Eindelijk een accommodatiebeleid

Sinds 2011 wordt er al over gesproken in de Brunssumse politiek: een accommodatiebeleid. Vele wethouders en raden zijn hier verantwoordelijk voor geweest, maar nog nooit is het beleid uiteindelijk aan de raad voorgelegd.
Tot deze maand.Het was een van de speerpunten van deze coalitie: na jarenlang praten, praten en nog eens praten, eindelijk beleid maken.
Het accommodatiebeleid is immers noodzakelijk, om verspilling van gemeenschapsgeld tegen te gaan, om het overzicht te behouden en om alle verenigingen gelijk te behandelen. Een einde aan vriendjespolitiek op dit thema.

We hebben nu een overzicht van al onze accommodaties met hierbij de staat van het onderhoud, de mogelijkheden tot verduurzaming en de bezettingsgraad. Al fluctueert die bezettingsgraad natuurlijk ook. Dit stuk is dan ook dynamisch en zal regelmatig geactualiseerd moeten worden.

In de toekomst zullen we als gemeenteraad soms moeilijke keuzes moeten maken. Er zullen accommodaties gaan verdwijnen die nu nog gebruikt worden. Op hele korte termijn nog niet, maar we zullen binnen een paar jaar voor keuzes komen staan.
Maar die keuzes zijn dan wel te verantwoorden. Er zullen nu eenmaal meer accommodaties multifunctioneel gebruikt moeten gaan worden.
Voor het PAK is het wel van belang dat de spreiding over de wijken gehandhaafd blijft. Een positief punt dat nu al het geval is en ook in het stuk benoemd wordt.