Onderwerp: Wonen

Visie

Brunssum is een veilige, prettige, gezonde en betaalbare woonstad voor zowel jong als oud.

Missie

Er is een gemengde bevolkingsopbouw in de wijken.
Er is een gevarieerde, toegankelijke woningvoorraad voor de verschillende doelgroepen en samenlevingsvormen.
Er zijn op de toekomst gerichte, veilige, energiezuinige en levensloopbestendige woningen.
Er zijn kwalitatief goede woningen.
Er zijn voldoende en makkelijk bereikbare groenvoorzieningen en ontmoetingsplekken.

Bij onvoldoende of foutief georiënteerde aandacht

 • kan de sociale cohesie tussen de mensen in buurten en wijken verdwijnen;
 • kan er verloedering en verpaupering ontstaan met een toename van criminaliteit tot gevolg;
 • vertrekt de jeugd en gaat ergens anders wonen waar wel betaalbare woonruimte beschikbaar is.

Het PAK wil daarom

 • voorkomen dat er een scheefgroei binnen de wijken en tussen de wijken ontstaat;
 • voorkomen dat er een scheiding tussen de diverse bevolkingsgroepen ontstaat;
 • voorkomen dat er gebouwd wordt waar geen behoefte (meer) aan is;
 • het contact tussen het bestuur en de bewoners verdiepen;
 • bewoners betrekken bij (de ontwikkelingen van) hun wijk;
 • betrokkenheid en participatie van bewoners nog verder ontwikkelen.
 • dat het gemeentebestuur in een heel vroeg stadium de bewoners erbij betrekt en heeft actief overleg voert over haar plannen.
 • Het gemeentebestuur de mening van de bewoners en de inspraakprocedures serieus neemt en zichtbaar en controleerbaar meeneemt in de besluitvorming, zodat eenzijdige informatievoorziening van gemeentezijde wordt voorkomen.
 • dat de gemeente zich inzet voor betaalbare woningbouw zowel in de koop- als huursector
 • dat er extra aandacht is voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen is, want zij borgen onze toekomst.

en vindt dat  

 • er op regelmatige tijdstippen onderzoek moet komen naar wachtlijsten in de huursector en dat vraag, aanbod en (wijzigingen in) knelpunten duidelijk in kaart gebracht worden;
 • er een gevarieerd aanbod van sociale huurwoningen moet zijn. Uiteraard volgens de laatste (bouwtechnische en sociale) inzichten;
 • de met de woningcorporaties afgesloten prestatiecontracten worden opgevolgd om te beoordelen of er conform wordt gepresteerd;
 • verloedering en leegstand aangepakt moet worden door de juiste rechtsmiddelen in te zetten, bijvoorbeeld FLEX team;
 • gemeente panden moet sluiten waar drugshandel plaats vindt;
 • bij leegstand van winkelpanden (her) gebruik voor andere doeleinden mogelijk moet zijn, a. verenigingen met activiteiten;
 • criminaliteit en overlast voor de buurt bestreden moet worden, ook de kleine criminaliteit;
 • het stimuleren en invoeren van energiebeheersplannen voor gemeentelijke panden en nieuw te bouwen en/of te renoveren huizen belangrijk is;
 • grondspeculatie en langdurige leegstand met alle mogelijke rechtsmiddelen moet worden tegen gegaan;
 • Brunssum vervuilende en overlast bezorgende bedrijven moet weren, ook al heeft dat gevolgen voor ontwikkeling van werkgelegenheid en gemeentelijke inkomsten. Zeer zorgvuldige afwegingen gaan vooraf aan het afgeven van vergunningen
 • wijkbeheer met de bewoners nog meer handen en voeten moet krijgen.
 • het belangrijk is dat de gemeente, met inspraak van bewoners, werk maakt van de opstelling en uitvoering van wijkbeheerplannen, waarbij snelle actie volgt bij gerechtvaardigde klachten
 • er alleen nog duurzaam en energieneutraal gebouwd wordt met voldoende kwaliteit en nadruk op levensloopbestendige woningen;
 • ondeugdelijke en/of gedateerde woningen gerenoveerd of mogelijk gesloopt kunnen worden; uiteraard moeten kosten voor de bewoners gecompenseerd worden;
 • er alleen nog maar gebouwd mag worden naar de behoeften en demografische ontwikkelingen.
 • zowel koop als huur wordt aangeboden in wijken voor de diverse doelgroepen.

Het PAK is er zich van bewust dat externe dreigingen en landelijke/ regionale ontwikkelingen, zoals krimp, vergrijzing en maatregelen van overheidswege (mensen moeten langer thuis wonen), het zelfstandig kunnen bepalen van een woonbeleid op lokaal niveau drastisch beperken en bemoeilijken. Het PAK wil binnen de mogelijkheden die er zijn de boven geschetste lijnen vast houden. Woningcorporaties hebben sociale doelstellingen en moeten daar aan gehouden worden. Het Pak houdt daarbij de volgende zaken in acht:

 • beslissingen over het woningaanbod in Brunssum, de bepaling van de behoeftes, de locaties, de  ‘inrichting”, kwaliteit, kwantiteit, maar ook keuzes voor sloop, worden voornamelijk bepaald op provinciaal en Parkstad niveau.
 • de belangen van Brunssum en een aantal omringende gemeenten komen deels overeen vanwege een vergelijkbare historisch verklaarbare demografische ontwikkeling. Daar waar nog lokale mogelijkheden zijn, is het belangrijk dat er een door de raad en college van B&W gedragen Brunssums woonbeleid komt.
 • waar mogelijk zoekt het PAK regionale samenwerking met gelijkgezinden. Wijkontwikkelingsplannen zijn voor een groot deel wel nog op gemeentelijk nivo te bepalen.
 • alle belanghebbenden (winkeliers, wijkteams) moeten vroegtijdig betrokken worden en hun bijdragen serieus nemen.
 • de rol van té grote spelers op de bouw- en woningmarkt moet genuanceerd worden om afhankelijkheid van deze partijen te beperken.
 • voorkeur geven aan lokale bedrijven.
 • Brunssum moet zich niet afhankelijk maken van slechts een beperkt aantal grote partijen. Risico’s dat ontwikkelingen niet doorgaan bij gebrek aan middelen bij partijen of een ongewenste, oncontroleerbare ontwikkeling krijgen, zijn te groot. Spreiding over meerdere kleine partijen heeft de voorkeur.
 • geheimhouding zal in de ontwikkelfase van de plannen soms onvermijdelijk zijn, maar met dit middel moet zeer bedachtzaam worden omgegaan en zal tot het uiterste beperkt moeten worden, zodat de volksvertegenwoordigers hun werk goed kunnen doen.
 • De wereld is in beweging. Als gevolg van oorlogen en ernstige wijzigingen in het milieu zijn veel mensen op drift. Ook in Brunssum moet aandacht zijn voor de vluchtelingen die hopen en eraan moeten kunnen werken om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. Toegelaten vluchtelingen moeten worden ondergebracht. Daar horen woningen en banen bij. Bij de bepaling van de woningbehoefte moet dit daarom ook worden meegenomen waarbij integratie onder autochtone bevolking de voorkeur heeft.