Onderwerp: Milieu

Fossiele brandstoffen raken op, waardoor de energieprijzen zullen stijgen. Een energiecrisis nadert. Er moet actief gewerkt worden aan het zoeken naar en gebruiken van alternatieve energiebronnen. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet de komende jaren sterk verminderen. Op internationaal niveau zijn klimaatafspraken gemaakt (Parijs) om de effecten veroorzaakt door de mens te beperken. Iedereen moet meewerken aan de realisatie daarvan. Niet alleen bedrijven en nationale c.q. regionale overheden. Ook gemeenten en particulieren. Aandacht moet er zijn voor mondiale ‘milieuvluchtelingen’. Mensen die huis en haard moeten achterlaten vanwege enorme droogteperioden of enorme wateroverlast.

Visie

Een schoon milieu is een basisrecht voor iedereen.
Brunssum is een groene gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om bomen en heesters, maar tevens om het inrichten van een duurzame samenleving. De gemeente geeft zelf het zichtbare voorbeeld door werk te maken van duurzame inrichting van de stad :  scheiding afvalwater en oppervlaktewater, straatverlichting met Ledlampen. Denk ook aan zonnepanelen, schoon lokaal transport, zuinig watergebruik en prikkelen van burgers om auto te laten staan. Het inkopen van duurzame goederen en duurzaam aanbesteden zal kernactiviteit moeten zijn. De gemeente heeft een actieve taak en verantwoordelijkheid in het uitdragen en naleven van ‘groen en duurzaam beleid’. Mede op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De behoefte aan (fossiele) energie moet afnemen. Er moet zicht komen op energieverbruik om groene alternatieven te kunnen ontwikkelen. 

Missie

Wetenschappelijke rapporten tonen steeds meer de negatieve gevolgen van met name fijnstof en geluids- overlast op de volksgezondheid aan. Zeker in dicht bevolkte gebieden en langs drukke wegen en in de nabijheid van vliegvelden. Brunssum is zo’n gebied.

De overlast van (vlieg-)verkeer, vervuilende industrie of andere vervuilende bronnen, zoals de AWACS en de Buitenring, dient te worden voorkomen dan wel te verminderen en daar waar het kan te verdwijnen. Hiervoor moet geld worden gereserveerd. Nieuwe inrichtingen en bedrijven in het centrum en op industrieterreinen dienen vooraf streng getoetst te worden op hinder van geluid, geur, vervuiling, trillingen enz. Na vestiging dient er uiteraard geregelde controle op naleving te zijn. De raad krijgt deze controlerapporten ter inzage. De betrokken instanties treden strikt handhavend op.

Brunssum heeft de ambitie om een groene gemeente te zijn en wil zich als ‘Parkstad’-gemeente als  zodanig duidelijk profileren. Ze moet derhalve ook een voortrekkersrol op zich nemen en een voorbeeldfunctie hebben en consistent groen beleid voeren. Hieruit vloeit voort dat er in Brunssum geen activiteiten zullen gaan plaats vinden met betrekking tot fossiele brandstoffen als fracking.

Provinciale- en regionale bestemmingsplannen hebben een grote invloed op het milieu in de gemeente Brunssum. Daarom is tijdige bestuurlijke openheid van zaken en daaraan verbonden inspraakprocedures van het grootste belang om een kritische afweging te kunnen maken. Er is een schijntegenstelling tussen milieu en werk. Echter, met  juiste informatie en een op een gelijk speelveld, is wel een goede, verantwoorde belangenafweging en keuze te maken. Geheimhouding geeft dan geen pas. Brunssum is een groene gemeente. Dit wordt niet alleen afgemeten aan het aantal bomen in en rond de gemeente, maar ook in een verantwoord beleid op het gebied van duurzaamheid.

Het PAK vindt dat

 • het aan de lokale politiek is om te voorkomen dat de Brunssumse bevolking gezondheidsklachten krijgt als gevolg van externe factoren waarvoor op lokaal, provinciaal of nationaal niveau een keuze te maken valt;
 • milieu nooit en te nimmer een sluitpost mag vormen. In tijden, waarin het economisch tegen zit, zoals in de financieel-economische crisis of als gevolg van landelijke wetgeving, geldt dit zeker;
 • onomkeerbare beslissingen ten koste van het milieu waar mogelijk niet genomen zullen worden of alleen met een groot draagvlak na intensief overleg.
 • compensatie voor verloren natuurterrein is niet altijd een alternatief. Een natuurmonument is niet te compenseren.
 • de natuur moet principieel gewoonweg in stand worden gehouden, zonder academische discussies over meetresultaten van wat nog wel of niet acceptabel is of binnen de grenzen past.
 • de gemeente heeft een actieve voorbeeldfunctie bij het uitdragen van alle mogelijke vormen van duurzaamheid.
 • Het moet voor de burger zichtbaar zijn dat de gemeente ‘groen’ hoog in het vaandel heeft staan.

Het PAK gaat dat doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • het weren van vervuilende industrie uit de directe omgeving.
 • zich te blijven inzetten voor sluiting van de AWACS.
 • een kritische beoordeling van aanvragen voor nieuwe industrie;
 • het weren van nog meer vervuiling, zodat Brunssum niet het schrobputje van Parkstad of de Provincie wordt;
 • het actief en gestructureerd meten van luchtvervuiling/ fijnstof en geluidsoverlast en dat die metingen toegankelijk en openbaar meegenomen worden in toekomstig beleid;
 • het intensiveren van gemeentelijke controle op milieuvoorschriften.
 • Gemeentelijke aandacht voor de bedrijven die de vergunning van de Provincie krijgen;
 • sancties op vervuiling door burger en industrie, de vervuiler betaalt;
 • actieve stimulering van gebruik van duurzame energie door de gemeente;
 • de vervuiler betaalt, maar de gemeente maakt werk van het deelnemen en opzetten van een circulaire economie door onder andere het hergebruik van nog bruikbare materialen te
 • extra aandacht voor hergebruik en recycling, omdat grondstoffen steeds schaarser worden
 • duurzaam aanbesteden en inkopen door de gemeente;
 • stimulering van gebruik van duurzame energie door bewoners: energie box, verpakkingsconvenant, van afval naar grondstof; energievoorlichter;  voortzetting gezamenlijke inkoop en installeren zonnepanelen;
 • het gebruik van zonnepanelen bij huurwoningen van woningbouwverenigingen;
 • waar mogelijk aan de randen van de gemeente een park voor duurzame energie met windmolens, daar waar mens en dier geen overlast ondervindt;
 • een studie naar de mogelijkheden van mijnwaterproject voor alternatieve energie; overschakeling op elektrische auto’s, vrachtwagens eigen gemeentelijke dienst; gratis, of nagenoeg gratis aangepast (openbaar) vervoer binnen Parkstad en de aanliggende gemeenten;
 • bereikbaarheid grote plaatsen binnen Euregio verbeteren door verbeterd OV en fietsverbindingen, niet door meer asfalt;
 • oplaadpunten elektrische fietsen; (bewaakte) fietsenstalling in centrum;
 • zitbankjes op wegen van en naar het centrum;
 • met uitzondering van de Oostflank, geen nieuwe industrieterreinen. Eerst opwaardering en waar nodig sanering en herinrichting van bestaande terreinen;
 • niet gebruikte industrieterreinen teruggeven aan de natuur; definiëren van lokale milieudoelstellingen en jaarlijkse rapportages over milieudoelstellingen;
 • bij nieuwbouw het gebruik van regenwater voor o.a. toiletgebruik (gescheiden voorzieningen) stimuleren
 • afvoer van regenwater scheiden van riool; inrichten van filtratieszones, wadi ‘s.
 • stimuleren van vergroening van tuinen.
 • participatie in promotie van alternatieve energiebronnen om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan;
 • het weren van bio-industrie vanwege de milieu- en gezondheidsaspecten
 • de manege aan de rand van de Brunssumerheide voldoet al jaren niet aan de eisen. Deze dient gesloten te worden, of verplaatst. De Provincie moet hier handhavend optreden.

 

Terug naar begin Visiedocument