefomgeving betreffen. Denk aan het verdeelstation in Treebeek en de beruchte brug te ver in Klingbemden.
De burger wordt veelal wel gehoord maar vervolgens doet het college er niets mee. Burgers mogen hun zegje doen, ze mogen hun zienswijze ook nog schriftelijk indienen, die vervolgens voorzien van gemeentelijk commentaar ter zijde worden geschoven en de overheid gaat op de ingeslagen weg verder. Dat is de fluwelen dictatuur. Kortom: het bestuur staat met de rug naar de burger en negeert deze veelal, behalve als de verkiezingen in aantocht zijn. De burger houdt het ook voor gezien en blijft bij de volgende verkiezingen weg.

Anno 2014 blijft de gemeente het oude denken van bezuinigen 1 op 1 doorvertalen en het omarmen van grote projecten blijft maar ze leiden nooit tot resultaat. Het college heeft tot nu toe uitgeblonken in chaotisch handelen. Stukken komen te laat, de planning ontbreekt en men neemt alle bezuinigingen en termen die dit moeten verhullen, de 3d mantra’s van het kabinet, klakkeloos over. Met pech voor de burger die weer minder krijgt van de overheid, voor de werker die zijn baan verliest en de maatschappij die niet in 2 delen maar in 10 delen uit elkaar valt. Ieder voor zich en niemand voor ons allen. Oftewel de democratie voor de rijken en de bezuiniging voor de armen.

De gemeente is zo langzamerhand gedegradeerd tot uitvoeringskantoor van het rijk van die zaken die het rijk niet geregeld krijgt. De gemeente als afvalput voor de rijksoverheid. De gemeente die niet langer de belangen van de bevolking behartigt maar die armoede gaat verdelen en lasten laat stijgen. Dag veilige wijken, dag leefbaarheid, dag voorzieningen.
Waarom zou je nog gaan stemmen?

Alleen al in het sociale domein gaat er heel wat veranderen. We doen een beroep op de burger en roepen hem op om voor zijn medeburger te zorgen, zeker als het niet zo goed gaat. In deze begroting gaat het college uit van een omslag in denken en handelen van de burger in de zin van meer vrijwilligerswerk, minder rechten, meer plichten.
Maar wel met een bestuur dat speelt met miljoenen en de inspraak van de bevolking aan haar laars lapt, bijvoorbeeld bij de buitenring.
Een bestuur dat droomt van duizenden banen en daarmee propaganda maakt bij de verkiezingen maar ziet dat Toverland Nature Wonderland op een zijspoor zet ondanks subsidiegeld.
Een bestuur dat nog steeds praat over de ontwikkeling van de Oostflank voor het zoveelste jaar op rij.
Een bestuur dat geen kritiek geeft op de landelijke bezuinigingen op de gemeente maar alles doodleuk neerlegt bij de burger.
Een bestuur dat de raad en de bevolking niet informeert over vervuiling van bodem en grondwater door defensie.
Een bestuur dat weigert op te komen voor duurzaamheid en natuur en dat strijdt tegen een natuurwet als krimp in plaats van zich daarbij neer te leggen en daar de voordelen van te plannen.
Een bestuur dat werklozen en bijstandsgerechtigden opjaagt maar de werkloosheid niet aanpakt en een motie over social return niet uitvoert bij de glasvezel- of buitenringwerkzaamheden.

Even ter zijde: de pr-machine buitenring werkt weer volop. Zelfs journalisten van regionale bladen gaan ervan uit dat als de buitenring niet doorgaat, en daar ziet het naar uit, dat wat nu rondom Brunssum gebeurt zonder slag of stoot voortgang kan vinden. Het zegt iets over degene die de journalist informeert maar het zegt ook iets over de journalist zelf die klakkeloos zaken overneemt. Even ter informatie voor de raad. Staatsraad van Buuren zei bij de laatste zitting tegen de Provincie en haar advocaat: u zult niet zo blij zijn met de uitspraak van het Hof van Justitie van Europa. Een teken aan de wand!!!

Hoe moet het college een burger in zijn eigen kracht zetten als we op andere momenten de kracht, de kennis en kunde van burgers negeren? Hoe moet zo’n college de burger in eigen kracht zetten als een regering ons meteen een deel van onze financiële kracht afpakt? Hoever wil deze coalitie met afbraak gaan zonder verzet te plegen? Welke visie heeft u op de gemeente, een afvoerput of een belangenbehartiger? En hoe denkt u de niet stemmers te overtuigen dat ze fout zitten?

Moed is nodig en een omkeer in denken, te beginnen bij de politiek.
Stop met het in grote projecten denken en uitgeven, maak werk van de buurten, steun het verzet tegen sociale afbraak, luister daadwerkelijk naar de burgers en stop het minachten van de verkiezingsuitslag.

Voorzitter,

De begroting heeft de titel: “Keuzes maken voor de toekomst”. U zult begrijpen dat we niet gelukkig zijn met deze keuzes.

U streeft er naar om binnen het sociaal beleid met het geld uit te komen dat het rijk verstrekt. Dat is een vreemde keuze omdat we allemaal weten dat dit een utopie is.
U geeft wel aan structureel geld in te boeken voor het geval dat het tegenzit. Een zeer verstandige keuze. Een en ander is ook moeilijk met elkaar te rijmen.

U kiest ervoor om de meerjarenraming niet sluitend te maken. Van de provincie mag dat blijkbaar maar dat vinden wij niet zo verstandig. Als we met het resultaat van de Rekening 2013 iets anders waren omgegaan hadden we deze jaren deels incidenteel, deels structureel kunnen opvangen.
U wilt dit meerjarenprobleem oplossen met een lijst van business cases waarvan u denkt dat die zaken met een andere aanpak minder zullen gaan kosten of meer opbrengen. Dat is het probleem vooruit schuiven. Het doet het PAK denken aan de privatiseringsgolf van de jaren negentig die ook in een begroting werd gepresenteerd. Alles moest weg en geld opleveren: Brikke Oave, zwembaden, Golfbaan, Schutterspark, muziekschool, enz. Het was een proces van jaren en de opbrengsten vielen behoorlijk tegen. Dus de business cases is een verhaal van lange adem en zal op korte termijn het meerjarentekort niet opvangen.

U kiest voor een extra verhoging van de OZB en rechtvaardigt dit met het feit dat de rioolheffing omlaag gaat. U gunt de burger zelfs geen kleine meevaller. De vraag is of de burger maar steeds moet bijlappen. De waarde van de huizen vermindert en toch zorgt u met uw indexering en een verhoging van de factor dat de gemeentelijke opbrengst gelijk blijft. Dat bent u blijven doen vanaf de crisis en daarvoor ook. Ondertussen zijn de lonen en uitkeringen al die jaren op hetzelfde niveau gebleven.
We haalden dit ook al aan in vorige begrotingsvergaderingen maar nu gooit u er nog een schepje bovenop. Een onrechtvaardige keuze.
Ook het nieuwe afvaltarief zal menige burger meer gaan kosten. Niet omdat de burger het afval niet goed scheidt maar omdat het aanbieden van restafval meer geld gaat kosten en dat is veelal niet te compenseren door het gratis aanbieden van GFT.

U bezuinigt op het onderhoud openbare ruimte maar u onderbouwt nergens hoe u dat gaat doen. Straks krijgt de raad weer te horen dat bijvoorbeeld het onderhoudsniveau van plantsoenen zijn terug gebracht van niveau B naar D want de raad wilde dat zo. Denkt u maar even aan uw verweer als het gaat om het onderhoudsniveau van bosplantsoen. Daar werd ook een bezuiniging door het college voorgesteld en geaccordeerd door de raad en vervolgens staat overal in de stukken dat de raad heeft besloten dat het onderhoud van het bosplantsoen wel minder kan.

We ronden af. De gemaakte keuzes zijn niet de onze. Met sommige kunnen we leven, maar andere liggen ons zwaar op de maag, vooral het OZB-tarief en het afvaltarief.