Onderwerp: Welzijn

Visie

Iedereen moet zo veel mogelijk  mee kunnen doen aan  het maatschappelijk leven. Dat er respect is voor mens, dier en milieu. De gemeente dient dit te ondersteunen en mogelijk te maken.
Elke Brunssumer, ongeacht herkomst,  overtuiging,  geaardheid,  geloof,  fysieke constitutie of financiële situatie wordt serieus genomen en moet  actief  deel  kunnen  nemen aan de samenleving.
ledere burger doet er toe. De Wmo en jeugdwet zijn ondersteunend daarbij. Isolement, vereenzaming, gevoel van onveiligheid of ongewenst gedrag moet voorkomen  en aangepakt worden.
De gemeente moet inzetten op een proactief beleid  met  betrekking  tot  Het  informeren van de burgers over de beschikbare gemeentelijke diensten en voorzieningen. Communicatie is essentieel voor het contact tussen  gemeente  en burger, maar  ook van de burger naar de gemeente.

Maatwerk naar de burger, dat is de boodschap!

Dieren verrijken het leven van mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken  Het makkelijker om met andere mensen contacten te leggen. Een goed welzijn voor  dieren begint met een goede gezondheid voor de dieren!

Het PAK wil:

 • per wijk een inloopcentrum waar je terecht kunt voor vragen,  problemen  en  het invullen van papieren;
 • meer wijkwerk, waarbij onderhoud, welzijnswerk en veiligheid samengaan;
 • steun van burgerinitiatieven;
 • goede en betaalbare hulp als maatwerk„ zodat mensen langer thuis kunnen wonen;
 • opgroeihulp in de wijk, voor kinderen en (aankomende) ouders;
 • voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
 • 1-loket gedachte bij de gemeente voor alle vragen;
 • behoud van schoolzwemmen;
 • een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en sport;
 • plaatsen waar de jeugd terecht kan en welkom is;
 • Behoud van de goede kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang;
 • blijvende ondersteuning van vrijwilligerswerk;
 • ouderen actief betrekken bij het dagelijks leven en Run levenservaring kunnen delen;
 • ouderen en jongeren meer met elkaar in contact brengen, samen met en niet langs elkaar leven;
 • behoud goede en toegankelijke Wmo- en jeugdvoorzieningen;
 • bij elk bouwproject (vanaf Het begin) aandacht voor toegankelijkheid, welbevinden en veiligheid en liefst met input van burgers;
 • dierenwelzijn niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Denk aan huisvesting kinderboerderij, sportvisserij en jacht;
 • goede subsidies voor verenigingen, CMWW en wijkteams;
 • voortzetting schuldhulp bij Os Hoes;
 • goede minimaregelingen;
 • extra aandacht voor kinderen in armoede;
 • aandacht voor het welzijn voor alle kinderen en jongeren
 • anti-pestbeleid op elke school;
 • optimaal gebruik van sportcomplexen voor de hele wijk;
 • aanpak zwerfafval;
 • veiligheidsplannen met de bewoners van de wijken opstellen.