Onderwerp: Gezondheid

Visie

Gezondheid is voor iedereen het grootste goed.

Solidariteit, niet de “ ik-maatschappij” van graaien en het recht van de sterkste, maar de “wij-samenleving” van elkaar helpen, elkaar steunen om ieder individu in staat te stellen een eigen bestaan op te bouwen en het maximale uit zichzelf te halen dient het vertrekpunt te zijn.  Het PAK gelooft niet in dwang van bovenaf onder het mom van ‘participatie maatschappij’, maar is overtuigd van solidariteit.

Missie

 • Daar waar mogelijk moet de gemeente actief proberen te voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen.
 • Voorkom dat slecht leefgedrag afstraalt op kinderen.
 • Een verscherpte aandacht voor preventie is noodzakelijk en handhaving van de eerstelijnszorg in de buurt is een vereiste.
 • Indien een beroep moet worden gedaan op gezondheidszorg, dan moet deze voor iedereen goed en gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. Brunssum heeft voldoende faciliteiten op het gebied van medische verzorging.
 • Er is voldoende adequate zorg en de daaraan gerelateerde zorgfaciliteiten zijn op alle niveaus bereikbaar, zorg is lokaal georganiseerd, dicht bij de mensen.
 • Een substantiële reserve sociaal domein blijft de komende 4 jaar noodzakelijk.

De gemiddelde gezondheidssituatie van de inwoners van Brunssum en die van Parkstad is matig te noemen. Op velerlei gebied scoort de regio niet goed, onder andere op gezondheid. Ziektes als kanker en diabetes komen in grotere mate voor dan in de rest van Nederland. Op risicofactoren als overgewicht en roken scoren de inwoners van Brunssum ook hoog (zorgatlas.nl en gezondheidsmonitor.nl). Voor een deel zijn externe omstandigheden de oorzaak: mijnhistorie, slechte lucht (fijnstof, stank, uitstoot vliegtuigbrandstof), veel lawaai. Met de Randstad zijn we meest vervuilde regio van Nederland. Armoede en slechte leefgewoonten, deels veroorzaakt door deze armoede zijn ook een belangrijke oorzaak van een slechte gezondheid. Er is nog steeds een groot gevoel van onbehagen en scepticisme in deze regio, dus ook in Brunssum.

Er is een relatie tussen armoede, gezondheid en onderwijs, de (versterkende) gevolgen kunnen zich soms over generaties uitstrekken. Mensen in armoede leven gemiddeld gezien jaar korter.

De zorg decentraliseert en diversifieert meer en meer. Gelden worden over meer specifieke potjes verdeeld. Steeds meer door de overheid geïnitieerde bezuinigingen op het gebied van de zorg komen op het bordje van de gemeente terecht en beperken de financiële mogelijkheden van de gemeente. De aangeboden zorg komt steeds meer onder druk te staan.

Het PAK verwacht daadkrachtig samenwerkend overleg regionaal, provinciaal en eventuele acties ter bestrijding van de toename en gevolgen van verwaarlozing, eenzaamheid en armoede.

Er moet elke 2 jaar een lokale minima effecten rapportage komen. Het PAK wil dat de lokale en provinciale overheden voldoende financiële reservemiddelen vrijmaken om de vanuit de minima effecten reportage naar voren gekomen problemen  aan te pakken.

De kosten voor gezondheidszorg stijgen en zullen blijven stijgen, mede veroorzaakt door de stijgende levensverwachting . De zorg en de keuze over de zorg worden helaas steeds meer als een markt gezien en aan de markt overgelaten onder het mom van ‘vrije marktwerking’. Patiënten zijn nu cliënten. Als gevolg van bezuinigingen op en beperkingen van het verzekeringspakket dreigt voor mensen met mogelijk een stapeling van gezondheidsproblemen en geringe draagkracht, een verhoogde drempel voor de toegang tot benodigde zorg en daardoor in uiterste gevallen een sociaal isolement. Een verdere verwaarlozing van de gezondheid is dan niet ondenkbaar. Het risico van ‘zorgmijding’ neemt vanwege de persoonlijke financiële situatie toe. Dit geldt voor vele leeftijdsgroepen. Er dreigt een tweedeling in de zorg tussen gezonde en niet gezonde mensen te ontstaan.

Het PAK vindt dit niet acceptabel en wil dit het liefst voorkomen, op zijn minst de gevolgen daarvan beperken, maar moet daarbij rekening houden met het feit dat de zorg en het streven naar marktwerking nationaal geregeld wordt.

 • dat aan de landelijke regels van het zorgsysteem als zodanig lokaal weinig gedaan kan worden, wel binnen het raamwerk van de WMO en preventie;
 • de stijgende zorgvraag, de zorgkosten, een verschralend aanbod en uitgeklede zorg;
 • een stijgende behoefte aan verschillende soorten zorg;
 • het structurele tekort in het zorgbudget, veroorzaakt door de kortingen op de overheidsbudgetten;
 • het streven van de overheid naar een ‘opgelegde en gedwongen’ participatie;
 • de algemene financiële situatie van de gemeente.

Het PAK vindt daarom een preventieve aanpak van het allergrootste belang. Dat wil zeggen: zorg voor sport, beweging, ontspanning, zowel binnen als buiten, een schoon leefmilieu, schone lucht, zonder verkeer- en geluidoverlast, aandacht voor gezonde voeding. De gemeenten kunnen ongewenste bijeffecten van de uitgeklede zorgsector deels opvangen door een ondersteunend WMO- en welzijnsbeleid.

Vanwege de permanente overlast door stank en fijnstof en de geluidoverlast van de overjarige vliegtuigen, stelt het PAK dat de AWACS basis gesloten moet worden. De Navo weigert de vliegtuigen uit te rusten met schonere en geluidsarme motoren, Onderzoeken tonen in voldoende mate aan dat hierdoor ernstige gezondheidsschade ontstaat en dat er weinig tot geen politieke ambitie wordt getoond om die overlast aan te pakken.

Het PAK is voorstander van initiatieven voor een nationaal zorgverzekeringssysteem.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • passende zorgbehandeling/nazorg: (afspraken met) zorgverzekering;
 • eigen gemeentelijke initiatieven om voorzieningen op peil te brengen c.q. houden;
 • wijken met voldoende sport, speel- en ontspanningsvoorzieningen in de breedste betekenis, dus ook huiskamerprojecten in de wijk, jeu de boules banen, speelveldjes voor kinderen, goed toegeruste sportclubs, enz.
 • 2-jaarlijks bevolkingsonderzoek ook naar piekbelasting van geluidsoverlast als gevolg van de AWACS zolang de basis nog open is;
 • permanente meting van lucht (fijnstof o.a.) en geluid op voldoende meetpunten;
 • levensloopbestendige woningen, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt en omgeving kunnen blijven wonen, uiteraard met de nodige zorg en aandacht;
 • voldoende opvang voor langdurige zorg en 1e lijnvoorzieningen voor herstel;
 • goede medische zorg op regionaal- en buurtniveau; buurtgezondheidscentra (buurtzorgteams);
 • veilige wandel- en fietsroutes vanuit de wijken naar het centrum, fietsparkeerplaatsen zodat men eerder geneigd is met de fiets of te voet de stad in te gaan;
 • op persoonlijk niveau meer beweging en sociale contacten;
 • op lokaal niveau minder verkeer, minder uitstoot en meer veiligheid;
 • jaarlijks huisartsenoverleg, vroegtijdige signalering van verhoogde ziekteverschijnselen in wijken;
 • vangnet rond de cliënten van kredietbank, thuiszorg, sociale diensten en bijv. Stichting Leergeld, om vroegtijdig signalen van probleemvorming te kunnen waarnemen en op te lossen;
 • buurtsport projecten en schoolzwemmen;
 • JFC sportcomplex open voor iedereen;
 • de ondersteuning van lokale initiatieven om roken, gebruik van alcohol en drugs te ontmoedigen;
 • structurele educatie over gezondheidsrisico’s zoals obesitas.
 • bevordering van gezond eten op scholen