Onderwerp: Welzijn en sport

Visie

Alle Brunssumers hebben toegang tot de beschikbare welzijnsvormen. Iedereen moet zo veel mogelijk mee (kunnen) doen aan het maatschappelijk leven. Er is respect voor mens, dier en milieu, de gemeente dient dit te ondersteunen en mogelijk te maken. 

Missie

Elke Brunssumer, ongeacht herkomst, overtuiging, geaardheid, geloof, fysieke constitutie of financiële situatie wordt serieus genomen en moet actief deel kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente en de daarvoor bedoelde instellingen zoeken actief contact met de diverse belangengroeperingen en mogelijke participanten.

Een onvoldoende of foutieve focus kan mogelijk isolement, vereenzaming, gevoel van onveiligheid of asociaal gedrag tot resultaat hebben. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor individuele personen, maar ook voor de samenleving.

Als er subsidie wordt verstrekt moet vooraf een goede afweging gemaakt worden waar het geld aan besteed wordt en hoe het besteed wordt. Er worden duidelijke doelstellingen geformuleerd over wat verwacht wordt wat er met de beschikbaar gestelde gelden en middelen bereikt dient te worden. Tussentijds en achteraf wordt gemeten of de doelstellingen gehaald zijn. Subsidieontvangers worden aangesproken op hun (eventueel niet behaalde) resultaten. Indien nodig moeten er maatregelen getroffen worden wanneer langdurig blijkt dat doelstellingen niet gehaald worden  Nieuwe doelstellingen moeten  opnieuw beoordeeld worden.  Gaandeweg kan de subsidievraag inhoudelijk veranderen omdat de behoeften of uitgangspunten veranderen. Daarom moet er samenwerking zijn tussen welzijnswerk, scholen en politie, om te zien of de subsidiegelden nog steeds goed ingezet worden. Een resultaatverplichting, geen inspanningsverplichting. Welzijnsbeleid mag niet de sluitpost van de begroting zijn. De basis voor goed welzijnswerk wordt neergelegd in diverse plannen die met betreffende deskundigen en burgers worden opgesteld. Bezuinigingen op muziekonderwijs,  jongeren- en ouderenwerk zijn uit den boze.
De gemeente voert een proactief beleid met betrekking tot het informeren van de burgers van de beschikbare gemeentelijke diensten en voorzieningen. Communicatie is essentieel voor het contact tussen gemeente en burger, maar ook van de burger naar de gemeente.

Maatwerk naar de burger, dat is de boodschap.

Het PAK vindt dat

 • persoonlijke vrijheid, individualisering, samenleving en solidariteit vaak met elkaar in conflict komen;
 • er zeer zorgvuldig en respectvol moet worden omgegaan met ieders belangen en de afweging daarvan;
 • de gemeente en de daarvoor bedoelde instellingen (pro-)actief contact moeten zoeken met de diverse belangengroeperingen bij de diverse beleidspunten.
 • nieuwe vormen van saamhorigheid ontdekt zullen moeten worden en gestalte moeten krijgen;
 • er steun dient te zijn voor alle vormen van zorg en de opvang van mensen in nood, dak- en thuislozen, niet alleen die uit Nederland, maar ook uit diverse brandhaarden;
 • zingeving en humanisering van ons bestaan voorop moeten staan;
 • dat sociale cohesie van de diverse bevolkingsgroepen bevorderd moet worden en dat
 • de gemeente daar een belangrijke, actieve rol in dient te spelen;

Het PAK gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • de zorg voor de ontwikkeling van een prettige leefomgeving;
 • de mogelijkheid dat iedere burger zelf kan bepalen hoe het individuele leven wordt ingericht, waarbij er sprake is van rechten en plichten
 • doelgroepgerichte beleidsplannen voor Wonen, Welzijn en Zorg;
 • zorgverlening door professionele instellingen;
 • steunen van burgerinitiatieven/ belangenvertegenwoordiging, indien dat binnen de visie van het PAK past;
 • een verdere ontwikkeling van het sociaal domein met maatwerk voor de betrokkenen;
 • een actieve rol van de lokale overheid om mensen langer thuis te laten wonen.
 • voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van;
 • het voorkomen en bestrijden van alle vormen van racisme en discriminatie;
 • buurtsport projecten;
 • behoud van schoolzwemmen; een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en sport;
 • verlenen van organisatorische en/of financiële steun aan alle verenigingen of initiatieven die met goed onderbouwde aanvragen komen.
 • creëren van jeugdhonken;
 • kinderopvang en buitenschoolse opvang;
 • blijvende ondersteuning van vrijwilligerswerk (nu belangrijker dan ooit te voren);
 • per wijk een inloopcentrum waar je terecht kunt voor vragen, problemen, invullen papieren, enz.(buurt inloopcentra, participatiesamenleving; buurtzorgteams).