Visie Schutterspark

Praat mee over visie Schutterspark
De gemeente Brunssum gaat een nieuwe visie vaststellen voor het Schutterspark. Belangstellenden worden uitgenodigd hierover mee te denken en te praten. Dat kan tijdens een presentatie van de concept-visie op donderdag 23 september in het Schuttershüske. De avond begint om 19 uur en iedereen is welkom.

lees hier de voorgestelde visie   (bijlage) Visie Schutterspark

 

Motie: compensatie in coronatijd

Motie – Het Nieuwjaars ‘geeltje’

Op initiatief van ons raadslid Gerrit Ebbinge brengt de coalitie in de komende raadsvergadering van 15 december een motie in met het verzoek om ieder huishouden in het nieuwe jaar te belonen met een gift van € 25. Dit bedrag komt op de nieuwe Brunssumse Cadeaukaart. De bedoeling is dat ieder huishouden dit bedrag kan besteden bij elke willekeurige ondernemer van Brunssum.
Zie hieronder de tekst van de motie

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 15 december 2020

 Constaterende dat:
–   al onze burgers op de een of andere wijze te maken hebben met de     maatregelen voortvloeiende uit het Covid-19 verhaal
–   ook onze ondernemers hard getroffen worden door deze maatregelen
–   er licht moet gaan schijnen aan het einde van de tunnel

 Overwegende dat:
–  een teken van meeleven met onze burgers van Brunssum ook vanuit de    politiek een teken van waardering kan zijn voor alle beperkingen, die al onze    burgers raken
–  geld gereserveerd is, speciaal voor deze corona crisis bedoeld
–  iedere burger van Brunssum en alle ondernemers gebaat zijn bij het    verkrijgen van een extraatje

Verzoekt het college:
–  elk huishouden, middels een nog te ontwikkelen Brunssumkaart, € 25 ter    compensatie aan te bieden en dit bedrag alleen te laten besteden bij de    plaatselijke ondernemers;
–  de kosten van deze compensatie te laten vallen onder het door Brunssum beschikbaar gestelde corona miljoen

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens de fractie
PAK – dhr. G. Ebbinge, raadslid

Gerrit Ebbinge – nieuw raadslid voor het Progressief AKkoord

PERSBERICHT

Het Progressief Akkoord voorziet in de vacature voor de gemeenteraad door de voordracht van Gerrit Ebbinge. Gerrit heeft zijn sporen verdiend in het verenigingsleven en als belangenbehartiger voor ouderen. De speerpunten voor Gerrit in de plaatselijke politiek zijn dan ook het welbevinden van ouderen in Brunssum, aandacht voor het verengingsleven en aandacht voor kwetsbare burgers in het algemeen. Op 22 september zal Gerrit geïnstalleerd worden tijdens de raadsvergadering.

We wensen Gerrit veel succes.
Bestuur en fractie PAK