Onderwerp: Werken

Visie

De Brunssumse bevolking werkt voornamelijk in de regio in milieuvriendelijke (MKB) bedrijven en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, dienstverlening en toerisme. Milieuvriendelijke productiebedrijven zijn uiteraard ook welkom. Duurzaam ondernemen juichen we toe en bevorderen we.

Missie

 • Er zijn voldoende bedrijven in de (Parkstad-)regio die voldoende gedifferentieerde banen bieden.
 • Ontbrekende werkgelegenheid in de directe omgeving maakt Brunssum minder aantrekkelijk. De inkomens blijven (te) laag en jongeren trekken weg bij onvoldoende of onvoldoende attractief werk op verschillende niveaus.
 • Er moet geen (té) eenzijdige of beperkte (industriële) concentratie van activiteiten zijn.
 • Het PAK wil echte, d.w.z. volwaardige, structurele, vaste banen. Een echte baan is een baan waar je zelfstandig van kunt leven en waarin je jezelf kunt ontwikkelen.
 • Het banenbestand dient divers te zijn om de mogelijkheden voor een brede laag van de bevolking te vergroten.
 • De afhankelijkheid van eenzijdige bedrijvigheid en de risico’s in tijden van een neergaande economie dienen te verkleinen.
 • Het PAK is zeer kritisch over het soort bedrijvigheid, dat zich in de gemeente wil vestigen.
 • De nadruk zal moeten komen te liggen op duurzame bedrijvigheid.
 • Overheden, als provincies en gemeenten, kunnen overwegen particuliere initiatieven te steunen. Maar gemeentes mogen en moeten nooit financiële risico’s, die bij het bedrijfsleven liggen, (over) nemen.
 • Subsidies, gemeenschapsgeld en leningen kunnen hoogstens eenmalig dienen om werkgelegenheidsinitiatieven of bedrijvigheid op te starten en mogelijk te maken.
 • Financiële en bedrijfsrisico’s zijn altijd voor de ondernemer.

Het PAK wil daarom dat er

 • op de Oostflank diverse ontwikkelingen mogelijk moeten zijn waar de mensen uit de regio komen te werken;
 • er geen monocultuur ontstaat gericht op een enkele (industrie-)sector. Diversificatie is nodig. “Boulevard-achtige” ontwikkelingen passen binnen dit concept;
 • op de Oostflank investeringen plaats vinden in duurzame energie;
 • er alleen nog maar plaats is voor schone bedrijven en niet voor “categorie 4” bedrijven;
 • zware vervuilers, zoals die er nu zijn, transformeren naar duurzame ondernemingen of moeten plaats maken;
 • een zodanige bedrijvenmix is, dat er werkgelegenheid op een divers niveau is, zowel eenvoudig als ook werk voor middelbaar en hoog geschoolden, zodat deze mensen in de regio kunnen blijven.
 • werk is voor studenten en vakantiewerkers;
 • beroepsscholing voor jongeren en omscholing naar Brunssum halen op allerlei niveaus en voor allerlei vakgebieden: lassers, elektriciens, metaalbewerkers, autotechniek, ict, etc. Wellicht trekt dit ook bedrijven aan;
 • een zodanig bedrijvenbestand in Brunssum en de regio ontstaat dat ook arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden de kans krijgen op duurzaam en passend blijvend werk.
 • de gemeente bij aanbestedingen en projecten van de gemeente afspraken maakt over het percentage van de werkplekken dat voor werkzoekenden en mensen in opleiding bestemd is;
 • échte banen komen en geen verdringing op de arbeidsmarkt ontstaat als gevolg van (tijdelijke) banen als tegenprestatie voor een uitkering;
 • deze tijdelijke banen gericht moeten zijn op toeleiding naar een vaste aan.
 • in de wijken een zo gering mogelijke verkeersoverlast door bedrijfsverkeer is;
 • bedrijventerreinen zijn die vooral met openbaar vervoer goed te bereiken zijn;
 • in Brunssum eerst de huidige bedrijfsterreinen gevuld worden alvorens nieuwe terreinen ontwikkeld worden.

 Het PAK gaat dat doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor

 • het opknappen, invullen of het afstoten van bestaande industrieterreinen in Brunssum;
 • verplaatsing van overlast bezorgende bedrijven naar daarvoor bestemde industrieterreinen, waarbij de gemeente de regie neemt;
 • een plaats voor kleinschalige brancheontwikkeling, waar ook bedrijven van buiten Brunssum een plaats kunnen vinden (b.v. ‘ambachten’-boulevard) en op- en overslagbedrijven;
 • het regelmatig bezoeken van bedrijven in Brunssum en Parkstad;
 • herinrichting naar de schaal en maat van Brunssum, niet alleen in het centrum maar ook in de wijken;
 • bindende afspraken over “wat kunnen ondernemers verwachten van een Gemeente en wat wordt verwacht van ondernemers”, o.a. verpaupering van leegstand in het centrum;
 • het energiek op zoek gaan naar bedrijvigheid, alleen of in Parkstad verband, geïnitieerd door B&W en het gemeentebestuur.

Planontwikkelingen worden veelal geregisseerd vanuit een regionale benadering. Desondanks is er concurrentie tussen de diverse gemeenten voor wat betreft het vullen van de (veelal matig bezette) industrieterreinen. Alle gemeenten zullen proberen bedrijven binnen te halen of aan zich te binden. Het risico is niet ondenkbeeldig dat dit kostenverhogend werkt vanwege subsidieverstrekking zonder zekerheden voor wat betreft de uitkomst.

Omdat de middelen van de gemeente beperkt zijn, worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het te verwachten eindresultaat. Achteraf zijn er controles én verantwoording op de daadwerkelijke besteding en resultaten.

Geheimhoudingclausules worden alleen toegepast indien niet anders mogelijk. Raadsleden moeten hun wettelijke controletaak kunnen uitvoeren. 

Gerelateerd aan werken is onderwijs en scholing. Een gemeentebestuur heeft weinig zeggenschap  over het onderwijs. Als het gaat om wat kinderen moeten leren, waar ze dat kunnen leren, hoe de aanpak ervan is en hoe dat georganiseerd wordt, dan is dat een taak en verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen zelf. Onderwijs dient zodanig ingericht te zijn dat kinderen de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken. Om uit te kunnen groeien tot mondige, zelfstandig denkende, kritische wereldburgers. Het basis- en voortgezet onderwijs hebben hierin een belangrijke rol. Het voortgezet onderwijs kan hier nog meer werk van maken door stages in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke instellingen.

Het PAK vindt dat

 • de gemeente een ondersteunende en regisserende taak heeft, vooral bij onderwijsachterstand beleid, leerplicht en schoolverzuim;
 • de gemeente voorschoolse educatie moet blijven bevorderen; scholen met veel zorgkinderen financieel ondersteund mogen worden om extra zorgactiviteiten mogelijk te maken;
 • de gemeente opvoedingsondersteuning moet bieden aan ouders door cursussen op te zetten vanuit maatschappelijk werk, GGD;
 • het beleid ten aanzien van brede scholen voortgezet dient te worden.
 • het PAK wil zoveel mogelijk mensen aan het werk in banen waarvan je kunt leven. Banen waarin je kunt ontwikkelen. Het werkgevers servicepunt (WSP) speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Iedereen werkt of is maatschappelijk actief naar vermogen.
 • echte banen met koopkracht het uitgangspunt zijn. Het kan niet zo zijn, dat werklozen verplicht worden om als tegenprestatie voor een uitkering onbetaald werk te verrichten dat weinig toevoegt en vervolgens weer bestaande banen verdringt.
 • geen dwangarbeid voor een uitkering., maar wel uitstroom uit de uitkering door kansen te bieden met scholing, stages en serieuze werkervaringsbanen. Een werkvoorziening moet daarom aangepast werk aanbieden, aangepast aan de beperkingen. Niet de winst, maar de mens staat voorop
 • solidariteit tussen de mensen met werk en de mensen zonder werk, ouderen en jongeren, is belangrijk voor een Brunssum waarin voor iedereen plaats is.
 • de gemeente mensen meer kansen moet bieden om een plek op de arbeidsmarkt te vergroten, waarbij een onorthodoxe aanpak steeds meer noodzakelijk zal zijn