Onderwerp: Financiën

Visie

Brunssum kent een grote groep inwoners met een minimuminkomen. Waarschijnlijk verandert de demografie in de toekomst en wellicht treedt daardoor een verbetering op. Een terughoudend belastingen- en tarievenbeleid, waar nodig geflankeerd door gericht minimabeleid, is dan ook gewenst. Gratis parkeren is en blijft een voorwaarde zodat Brunssum aantrekkelijk blijft voor alle bewoners en bezoekers.

De lokale belastingen voor burgers en bedrijven moeten op een aanvaardbaar niveau blijven en zo min mogelijk stijgen. Burgers en bedrijven  mogen niet door de lokale belastingdruk in de financiële problemen komen. Een verantwoord armoede- en kwijtscheldingsbeleid dient hierop afgestemd te zijn. De sterkste schouders dragen de meeste lasten.

Missie:

Brunssum streeft naar een sluitende begroting.

De inkomsten van de gemeente bestaan uit middelen die van het rijk ontvangen worden en inkomsten uit belastingen, die burgers en bedrijven opbrengen. Een groot deel van de inkomsten wordt gebruikt voor betaling van bijstandsuitkeringen, voor ondersteunende regelingen voor mensen in achterstandssituaties, en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit betreft voornamelijk uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de salariskosten van het personeel, rente en afschrijvingen min of meer vaste uitgavenposten waardoor er weinig vrije speelruimte voor de gemeente over blijft.

Er zijn maatregelen nodig om ook voor de komende jaren een sluitende begroting te kunnen realiseren, waarbij er op allerlei terreinen principiële keuzes gemaakt moeten gaan worden. Het kan niet zo zijn dat een begroting sluitend wordt gemaakt in meerjarenperspectief op basis van incidentele middelen.

Voor het PAK zijn de uitgangspunten soberheid, geen overbodige luxe. De overheadkosten moeten zo laag mogelijk gehouden worden om keuzes in de sociale sector te kunnen verwezenlijken.

De gemeenten, niet alleen Brunssum, worden hard getroffen door rijksbeleid. Enerzijds zijn steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten. Er komt dus druk te liggen op het ambtelijk apparaat, maar er worden niet genoeg middelen overgeheveld. De uitvoering van de  WLZ en jeugdzorg  zorgen voor een enorme impact op de gemeentelijke begroting. Gemeenten ondervinden problemen met de zogenaamde objectieve verdeelsleutels die het rijk hanteert om gelden te verdelen. De krimp biedt in de toekomst niet alleen problemen, maar vermoedelijk ook kansen, omdat het hoog op de landelijke politieke agenda gezet is. Hoe dan ook. De beschikbare vrije financiële ruimte is dus zeer beperkt.

Daarom wil het PAK

steeds de nadruk blijven leggen op, en ook meewerken aan, verantwoorde, onderbouwde keuzes, waarbij steeds opnieuw een aantal afwegingen gemaakt moeten worden:

 • wat kost het de gemeente, wat levert het op en voor wie?
 • dragen ook de sterkste schouders de zwaarste lasten?
 • wat zijn de alternatieven? Welke scenario’s zijn er
 • hoe zijn die uitgewerkt?
 • wat is de draagkracht onder de bevolking?
 • is het voorstel c.q. de begroting transparant?
 • blijft de begroting in evenwicht (structurele uitgaven dekken uit structurele inkomsten)?
 • moeten we dit zelf oplossen of is er samenwerking met anderen mogelijk?
 • maakt het deel uit van de kerntaken van de gemeente?
 • is er een eerlijke afweging van de mogelijke risico’s?
 • wat zijn de gevolgen?
 • wie gaat de gevolgen dragen bij tegenvallende resultaten?
 • hoe is dat afgedekt?
 • het aantal wethouders moet gebaseerd zijn op het te verrichten werk en niet op het aantal coalitiepartijen dat een meerderheid moet vormen

Het maken van een sluitende begroting blijft een flinke klus met moeilijke keuzes, waarbij geen onderwerpen op voorhand gespaard zullen kunnen worden.