Evaluatie armoedebeleid 2018-2020 en beleidskaders 2021-2024

Woordmelding door ons fractielid Gerrit Ebbenge
Laten we in de eerste plaats stellen dat armoede je in de meeste gevallen overkomt, net zoals mantelzorg, je wordt het niet, het overkomt je. En daar heb je mee te dealen.
Voorzitter, het voorliggende stuk is in wezen een voortzetting van beleid dat door het vorige college en raad in 2017 herijkt is en waaraan bij het aantreden van het huidige college gewerkt is, de armoede in Brunssum tot een minimum te beperken.
Voor die gevallen waar dat nog niet gelukt is vraagt dit college akkoord te gaan met een aantal te nemen maatregelen.


Dit vloeit voort uit de doelstelling het voorkomen en verminderen van armoede in Brunssum, het tegengaan van schulden, waardoor b.v. huisuitzetting dreigt, en het stimuleren van zelfredzaamheid.
Voorzitter, laten we wel wezen, ieder mens heeft recht op een volwaardig bestaan.
Door de inkomensgrens van 110 naar 120 % van het bijstandsniveau op te trekken kunnen meer mensen geholpen worden.
Feitelijk zou het minimumloon zo-wie-zo verhoogd moeten worden, in Den Haag blijkt, mede door de aanstaande verkiezingen, men in te zien dat het huidige minimumloon ontoereikend is en een verhoging van het minimumloon met 10 % een rieele optie is. Door de koppeling van het minimumloon met de AOW en bijstandsuitkering kan het betekenen dat de armoede in Nederland wat gaat dalen, maar we zijn er nog lang niet. In de afgelopen jaren heeft het beleid in Den Haag ertoe geleid dat in plaats van minder mensen naar de voedselbank, veel meer mensen noodgedwongen gebruik moesten gaan maken van de voedselbank. De diverse instrumenten, zoals de vergewisplicht, de voorzieningenwijzer, het noodfonds voor minima, zijn allemaal zaken die erop gericht zijn de ellende van armoede te beteugelen en te verzachten.
Voorzitter, het PAK heeft ook kennis genomen van een uitgebreid en gedegen advies van de SMO raad Brunssum. Hierin zijn een aantal aanbevelingen opgenomen, die,zoals reeds bij de behandeling in de commissie, overgenomen worden.
Het PAK heeft ook nog wat bedenkingen als het gaat over de vaak stille armoede bij ouderen, een onvolledige AOW, een klein bedrijfspensioen.
Het PAK zou daarom het college de volgende vraag willen voorleggen: onderzoek of de
mogelijkheid van een langdurigheids toeslag voor deze groep tot de mogelijkheden behoort. Verder vindt het PAK dat de communicatie naar de doelgroep, dus het opsporen van personen met onderliggende problematiek, sneller in beeld komen en dus ook geholpen kunnen worden.
Door de coronaperikelen is de opzet van Quiet Community niet, zoals gehoopt, goed uit de verf gekomen, Het PAK vraagt hier nog eens naar te kijken en opnieuw een poging te wagen Quiet Community op de rails te krijgen.
Voorzitter, het college is aan zet de voorgenomen beleidskaders voor 2021-2024 om te zetten in daden en daarbij steeds in gedachte te hebben dat armoede niet thuis hoort in een land als Nederland, maar ook niet in de gemeente Brunssum.