Onderwerp: Veiligheid

Visie

Bewoners van Brunssum moeten zich veilig voelen. Brunssum moet veilig en fijn zijn om te wonen. Criminaliteit  en overlast worden uiteraard niet getolereerd en dienen voorkomen, bestreden en teruggedrongen te worden.

Het PAK wil:

 • dat veiligheid begint met een positieve manier van samenleven;
 • dat burgers mede de regie moeten voeren over hun omgeving;
 • dat mensen met elkaar in contact  zijn, zodat onderlinge verbondenheid en solidariteit blijft bestaan;
 • dat er een fijn buurtnetwerk is, waar mensen terecht kunnen met vragen of positieve ideeën over hun buurt, wijk kunnen inbrengen;
 • in datzelfde buurtnetwerk burgers geïnformeerd  worden over preventieve maatregelen als het gaat om veiligheid in de breedste zin van het woord;
 • inzetten op een goede klachtenafhandeling;
 • opvang, aandacht en ontmoetingsplekken voor jeugd;
 • goed welzijnswerk voor jong en oud;
 • makkelijk en toegankelijk wijktoezicht door Boa’s en wijkagenten;
 • het vervullen van taakstraffen in de eigen wijk;
 • bemiddeling bij burenruzies;
 • vroeg signaleren en bestrijden van problemen die kunnen leiden tot huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een preventief vangnet voor iedereen die het nodig heeft;
 • Politie Keurmerk Veilig Wonen in elke wijk tegen inbraak;
 • camera’s bieden geen echte oplossingen, maar helpen bij het opsporen;
 • voortdurende bewustmaking over de gevaren en risico’s van drugs, alcoholmisbruik en roken.