evaluatie evenementenbeleid 2017-2021.

Woordmelding door ons raadslid Gerrit Ebbenge
Voorzitter, het Pak heeft kennis genomen van de evaluatie evenementenbeleid 2017-2021.
Het is een evaluatie, waarmee voldaan is aan de afspraak het huidige evenementenbeleid
ruimschoots voor de beeindiging van de huidige beleidsperiode te evalueren.
Het PAK kan leven met de conclusies die getrokken zijn en de aanbevelingen die daaraan ten grondslag liggen.
Het raadsbesluit geeft aan akkoord te gaan met de evaluatie evenementenbeleid 2017-2021,inclusief de hierin vermelde conclusies en aanbevelingen.


Tijdens de commissievergadering heeft de verantwoordelijk wethouder meermaals aangegeven dat het college de conclusies deelt en de daaraan gekoppelde aanbevelingen zal overnemen en uitvoeren.
Voor het PAK is dat de reden akkoord te gaan met het raadsbesluit, al stelt het PAK wel dat het een behoorlijke klus is, alle aanbevelingen ook conform de gedane conclusies uit te voeren in 2021. Het PAK vertrouwt erop dat het ambtenarenapparaat in staat is alles uit de kast te halen de gemaakte afspraken na te komen.Indien, om welke reden dan ook, e.e.a. niet gehaald zal worden, dit via de wethouder aan de raad mede te delen, omkleedt met reden.