Onderwerp: Wonen

Visie

Brunssum is een veilige, prettige, gezonde en betaalbare woonstad voor zowel jong als oud. Het PAK staat voor een gemengde bevolkingsopbouw in de wijken waar het woningaanbod toegankelijk en variërend is voor verschillende doelgroepen en samenlevingsvormen. Ook zijn op de toekomst gerichte, veilige, energiezuinige en levensloopbestendige woningen nodig. Het PAK wil voldoende en  makkelijk bereikbare groenvoorzieningen  en ontmoetingsplekken  in de  wijken. Verloedering, verpaupering en criminaliteit gaan we tegen door goed onderhoud,  beheer en toezicht in overleg met bewoners.

Het PAK wil:

 • voorkomen dat er een scheefgroei binnen de wijken en tussen de wijken ontstaat;
 • voorkomen dat er een scheiding tussen de diverse bevolkingsgroepen ontstaat;
 • inspraak, zeggenschap en betrokkenheid vergroten van bewoners;
 • dat het gemeentebestuur in een vroeg stadium de bewoners betrekt bij al haar plannen;
 • inzet van gemeente voor betaalbare woning bouw zowel in de koop als huursector;
 • extra aandacht voor jonge gezinnen, want zij borgen onze toekomst;
 • aandacht voor nieuwe woon- en samenlevingsvormen;
 • goed wijkbeheer en aandacht voor veiligheid;
 • goed jaarlijks onderzoek naar wachtlijsten in de huursector en de aanpak daarvan;
 • dat de gemeente panden sluit waar drugshandel en andere zware overlast plaatsvindt;
 • bij leegstand van winkel en kantoorpanden (her)gebruik voor woondoeleinden mogelijk wordt;
 • energiebeheersplannen per wijk stimuleren en invoeren;
 • grondspeculatie en langdurige leegstand met alle mogelijke rechtsmiddelen tegengaan;
 • dat Brunssum vervuilende en overlast bezorgende bedrijven aanpakt en voorkomt;
 • dat er alleen nog duurzaam, energie neutraal en levensloopbestendig gebouwd wordt, betaalbaar en vanuit het rijk gecoördineerd;
 • aandacht voor doorstroming in elke wijk bij nieuwbouw en renovatie, zodat zowel jong als oud in de wijk van keuze kunnen (blijven) wonen;
 • meer aandacht voor woongenot;
 • het tegengaan van zwerfafval en overlast.