Vragen aan College ivm overlijden zwaan in het vijverpark

Wij ontvingen donderdagavond 16 december jl. een bericht van een verontruste inwoner dat een zwaan van het koppeltje zwanen uit het Vijverpark  was overleden. Het zwanenkoppel is begin dit kalenderjaar in ons mooie Vijverpark neergestreken en is een van de bezienswaardigheden van het Vijverpark. En daar komt door dit tragische voorval een einde aan.
Het arme dier zou verstrikt zijn geraakt in achtergebleven of verloren vislijnen en zodoende zijn verdronken.
Brunssum heeft al sinds 2007 , mede op initiatief van het PAK, een nota Dierenwelzijnsbeleid Raadsvoorstel 86 (bijlage) Nota Dierenwelzijn 2020
Deze nota is in 2020 nog eens geactualiseerd en opnieuw aangenomen door de raad.
In deze nota wordt het welzijn van de dieren in Brunssum  besproken en het gaat dan niet alleen om gezelschapsdieren maar ook over in het wild levende dieren.
In de nota is een heel  hoofdstuk  gewijd aan de sportvisserij op de verschillende vijvers in Brunssum waaronder de vijver in het Vijverpark in het centrum van Brunssum.
De Hengelsport vereniging Brunssum (HSV) heeft een huurovereenkomst met de gemeente Brunssum gesloten om te vissen op deze vijvers. Met deze vereniging zijn spelregels afgesproken waar de vissers aan moeten voldoen om een vergunning te krijgen om te vissen.
Een van die spelregels is dat de visser zijn visplek moet opruimen om zodoende geen schade aan flora en fauna te veroorzaken.
Nu de zwaan verstrikt is geraakt in een vislijn, en daardoor is overleden, kun je wel stellen dat deze regel door de visser is overtreden.

Het PAK heeft daarom de volgende vragen voor het college van B&W in Brunssum.

  1. Is bekend bij het college wat er precies gebeurd is met de zwaan?
  2. Heeft het college contact opgenomen met de visvereniging over deze kwestie?
  3. Is bij de hengelvereniging bekend van wie het vistuig was waarin de zwaan verstrikt is geraakt?
  4. Als bekend is bij de hengelvereniging van wie het vistuig is wordt dan van deze visser de vergunning ingetrokken?
  5. Als het niet bekend is van wie het visgerei is bij de hengelsportvereniging gaan zij hier dan onderzoek naar doen?
  6. In de nota Dierenwelzijnsbeleid staat dat de hengelsportvereniging controles uitvoert en onze vraag is: gebeurt dit ook en krijgt de gemeente hier een verslag van?
  7. Wat gaat de hengelvereniging doen om dit tragische voorval in de toekomst te vermijden?
  8. Is er door de gemeente aangifte gedaan bij de politie over deze dierenmishandeling en zo ja, tegen wie en zo nee, waarom niet?
  9. Het vijverpark is een van de visitekaartjes van Brunssum. Er wordt veel gewandeld  en gerecreëerd en het is een plek waar de mensen zich lekker voelen.  Je zou je kunnen afvragen of zo’n mooie plek in het centrum wel de geschikte plek is om vissen toe te staan. Er zijn in de omgeving toch voldoende plekken waar naar hartenlust gevist kan worden. Wat is de mening van het college hierover?

Wij zien graag met enige spoed uw antwoord tegemoet.
Namens de fractie PAK Brunssum,

Stefanie Offermans, commissielid Aba en mede-auteur nota Dierenwelzijn
Arend van der Linden, commissielid Middelen en mede-auteur nota Dierenwelzijn
Jos Janssen, raadslid

Rechter legt bezwaren vergunning i.h.k. van vliegenoverlast naast zich neer

De bestuursrechter heeft op 2/12/2021 de bezwaren  van de gemeente Brunssum, de actiegroep Stop de Vliegenoverlast en de ondernemers van het Schutterspark tegen de vergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg voor de Oostflank, niet ontvankelijk verklaard.
Daar wij als PAK solidair zijn met de actiegroep, ondernemers Schutterspark en omwonenden, hebben wij het College van B&W gevraagd voor actie. Dit doen wij door middel van vragen aan het College in het kader van artikel 43 Reglement van Orde van de gemeente Brunssum

lees hier onze vragen PAK vragen art 43 inzake uitspraak vliegenoverlast (versie 2)

lees hier de uitspraak van de Bestuursrechter Uitspraak rechtbank vliegenoverlast

Vragen aan College over omheining klimpark Schutterspark

Samen met Stefanie Offermans, raadslid namens BBB lijst Palmen, hebben wij artikel 43 vragen gesteld aan het college ivm de omheining rond het klimpark in het Schutterspark. Volgens ons is hiertoe geen vergunning afgegeven. Alleen voor een klein gedeelte is een omheining toegestaan. Zie tekening op bijgaande link. Ook de toegankelijkheid van het klimpark vanuit de kant van de vijver is gebarricadeerd. De gemeente heeft het klimpark de opdracht gegeven om de omheining vóór 1 juni j.l. weg te halen. Dit is niet gebeurd en daarom willen wij weten of er nu gehandhaafd wordt? Lees onze vragen via deze link.
artikel 43 PAK-BBB Klimpark Schutterspark
Tekening Schutterspark – Klimbos
Foto’s zijn gemaakt door Jos Janssen en Stefanie Offermans.