Onderwerp: Financiën

Visie

Brunssum is zelfstandig en blijft zelfstandig. Brunssum heeft en voert een gezond financieel beleid, waarbij rekening gehouden wordt met een grote groep inwoners die afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Een terughoudend belastingen- en tarievenbeleid is daarom nodig. Met een goed minimabeleid, kwijtscheldingsbeleid en preventie en aanpak van schulden bij burgers.

Het rijk dient voldoende geld besckikbaar te stellen voor de vele taken die gemeenten moeten uitvoeren, zeker gezien de vele extra taken die de gemeente erbij heeft gekregen in de laatste jaren: denk aan jeugdzorg, de Wmo en beschermd wonen.

Een actieve en sociale overheid is van belang om onze gemeente zelfstandig en leefbaar te houden. De nadruk van uitgaven moet liggen op de nood onder de burgers en niet ten behoeve van projectontwikkelaars, grootse projecten, of speculanten.

Het PAK wil:
  • een sluitende begroting die onze zelfstandigheid bevestigt;
  • de nadruk blijven leggen op verantwoorde keuzes, waarbij de burger centraal staat en kan volgen waar gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven;
  • geen prestigeprojecten, maar oplossingen voor problemen;
  • woningbouw en bedrijvigheid bevorderen zodat de gemeente meer inkomsten heeft.