Onderwerp: Milieu en Duurzaamheid

Visie

Een schoon en gezond milieu is een basisrecht voor iedereen. We willen een leefbare aarde achterlaten voor ons nageslacht. De opwarming van de aarde is levensbedreigend. Het PAK pleit voor een groene gemeente, met plek voor groene pleinen en parken voor biodiversiteit. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden verminderd en duurzaam worden opgewekt. Hergebruik van materialen moet worden gepromoot.

Groen Brunssum

De gemeente geeft het voorbeeld door werk te maken van een duurzame inrichting van onze stad. Denk hierbij aan het scheiden  van afval- en oppervlaktewater, straatverlichting met ledlampen, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en aanbesteding met  duurzaamheid als uitgangspunt. Daarnaast mogen de kosten voor de burger niet stijgen  en zal er met wooncorporaties een lang termijn afspraak gemaakt moeten worden over de transitie naar duurzaam wonen.
Inzet van zonnepanelen, isolatie en windenergie moet bevorderd worden, waardoor de burger profijt ondervindt.
Kernenergie is voor ons geen alternatief, gezien de risico’s voor de gezondheid en de vervuiling voor honderden jaren.

Vervuiling

De overlast van (vlieg-)verkeer, vervuilende industrie of andere vervuilende bronnen,  zoals de AWACS, vliegveld Beek en de Buitenring, dienen aangepakt te worden.
Nieuwe bedrijven dienen vooraf getoetst te worden op hinder van geluid, geur, vervuiling, trillingen enzovoort. Na vestiging dient er uiteraard geregelde controle op naleving te zijn. We hebben geleerd van de vliegenoverlast in Oost.

Samenwerken

Voor duurzaamheid geldt dat je moet samenwerken in de Euregio. Burgers  moeten  daarbij mee profiteren van zonneparken, windmolens etc., zodat het draagvlak vergroot wordt.
Met betrekking tot wonen zonder gasaansluiting geldt, dat het rijk de regie moet nemen en dat niet elke gemeente het wiel moet uitvinden en de burger ervoor alle kosten moet dragen. Het bestaande gasnet moet behouden blijven voor bijvoorbeeld groene waterstof. In de transitie naar gasloze wijken geldt, dat de burger centraal staat en vooraf zeggenschap heeft over plannen en realisatie. Betaalbaarheid voor de burger staat voorop.

Het PAK wil:

 • duurzaam aanbesteden en inkoop door de gemeente;
 • actieve stimulering van gebruik van duurzame energie door de gemeente;
 • een park voor duurzame energie met windmolens, daar waar mens en dier geen overlast ondervindt;
 • bio-industrie verbieden vanwege de milieu- en gezondheidsaspecten;
 • vervuilende industrie weren;
 • Sluiting van de AWACS-basis en geen verdere bomenkap meer door Defensie, maak van dit terrein een windmolenpark voor het hele grensgebied;
 • actief meten van luchtvervuiling, fijnstof en geluidsoverlast;
 • stimulering van gebruik van duurzame energie door bewoners: energie box, verpakkingsconvenant, van afval naar grondstof; energievoorlichter; voortzetting gezamenlijke inkoop en installeren zonnepanelen;
 • extra aandacht voor hergebruik en recycling door schaarste. Hergebruik van regenwater is makkelijk en effectief;
 • meer fietsroutes en fietsvriendelijke wegen;
 • oplaad punten voor elektrische fietsen en een bewaakte fietsenstalling in het centrum;
 • overschakeling op elektrische rijden door de gemeentelijke dienst;
 • groengas certificaten bevorderen;
 • goedkoop openbaar vervoer binnen Parkstad en de aanliggende gemeenten;
 • stimuleren van groene daken en tuinen;
 • zitbankjes langs wandel- en fietsroutes.