Onderwerp: Veiligheid

Visie

Bewoners van Brunssum moeten zich veilig voelen in hun gemeente.

Missie

Criminaliteit en overlast worden uiteraard niet getolereerd en dienen voorkomen, bestreden en terug gedrongen te worden. Er moet geen schijnveiligheid gecreëerd worden.

Het PAK vindt dat

 • veiligheid meer is dan toezicht met camera’s;
 • veiligheid begint met een positieve manier van samenleven;
 • mensen met elkaar in contact moeten blijven, zodat de onderlinge verbondenheid en solidariteit de boventoon zullen blijven voeren;
 • mensen zich voor elkaar verantwoordelijk moeten voelen;
 • wijkbewoners mede de regie moeten kunnen voeren over hun wijk;
 • er een goede klachtenafhandeling nodig is;
 • in wijken met een grote sociale cohesie bewoners elkaar makkelijker
 • in tijden van terugtrekkende overheden een gemeente niet moet vervallen in een samenleving van ‘zoek het lekker zelf maar uit’ .
 • dat het niet de verplichte ‘participatie maatschappij’ moet worden, maar dat de overheid een taak heeft mensen bij te staan en te helpen, die dat nodig hebben.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • opvang en aandacht voor jeugd.
 • sport- en ontmoetingsfaciliteiten met op de hedendaagse jeugd toegespitste programma’s en de mogelijkheid voor activiteiten als een legale graffitiplek, speelbox, sloopplekken, natuurspeelplekken en struinplekken; verveling moet worden tegengegaan;
 • kwalitatief goed welzijnswerk voor jong en oud dat voldoet aan het behoeften en verwachtingspatroon van de aanvrager.
 • eén loket waar de mensen terecht kunnen en waar ze gehoor vinden.
 • makkelijk toegankelijk wijktoezicht door enerzijds bereikbare en herkenbare wijkagenten en anderzijds regulier overleg met het politieapparaat;
 • klachten die binnenkomen, via het gemeentelijk centraal Meldpunt Overlast, omzetten in resultaat;
 • het vervullen van taakstraffen in de eigen wijk;
 • de Buurtveiligheidsmonitor in alle wijken;
 • bemiddeling bij burenruzies;
 • vroeg signaleren en bestrijden van problemen die kunnen leiden tot huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een vangnet voor iedereen die het nodig heeft.
 • mensen worden niet overgelaten of uitgeleverd aan ‘de participatiemaatschappij’;
 • een jaarlijkse toetsing van de APV;
 • meer handhaving;
 • Politie Keurmerk Veilig Wonen;
 • sensor gestuurde (straat)verlichting, uiteraard energiezuinig, waar dat kan en nodig is.
 • De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk. Een oor hebben voor de bewoners.

Veiligheid kost geld maar brengt ook geld op. Inspanningen die nodig zijn komen terug in de welzijnsnota, subsidieverordeningen en de begrotingsrondes. Geld wordt geoormerkt, ook op lange termijn. De burgemeester heeft als portefeuillehouder een belangrijke rol in handhaving, preventie en de (wijk)veiligheidsplannen. Het PAK zal vragen om regelmatige rapportages en verantwoording.

Camera’s bieden geen oplossingen, maar helpen wel met het opsporen. Het PAK is geen voorstander van vaste camera’s. Tijdelijke registratie via mobiele camera’s in probleemsituaties is toegestaan. Dit wel pas na overleg met de wijk.