PAK 2.0. voortvarend aan de slag

Beste lezer,
De afgelopen periode, na de gemeenteraadsverkiezingen, is voor onze partij een heftige tijd geweest wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het afscheid van 2 raadsleden en een aantal leden.
De koers die we inzetten naar de toekomst is een bewuste keuze geweest om ons voortreffelijk college en raadswerk van de afgelopen 4 jaar voort te zetten. Daarbij danken we natuurlijk onze wethouders Math en Servie, en uiteraard de raadsfractie, voor wat zij de vorige raadsperiode allemaal gerealiseerd hebben.
Wat er, mede door onze partij, is neergezet kunnen we niet zomaar stoppen en daarom gaan wij door, in een nieuwe coalitie, waarbij de inhoud van ons PAK Visiedocument centraal staat.Wij zijn door de burgers gekozen om onze visie in het bestuur te continueren en waar te maken.Wij hebben het volste vertrouwen in onze nieuwe vertegenwoordiger in het College, onze voorzitter Vérénice Hermans.Daarbij zal zij voor 100% gesteund worden door de raadsfractie, Ger Luit, Stefanie Offermans en ondergetekende. Maar ook heeft onze ‘jonge’ achterban, John, Nuwan, Melanie en Vincent, zich unaniem uitgesproken voor deze steun.En zal zich inzetten in raad en commissies om de PAK gedachtegang voort te zetten. Het is tijd voor vernieuwing en verjonging en dat straalt deze groep ook uit. Zie daarbij bijgaande foto die onlangs is genomen tijdens de kennismakingsavond op het gemeentehuis met de ambtelijke organisatie.
Ook een aantal  leden, zoals Gerrit, Roel, Bert, Henriëtte, Jac en anderen geven aan actief mee te blijven doen in het raads- en commissiewerk.
Dit betekent dat wij met veel enthousiasme als Progressief Akkoord Brunssum doorgaan en, mede door deze verjonging, ambitie genoeg hebben om de toekomst van onze partij te waarborgen.
Op maandag 27 juni zal, in een extra raadsvergadering, het coalitieakkoord besproken worden waarna op woensdag 29 juni om 19 uur het nieuwe College van B&W geïnstalleerd wordt.

Met vriendelijk groeten
Jos H. J Janssen
fractievoorzitter

Nieuwe stap informatiefase Brunssum

De Brunssumse fracties PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA gaan samen verkennen of er voldoende inhoudelijke aanknopingspunten zijn om met elkaar een college te formeren.

Dit besluit viel vrijdagmiddag tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de grootste vijf fracties, georganiseerd door de informateurs Ben van Essen en Ellen Janssen.

Afgelopen weken zijn diverse coalitievarianten verkend, waaronder ook varianten met deelname van de SP. Na uitgebreid beraad binnen de partij besloot de SP eerder deze week toch af te zien van verdere deelname aan de coalitie-onderhandelingen. Dit omdat ze haar eigen agenda, identiteit en kernwaarden wil uitdragen en hiertoe meer mogelijkheden ziet als niet-formerende partij.

Brunssums grootste partij PAK gaf de voorkeur aan het formeren samen met Lijst Borger en Lijst BBB/Palmen. Uit de informatieronde kwam echter naar voren dat een dergelijke coalitie niet op voldoende instemming kan rekenen. Na recente consultatie van de achterban gaat PAK daarom nu aan de slag om de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking met Lijst Borger, VVD en PvdA.

Partijen spraken vrijdagmiddag naar elkaar uit dat ze zowel qua inhoudelijk programma als ten aanzien van de wijze van samenwerking willen onderzoeken of zij met elkaar tot afspraken kunnen komen. Ze willen vaart houden in de gesprekken die plaatsvinden en realiseren zich tegelijkertijd dat ze slechts zo snel kunnen gaan als de zorgvuldigheid het toelaat. Alle partijen, inclusief SP en Lijst BBB/Palmen spreken uit dat voor hen bij alles het belang van de inwoner en de toekomst van Brunssum centraal staat.

Eind april startten Ellen Janssen en Ben van Essen als informateurs in de gemeente Brunssum. Dit op verzoek van het PAK en met steun van de andere fracties. Begin mei zijn door hen verkenningsgesprekken met alle zes de fracties gevoerd. Na een mondelinge terugkoppeling aan alle partijen, met ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen, vonden vanaf 13 mei verdiepingsgesprekken plaats. Stap voor stap is in separate en groepsgesprekken toegewerkt naar inzicht in partijen. Vanaf nu wordt ingezet op een verdere verkenning naar inhoud en werkwijze om te komen tot het formeren van een bestuur voor Brunssum.

Terugkoppeling en voortzetting coalitievorming Brunssum

Beste mensen, graag willen wij u informeren over de LOGO PAK 2022voortgang van een te vormen bestuurscoalitie in Brunssum. Een coalitie is een samenwerking tussen partijen om de meerderheid in de gemeenteraad te verkrijgen en zo een betrouwbaar bestuur van Brunssum te zijn. De stem van de kiezer is daarin leidend. U als burger heeft het PAK tot winnaar gemaakt van de verkiezingen.

 

Vanuit de rol als grootste partij, heeft het PAK de eerste stappen gezet om tot een coalitie te komen. De partijen die geen samenwerking aangaan, gaan dan voor een rol in de oppositie in de gemeenteraad van Brunssum.

Afgelopen anderhalve week hebben we oriëntatiegesprekken gevoerd met alle raadspartijen in Brunssum. Dit om de verkiezingsuitslag te duiden; speerpunten uit te spreken; zo ook bespreekpunten duidelijk te krijgen en ruimte te geven voor het uitspreken van een coalitie wens.

Dit proces is vastgelegd in verslagen, geaccordeerd en onderling uitgewisseld tussen de partijen.

Een vervolg op dit proces van PAK is het inzetten van een informateur om juist een verdiepingsslag te maken in de (vervolg)gesprekken; om mee te kijken naar een mogelijke andere variant dan de opties die er nu zijn; maar vooral om gericht met de inhoud aan de slag te gaan voor u als burger!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en willen u danken voor al uw steun en vertrouwen in ons.

Winnaars van de PAK tekeningen wedstrijd

Jonge tot zeer jonge burgers van Brunssum hebben de mooiste tekeningen ingeleverd tijdens de campagnedagen van het PAK in het Brunssum.
Van alle ingeleverde tekeningen zijn er 4 winnaars gekozen. Winnaars zijn:

– Julie Wolff
– Faye Oudman
– Yort Wolf
– Emma van de Wal

Ze ontvangen allen op hun thuisadres een mooie kado namens de partij!