Onderwerp: Verkeer

Visie

Vanuit de regio moet Brunssum goed en veilig bereikbaar zijn. Binnen de gemeente zelf moeten het centrum en de wijken goed, makkelijk en veilig bereikbaar zijn. Schone en milieuvriendelijke oplossingen staan voorop. Fietsers, voetgangers en (goed, goedkoop/gratis) openbaar vervoer zijn belangrijk. Steeds meer asfalt is geen oplossing. Dat vergroot de aantrekking van verkeer. Verplaatsen van problemen leidt tot niets. Vrachtverkeer wordt gemeden, lokaal vrachtverkeer is uitstoot vrij.

Missie

Onderzoeksrapporten laten de buitengewoon schadelijke gevolgen van fijnstof en geluid, veroorzaakt door verkeer, op de fysieke en psychische volksgezondheid zien. De overheden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van de overlast en moeten waar nodig deze overlast terugdringen. Terugbrengen van de maximale snelheid ter beperking van de fijnstof-uitstoot is daarbij een wezenlijk element. Niet alleen op doorgaande wegen maar ook in de kernen. Er wordt handhavend opgetreden.

Het oplossen van de regionale en lokale verkeersknelpunten door een optimalisering van de bestaande verkeerstromen. Gratis of, op zijn minst, heel goedkoop adequaat openbaar vervoer tussen de kernen van de Parkstad gemeenten zal ertoe bijdragen dat de verkeersstromen minder overlast door stank, fijnstof, verkeersgeluid en verkeersdrukte zullen geven. Voetgangers en fietsers kunnen veilig vanuit de wijken naar het centrum of de scholen waar de lucht schoon is door het weren van vervuilend verkeer.

Het PAK vindt daarom dat

 • voorkomen moet worden dat woonwijken slecht en/of onveilig te bereiken zijn.
 • voetgangers en fietsers hoge prioriteit moeten hebben.
 • autoverkeer ingeperkt moet worden en waar mogelijk uit het centrum geweerd worden om gezondheidsrisico’s te beperken. Ook het bederven van woongenot door geluid, stank en stofoverlast moet beperkt worden;
 • het centrum en de omgeving van Brede Maatschappelijke voorzieningen vrachtverkeervrij moeten
 • voor de bevoorrading van alle bedrijven en winkels in  Brunssum zullen (milieuvriendelijke) alternatieven gezocht  moeten worden.
 • parkeren bij scholen moet ontmoedigd worden. Niet alleen vanwege de verkeersveiligheid maar ook vanwege de milieuaspecten (fijnstof etc.) maar ook vanwege het ‘bewegingselement”.

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • goedkoop of nagenoeg gratis openbaar vervoer tussen de omringende kernen als onderwerp op de agenda van Parkstad en provincie;
 • bewaakte fietsstalling(en) in het centrum;
 • alleen veilige, goed verlichte en aangelegde fiets- en wandelpaden, vooral naar scholen en naar het centrum maar ook op plekken waar daar vanwege veel fietsverkeer om gevraagd wordt;
 • voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s;
 • voldoende rustplekken (banken) op de looproutes in en naar het centrum; consequente politiecontroles op ‘hufter’gedrag in winkelgebieden, en op doorgaande en sluipwegen;
 • reguliere geluids- en stankmetingen en de daarbij behorende evaluaties en acties; bevorderen van (gratis) parkeren aan de rand van de gemeente;
 • optimalisering van bestaande verkeersstromen.