Het PAK ‘PAK’t door – Coalitieakkoord 2002-2026

Coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026 Woordmelding van fractievoorzitter Jos Janssen tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2022 bij de presentatie van het coalitieakkoord ‘Samen voor Brunssum’
Coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026
(klik op de link)

Voorzitter

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart heeft er voor gezorgd dat het Progressief Akkoord Brunssum de grootste politieke partij van Brunssum is geworden. De laatste keer dat dit gebeurde was bij de verkiezingen van 1998. Destijds nog met onze oprichter en mijn grote voorbeeld Paul van Betuw. Dat leverde toen 5 raadszetels op, net als nu.
Hiermee heeft de kiezer laten blijken dat zij het beleid van de afgelopen 4 jaar, door een coalitie van lokale onafhankelijke partijen, heeft gewaardeerd en daarbij kiest voor een voortgang, het liefst met een zelfde coalitie. Als grootste partij nam het PAK zijn verantwoordelijkheid en het voortouw en startte met de coalitiebesprekingen. Al snel bleek dat er geen draagvlak was voor een eensluidende coalitie als voorheen en het PAK leek af te stevenen op een oppositierol, omdat 2 van de 3 de  primaire onderhandelaars aangaven de samenwerking met de VVD niet zagen zitten om welke redenen dan ook. De PAK leden, ondersteund door het bestuur en een gedeelte van de fractie, vond dat dit te kort door de bocht was. Zij gaven aan dat de Brunssumse kiezer een voortzetting wilde van het bestaande beleid en dat er vooral gesproken diende te worden over de inhoud van het nieuw te maken coalitieakkoord. Ondersteund door de leden, het bestuur en drie fractieleden werden de gesprekken voortgezet waarbij de begeleiding werd ingeroepen van 2 onafhankelijke informateurs. Het PAK leverde weer 3 onderhandelaars. Al snel bleek dat er geen draagvlak was voor continuering van de oude coalitie. Daarbij ging het niet om de inhoud maar wel over wie en met welke partijen er een nieuwe coalitie haalbaar was. Die conclusie leidde tot een vertrouwensbreuk binnen het PAK wat leidde tot een emotionele fractiebreuk. Wij betreuren dit ten zeerste. Als grootste partij, en trekker van een nieuwe coalitie, werd met een nieuw onderhandelingsteam, o.l.v. onze partijvoorzitter, de coalitiebesprekingen voortgezet met als resultaat het akkoord wat nu voorligt.

En we mogen zeggen dat hier een goed akkoord ligt waar veel punten van het PAK Visiedocument in terug te vinden zijn. Hier staat een fors sociaal programma met ruime actieplanning voor milieuzaken, behoud natuur, aandacht voor toerisme, wonen en werkgelegenheid. En ruimte voor realisering en respect voor een inclusieve samenleving.

Een coalitie, op basis van gelijkwaardigheid, zonder het verwerven van machtsposities, waarin iedereen elkaar respecteert en fungeert als een team, ongeacht welke kleur, is aanbevelenswaardig. Deelnemen aan een coalitie betekent altijd ‘geven en nemen’. Daarbij gaat het niet om status en zitting te nemen op het pluche of gaan voor een wethouderszetel. Hierbij gaat het, in ons geval, om actieve deelneming en voortzetting van een uitstekend opgezet beleid.
Ook in het college van 2006 tot 2010 nam het PAK plaats, samen met de PvdA, VVD en CDA. Mede als gevolg van een lijstverbinding  met de PvdA van toenmalig lijsttrekker en later wethouder Eric Geurts. En die periode verliep prima, met een collegiaal college wat elkaar respecteerde, onderling adviseerde en ondersteunde. Iets wat wij van de nieuwe coalitie ook verwachten waarvan onze wethouders kandidaat en huidig partijvoorzitter Vérénice Hermans deel uit zal maken. Gesteund door onze volledige fractie, leden en achterban.

Terug naar het voorliggend coalitieakkoord. Zeker 25 PAK punten uit ons visiedocument zijn terug te vinden in dit akkoord. Om te noemen:

 • Er zal geen sprake zijn van een van hogerhand opgelegde gemeentelijke herindeling;
 • Voortgang burgerparticipatie;
 • Wijkagent en BOA zullen meer zichtbaar en herkenbaar dienen te zijn;
 • Het Damoclesbeleid wordt humaan uitgewerkt met maatwerk door de burgemeester;
 • We werken aan het instellen van een seniorenraad;
 • We werken aan het tot stand komen van beleid voor inclusieve samenleving;
 • We hebben nog meer aandacht voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving;
 • We versterken de armoedebestrijding;
 • We realiseren meer jeugd ontmoetingsplekken;
 • Wij hanteren de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet als een openeindfinanciering waarin we de beschikbare budgetten goed monitoren;
 • We hebben meer aandacht voor een juiste bejegening voor klanten van ISDBOL, CMWW en werknemers bij Betere Buren;
 • We streven en behouden een basisschool in iedere Brunssumse wijk;
 • We behouden het LVO als voortgezet onderwijs voor Brunssum;
 • We zorgen voor voldoende, makkelijk toegankelijk bereikbare AED’s in alle buurten van Brunssum;
 • We waarderen het Urbanpark op, en hebben ook aandacht voor alle andere openbare speelplekken die veilig dienen te zijn;
 • We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling van wind- en zonne-energie , vooral in het Oostflank gebied;
 • We zetten ons in voor beperking van het stikstofniveau in Natura 2000 gebieden;
 • Prioriteit geven we aan de uitvoering van de Schutterspark visie met SUPER prioriteit voor snelle realisering van een nieuwe trap naar het uitkijk plateau;
 • We realiseren de aanleg van de Akkerwegbrug over de buitenring, in het kader van natuur en toerisme, zodat er een goede ontsluiting is met het wandel- en natuurgebied naar voormalig Onderbanken. Uiteraard in samenspraak met de gemeente Beekdaelen en de Provincie;
 • We realiseren passende en betaalbare woonruimten voor alle lagen van de bevolking;
 • In het mobiliteits- en verkeerscirculatieplan hebben wij aandacht voor realiseren van verkeersluw autoverkeer en geven prioriteit aan wandelaars en fietsers;
 • We maken een plan voor herstructurering van de zogenaamde ‘Kop van Treebeek’, het gedeelte rond de Horizonstraat, waar de gebouwen staan van de voormalige Emma schoenfabriek, het leegstaande Chalet en andere gebouwen;
 • We continueren ons beleid, in samenspraak met de gemeente Beekdaelen, voor de AWACS overlast;
 • We continueren de uitvoering van het, mede op PAK initiatief, geactualiseerde dierenwelzijnsbeleid;
 • En tot slot werken wij mee aan een structureel sluitende begroting met een solide reservepositie.
  Er zullen beslist nog andere PAKpunten zijn aan te geven.

Voorzitter
Zoals al eerder genoemd staat deze coalitie voor een niet makkelijke opgave. Door problemen in de wereld, die zijn uitwerking landelijk hebben en uiteindelijk ook lokaal, zal deze coalitie, en daarmee het gehele gemeentebestuur inclusief oppositie, zijn handen vol krijgen om  deze problemen aan te pakken. Duurzaamheid, energietransitie, armoede, die ook nog eens versterkt worden door torenhoge energieprijzen en fikse stijgingen van de inflatie, de invoering van de Omgevingswet: allemaal zaken die vragen om een forse aanPAK.

Het PAK heeft er vertrouwen in dat deze gemeenteraad, met dit programma-akkoord, voortvarend aan de slag kan. We wensen iedereen hierin veel succes.