Onderwerp: Vergrijzing en krimp

De Parkstadregio en Brunssum hebben te maken met een forse vergrijzing. Er komen dankzij de medische wetenschap en verbeterende leefgewoonten meer ouderen. Maar veel jongeren trekken weg uit de regio op zoek naar geschikte banen omdat die in deze regio niet of onvoldoende voorhanden zijn. We vergrijzen en ontgroenen tegelijkertijd. Er is sprake van dubbele vergrijzing.

Gevolg: het risico op een vermindering van het inwonertal van Brunssum in de komende jaren met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid.

Visie

Het PAK wil dit proces zo veel mogelijk keren, maar wil niet krampachtig sturen op het in stand houden van de huidige inwoneraantallen. We kunnen deze ontwikkeling niet of maar beperkt tegenhouden. In veel regio’s en op veel plaatsen buiten de Randstad zal de bevolkingsomvang ook teruglopen.
Onze inzet moet zijn de leefbaarheid van Brunssum in stand te houden. Dat betekent minder met groei bezig zijn, maar meer kijken naar consolidatie van de situatie. Verwijderen van aftandse voorzieningen en woningen die niet meer van deze tijd zijn en vervangen door adequate nieuwbouw. Investeren in kwaliteit en kijken naar behoeftes van Brunssum en de regio. Maak bewuste keuzes om met beschikbare middelen het maximaal rendement te behalen.

Missie

Het behoud en versterken van de kwaliteiten van Brunssum: groen, gastvrij, genoeg voorzieningen, evenementen en een rijk verenigingsleven. De aandacht moet verschuiven naar een passende omvorming, naar kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Minder focus op groei en meer aandacht voor de ruimte en nieuwe groenverbindingen vanuit de stad naar het buitengebied.

Het PAK gaat dit doen door

  • de voorzieningen in Brunssum toegankelijk te maken voor meerdere groepen gebruikers;
  • de samenwerking tussen gemeente en doelgroepen op dit gebied als een ‘must’ te zien.
  • In de wijkpunten voorzieningen te realiseren die wonen, welzijn en zorg bij elkaar brengen
  • maak voorzieningen die sociale contacten tussen verschillende inwonersgroepen mogelijk maken, goed en makkelijk bereikbaar voor de iedereen;
  • de ontwikkeling en stimulering van een diversiteit in banen op allerlei niveaus in Brunssum en directe omgeving om vooral de jeugd zoveel mogelijk in de regio te houden;
  • voortdurend de aandacht te vragen voor de in de afgelopen jaren ontwikkelde minimaregelingen, deze te monitoren en te evalueren, waar nodig aan te passen en te actualiseren ter voorkoming van toename van armoede, rekening houdend met de Brunssumse situatie;
  • het belang van wijksteunpunten in de opvang en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking extra aandacht voor mensen die door de regelgeving buiten de boot dreigen te vallen, zoals mensen die geen indicatie meer krijgen voor  dagopvang en dagtherapie of mensen die wel indicatie krijgen maar geen vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten, met als gevolg,  dat ze in een negatieve spiraal terechtkomen, waardoor eenzaamheid op de loer ligt.