Onderwerp: Sociale aangelegenheden

Visie

Ieder mens is uniek en heeft het recht om al dan niet actief mee te doen aan de steeds veranderende samenleving. De deelname aan de maatschappij moet passen bij de persoonlijke mogelijkheden.

Missie

Zonder een specifiek minder validen- en armoedebeleid zal een aanzienlijk deel van de Brunssumse bevolking aan de zijlijn komen te staan. De drempels om deel te kunnen nemen aan de samenleving kunnen te hoog zijn. Zonder persoonlijke aandacht,  aanpak en ondersteuning zullen die drempels niet verdwijnen.

Het PAK wil voorkomen dat mensen niet of maar gedeeltelijk de mogelijkheid hebben om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Brunssum ontwikkelt en voert een zodanig sociaal-, gehandicapten- en armoedebeleid waardoor iedereen de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan de samenleving.

Het PAK vindt dat

 • de gemeente een dermate gedifferentieerd armoedebeleid moet voeren dat geen beroep hoeft te worden gedaan op ondersteunende voorzieningen die door derden worden aangeboden zoals de voedselbanken;
 • de gemeente Brunssum een gehandicaptenbeleid dient te voeren dat is uitgewerkt in samenwerking met doelgroepen;
 • de gemeente uiteraard de verantwoording heeft voor een juiste toepassing en uitvoering van de sociale wetten maar moet het maximale halen binnen de mogelijkheden binnen de wet.
 • de gemeente kan meer doen dan de letter van de wet toepassen. De gemeente neemt verantwoordelijkheid;
 • schuldhulpverlening een onderdeel moet zijn van gemeentelijk beleid, maar ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Hier heeft de gemeente een belangrijke rol in;
 • er in het belang van het individu altijd gekeken moet worden naar maatwerk bij de uitvoering.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • burgers, die op welke wijze dan ook afhankelijk zijn van een uitkering, actief betrekken bij de samenleving en te laten merken dat ze er ook bij horen;
 • de burger als klant centraal te laten stellen. De afstand burger tot de gemeente moet zo kort mogelijk zijn;
 • het stimuleren van een vooral zinvolle en nuttige invulling van het bestaan voor die mensen die niet (meteen) aan het werk kunnen. Dit moet niet ten koste gaan van bestaande banen. Geen onzinnige trajecten maar motiverend zodat het ook toegevoegde waarde heeft voor zowel het individu als de samenleving.
 • het voorkomen van ‘slavenarbeid’ onder het mom van mensen activeren
 • duidelijke termijnen en perspectief wat betreft “werken voor de uitkering”
 • de Brunssumse sociale en economische geschiedenis, waarin het mijnleven centraal staat, te koesteren.
 • de mijngeschiedenis als voorbeeld van sociale betrokkenheid en waardering onder de aandacht van kinderen en jongeren brengen.
 • het inloopcentrum voor koempels moet een blijvend karakter hebben.
 • meer aandacht in scholen om dit cultuurgoed over te dragen op volgende generaties.
 • de gevraagde en ongevraagde adviezen van de SMO cliëntenraad en deze mee te nemen in de definitieve besluitvorming
 • de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, banken, enz.

De afstand tussen arm en rijk wordt steeds groter. Na het basisonderwijs scheiden de wegen van veel klasgenoten zich. Ze zullen zich daarna steeds minder ontmoeten. Omdat ze andere opleidingen volgen, andere banen zullen krijgen en andere kansen gaan krijgen.
Gezondheidsrisico’s als gevolg van de ongunstige omstandigheden kunnen zich over generaties uitstrekken. De levensverwachting voor de mensen aan de onderkant van de samenleving is lager.

Het PAK ziet kritisch toe op toepassing en uitwerking van de onderdelen benoemd in bovenstaande missie. Het PAK is waar mogelijk vertegenwoordigd tijdens overlegmomenten betreffende sociaal beleid en luistert naar en informeert de mensen die het betreft. Het PAK ondersteunt actief de burger door middel van ombudswerk en treedt regelmatig in overleg met cliëntenorganisaties.