Evaluatie armoedebeleid 2018-2020 en beleidskaders 2021-2024

Woordmelding door ons fractielid Gerrit Ebbenge
Laten we in de eerste plaats stellen dat armoede je in de meeste gevallen overkomt, net zoals mantelzorg, je wordt het niet, het overkomt je. En daar heb je mee te dealen.
Voorzitter, het voorliggende stuk is in wezen een voortzetting van beleid dat door het vorige college en raad in 2017 herijkt is en waaraan bij het aantreden van het huidige college gewerkt is, de armoede in Brunssum tot een minimum te beperken.
Voor die gevallen waar dat nog niet gelukt is vraagt dit college akkoord te gaan met een aantal te nemen maatregelen.

Lees verder

Actualisering Dierenwelzijnsbeleid

In de raadsvergadering van 15 december gaf onze fractie voorzitter Nathalie van der Veer de navolgende stemverklaring af.

Dierenwelzijns beleid zit hoog in het vaandel bij het PAK.
Op initiatief van het PAK zijn we in 2007 gestart met het dierenwelzijnsbeleid. Hier voor ons ligt na 12 jaar een opwaardering, mede dankzij een motie van het PAK tijdens de begrotingsvergadering van november 2019. De toenmalige portefeuillehouder L’ Espoir heeft deze motie overgenomen en inmiddels het dossier overgedragen aan wethouder Mertens. Die heeft, samen met zijn ambtenaren en met adviezen van het raadslid Stephanie Offermans en ons commissielid Arend van de Linden, het beleid actueel gemaakt.
De stukken en voorstellen zijn goed, dus we zijn tevreden.
Wel verwachten we dat de wethouder aan de slag gaat met alle voorstellen zodat het snel in werking kan worden gezet. En dat dus niet de nota in een la verdwijnt. Over een jaar zullen wij u vragen een terugkoppeling te geven van de stand van zaken van dit beleid.

Evaluatie zonnepanelenproject in oude wijken

In de afgelopen raad was de evaluatie van het zonnepanelenbeleid aan de orde. In het zonnepanelenproject Parkstad was in de vorige periode vergeten, dat nogal wat wijken en buurten onder het beschermd dorps- en stadsgezicht vielen en niet alleen in Brunssum. Dat betekende eigenlijk dat het installeren van panelen in die wijken bijna onmogelijk was. Er waren regels, maar hoe moesten die dan  uitgelegd worden.
Lees verder

25 Euro voor alle huishoudens

In de raadsvergadering van 15 december heeft de ‘geeltjes’ motie, op initiatief van het PAK en gesteund door alle coalitiepartijen, het gehaald. Na een fel debat over zin en onzin, rechtmatigheid of onrechtmatigheid, werd de motie aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fracties van de SP, PvdA en CDA hebben tegengestemd. Deze 25 euro, via de Brunssum Cadeaukaart, kan ieder huishouden tegemoet zien op het moment wanneer alle winkels weer open gaan. Lees hieronder de tekst van ons raadslid Gerrit Ebbenge die hij gebruikte om de motie te promoten voor de raad

Voorzitter, zoals bekend, hebben de coalitiepartijen Lijst BBB Palmen, het PAK, de lijst Borger en de BCD een motie voorbereid die voort komt uit de gedachte dat de gemeente Brunssum haar burgers in deze griezelige coronatijd laat zien dat zij er niet alleen voor staan, maar dat de gemeente Brunssum gelijk wilt optrekken met haar inwoners.
Lees verder