Begroting 2017

Dinsdag 8 november was de begrotingsvergadering. De begroting werd zoals verwacht aangenomen, alle oppositiepartijen (PAK, SP, BBB Lijst Palmen) stemden tegen.

Namens het PAK voerde Servie L’espoir het woord. U kunt de uitgebreide versie van zijn tekst hier lezen, met de redenen waarom wij tegen deze begroting hebben gestemd. 

Beste Brunssummers,

De voorliggende begroting roept een dubbel gevoel op.
Uiteraard zijn wij blij dat er eindelijk voldoende geld lijkt te zijn om onze gemeente meer sociaal, meer levendig en meer veilig te maken.
Anderzijds betwijfelen wij of na 10 jaar bezuinigingszuur het zoet van lange duur is, of dat dit niet meer dan een verkiezingsstunt is van het Haagse theater dat allang geen volksvertegenwoordiging meer is.

En verder is het potverteren zonder analyse, zonder lijn, waartoe het huidig college oproept, ons een doorn in het oog.
Nederland is namelijk kapot bezuinigd, waarvan 90% van de bevolking slachtoffer is en waardoor de rijken, rijker worden.

We noemen slechts de inkorting van de WW van maximaal 5 naar 2 jaren, de beperking van de hypotheekaftrek, de kortingen op toeslagen, de verzwaarde lasten voor chronisch zieken, de belachelijk hoge ziektekosten, het tekort aan betaalbare woningbouw en het feit dat studeren betekent dat je met een berg schulden aan je leven begint.

Maar we kunnen het ook hebben over de oprotcontracten, de vele bezuinigingen die gemeentes te verwerken kregen, de frustratie bij politie en justitie en het over de heg gooien van staatszaken zoals de WMO en jeugdwet, wederom gepaard gaand met een bezuiniging of de sociale werkvoorziening die de nek is omgedraaid.
En als je dan een premier ziet die lachend sorry zegt voor dit leed en zijn verkiezingsleugens en vervolgens een stem vraagt om “gewoon” door te gaan, dus met afbraak en leugens, dan weet je waarom de politiek in zijn algemeenheid niet meer kan rekenen op enig vertrouwen bij een groot deel van de bevolking.

Dat geldt overigens niet alleen voor de premier maar ook voor Diederik Samsom die zich zou inzetten voor de sluiting van de AWACS basis ten tijde van de bosbezetting 10 jaar geleden en vervolgen lijdt aan collectief geheugenverlies tot op de dag van vandaag.
Deze landelijke ontwikkeling heeft ook zijn weerslag in Brunssum.
In de zin van toegenomen armoede, het gevoel in de steek gelaten te worden, de verwijdering tussen groepen mensen, verharding en het groot onbehagen dat leeft.
Tijdens het debat over de noodopvang van vluchtelingen bleek dit keihard, rauw en triest.
Vluchtelingen die de nieuwe zondebok zijn voor leed dat feitelijk aangericht is door een wereldwijde politiek die niet humaan is, enkel voor de winst gaat en zich niks gelegen laat aan de mens, de mensen in nood, het milieu of de leefomgeving.

Want terwijl in Europa de boeren hun producten moeten doordraaien is er nog steeds wereldwijd honger om maar eens een systeemfout te benoemen.
En JA wij – PAK – staan nog steeds voor opvang van mensen in nood ongeacht kleur, ras, of geloof, maar JA, wij begrijpen ook het onbehagen van de Brunssummer in nood.
Alle mensen in nood dienen geholpen te worden volgens het PAK en dat begint met vrede in plaats van oorlog, het belang van de mens in plaats van het gevecht om nog meer winst en respect voor de aarde die slechts eenmalig is.

En plaatselijk met een bestuur dat inzet op bestrijding van armoede, wijkbeheer centraal stelt en verbindt door te luisteren en daarna pas te handelen.
Dus wij zijn niet in een juichstemming over deze begroting ook al lijkt er wat licht in de donkere tunnel te komen.

De neo-liberale politiek heeft zoveel kapot gemaakt, dat het lang zal duren om mooie woorden als participatie, eigen kracht en samen delen, leven en wonen daadwerkelijk inhoud te geven.
Als we dan wat dieper specifiek ingaan op de begroting, dan valt direct op dat het een pot is geworden waarin elke wethouder en dat zijn er maar liefst 5, wat snoepjes haalt.
Zonder te bedenken wat nu de gezamenlijke lijn moet zijn, zonder sterkte – zwakte analyse van het bestuur, apparaat of de gemeenschap, zonder visie behalve kretologie en holle woorden.

Op bladzijde 90 zien we dat het mooist of eigenlijk slechts. Blijkbaar heeft wethouder Jansen van personeel, of het management team of de gemeentesecretaris, een oud boek gevonden over personeelsbeleid.
Let op:
“De bedrijfsvoering wordt gecentraliseerd, de gemeente wordt gekanteld, er komt integraal management en met lef en creativiteit wordt Brunssum in beweging gebracht”.
Verder “we willen beter en sneller organiseren”.
Het staat er echt en dat na 10 reorganisatieplannen en in het besef dan deze kreten niets inhouden anders dan bladvulling.
Want stelt u nu dat de bedrijfsvoering traag is en niet op resultaat gericht, dat managers los zand zijn en dat het aan lef ontbreekt en gaat u dan via kreten met dezelfde mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn de andere kant waar maken?
Kom op college waar bent u mee bezig?

Volgens ons zijn dit nu typisch loze kreten waarin men de burger vergeet en recht praat wat krom is, omdat er nu eenmaal nog steeds geen analyse ligt van apparaat, bestuur en gemeente, ondanks de voorspelbare mislukking van het samenwerkingsproject met Landgraaf. Ja wij zijn als PAK voor een zelfstandige gemeente en ja dan is er een goed ambtelijk apparaat nodig dat de burger goed bedient, maar met deze kreten vrezen we het ergste.

Op bladzijde 9 zien we namelijk de vertaling waaruit blijkt dat diegenen die kort bij het vuur zitten hun zin krijgen. Zonder enige onderbouwing en vooral afweging tussen de noden van de burger in de wijk, het sociaal domein en de harde stenen sector komt u met voorstellen die enkel ad hoc zijn over uitbreiding voor personeel voor sociale media, een NWW projectleider, geld voor niet onderbouwde uitbreiding van personeel en voor het veiligheidshuis. Tonnen euro’s  wilt u besteden zonder inzage voor de raad en burger in nut en noodzaak en zonder afweging.
Want neem het project NWW, er is nu al 3 x van plan veranderd en ondanks alle baanbeloftes en valse films van deze coalitie is er enkel sprake van gemeenschapsgeld dat ongecontroleerd verdwijnt in tover plannen en is het niet via de gemeente dan via IBA, palet, parkstad of de provincie. Het grote rondpompen van geld zonder resultaatsverplichting of garantie heet dat.
De burger wordt daarbij voor de gek gehouden want waar zijn nu de onderleggers van de nieuwe plannen, de berekeningen, de door rekeningen? Alweer geheim in de la van de wethouders?
Alleen een geheim stuk van 5 jaar geleden dat gebaseerd was op de oude plannen ligt er voor de raad en toch krijgt de ondernemer nog steeds geld. Gebaseerd dus op foute oude uitgangspunten.
En hoe wil de wethouder van de buitenring de heer Offermans ons uitleggen dat 2 miljoen bezoekers over Brunssumse wegen moeten?
Kul dat gaat niet en aldus is een projectleidersbaan baan ter beschikking stellen gericht op de winst van een casino voor ons niet acceptabel en wij stellen voor dit geld en dat voor het veiligheidshuis ter beschikking te stellen voor veiligheid in Brunssum middels geld voor uitbreiding BOA. (1)

Verder is de vraag of met subsidie van 40.000 euro per baan dit project echte werkgelegenheid brengt en waarom de lokale bedrijven in deze niet deze voorkeursbehandeling krijgen. (2)

Maar voor we zouden “lekken” zoals dat heet, is de vraag mogen we wel praten over NWW of mag alleen de ondernemer grenzeloos propaganda maken en moeten wij onze mond houden zodat de volle waarheid niet aan het licht kan komen? (3)
Dus college stop met de belachelijke eenzijdige geheimdoenerij in deze en hef geheimhouding stukken op.
Evenals bij het Schutterspark, een park aan de bevolking door de mijnen geschonken, maar waarover u de burger buiten spel zet door beleid of vage plannen achter gesloten deuren te bespreken alweer onder  geheimhouding  die  voor ons als PAK volstrekt overbodig en ongewenst is. (4) Hoezo burgerparticipatie?

En wat betreft het NWW mag voor ons nu overgegaan worden op ontwikkeling van plan B, namelijk een duurzaam energiepark middels de aanleg van de modernste windmolens en zonnepanelen. Dat levert de burger duurzame goedkope stroom op en 250 echte banen. (5)

A pro po buitenring, ook hier vragen wij ons af wat het college doet dat als beste jongetje van de klas middels bestuurders de Boer, Koppe, Geurts en Offermans de ring propageerden. Nu de 4 baans autosnelweg door de natuur er komt voor 5 minuten tijdwinst komen we echter helaas tot de conclusie dat de belangen van de Brunssumse burger verkwanseld zijn:

  • De verhoogde in plaats van verlaagde aanleg met meer geluidsoverlast in een deel van Brunssum,
  • huizenbezitters met plan- en bouw schade maar geen erkenning van de bouwer, provincie, of gemeente,
  • asbest gewoon openbaar gedumpt en als klap op de vuurpijl
  • een groot deel van Brunssum slecht ontsloten omdat het college zich te laat gaat inzetten voor een voetgangersverbinding omdat tussen Amstenraderveld en Noord mensen kilometers moeten omlopen en wijken afgesneden zijn van achterland.
  • en ten slotte rattenoverlast zonder enig plan van aanpak van dit college!

U heeft gewoon zitten te slapen anders dan de besturen van Landgraaf, Kerkrade of Nuth die hun buit wel binnen haalden.Of heeft u vandaag nieuws en vooral resultaat te melden? (6)

Op het sociaal domein zien we naast het oplopen van de tekorten voor de WSW die niet zijn opgenomen in deze begroting, ook tekorten ontstaan bij de jeugd en hulp voor het huishouden. Dus waarom heeft wethouder Heinen geen deel van de pot geclaimd terwijl er overschotten zijn dankzij het sociaal domein en hoe denkt hij de burger tegemoet te komen nu de hulp bij het huishouden zeer schraal wordt middels de gebruikelijke 2,2 uren volgens het toewijzingssysteem MAAR  zonder de hulp van de cheques per 1 januari en zonder het extra uur voor een tientje van de tijdelijke gelden?

Wij willen in deze best een motie voorbereiden (7) met alle partijen die ook de nood in deze erkennen, want met 2,2 uren kun je niet helpen bij ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen, waarvan de woning niet krimpt, maar de beperking wel toeneemt?
Slecht geregeld is ook de compensatie voor de kosten van mensen met een chronische ziekte.

De inkomenstoets is te streng waardoor mensen die veel moeten uitgeven aan ziektekosten zonder tegemoetkoming van onze gemeente blijven maar wel nutteloos in de rij moeten staan bij isd bol. Ons lijkt dat je de inkomensgrens die je stelt voor een alleenstaande in deze moet verdubbelen voor een 2 of meer persoonshuishouden. Graag uw commentaar. (8)

Dat brengt ons bij wat speerpunt van beleid  zou moeten zijn namelijk de bestrijding van armoede en uitsluiting. Dat is meer dan alleen bijzondere bijstand, een verjaarpakket of goedkope tweede handsmeubels en de vraag is hoever bent u als college in deze?

En hoe zit het met ontschotting en verbinden van kwesties als wijkbeheer, opvoeden, veiligheid, verbeteren inkomens en gezondheid?
Is er eindelijk sprake van een integrale aanpak of blijven we in hokjes denken? (9) Moties zijn er in deze genoeg aangenomen maar ze moeten waar gemaakt worden, geen woorden maar daden dus want de wachtrij bij de voedselbanken, leergeld, etc  is nog steeds groot, te groot. (10)

Zie voor concrete voorstellen in deze ook naar de site van Save the Children en Defence for Children van 11 oktober 2016 met tal van doordachte aanbevelingen.
Verder vragen wij ons af waarom er een nota verbonden partijen is als organisaties als Palet, Charlemagne, Parkstad, IBA etc alweer meer geld krijgen zonder dat we controle hebben, zonder inspraak van de burger zonder goede plannen? Vinden de wethouders Joosten en de Rijck dit gepast? Zomaar gemeenschapsgeld weg geven? (11)

Wat betreft werkgelegenheid is de vraag wat dit college nu daadwerkelijk doet, heeft gedaan, buiten betere buren gezien klachten van werkgevers dat ze geen personeel kunnen krijgen, extra geld dat de raad beschikbaar heeft gesteld, maar ook de toename van accountmanagers, job coaches en hoe het ook moge heten. Waar blijft uw plan van aanpak ook mede gezien het half miljoen extra voor Oost? (12)

Dat geldt ook voor het centrumplan waar geen 2e trekker komt en daarmee is de basis voor uitbreiding vervallen toch? (13)

Tenslotte wilen we als PAK opmerken dat de methodiek van de begroting niet inhoudt dat we een buil geld klaar maken, waarin het college vrijelijk kan graaien zonder inspraak van de raad en burger, maar eerder een opdracht om zaken uit te werken en dan voor besluitvorming terug te komen naar de raad. Deelt u dat als college? (14)

We kunnen in deze nog uren doorgaan, maar hebben beperkt spreektijd. Moties en amendementen bereiden wij na de pauze voor, afhankelijk van de antwoorden van het college.