Duidelijkheid over samenstelling college Brunssum

Vérénice Hermans – wethouder kandidaat voor het PAK

Het college van Brunssum zal voor de periode 2022-2026 bestaan uit vier wethouders, zijnde Vérénice Hermans (PAK), Hugo Janssen (Lijst Borger), Jaimy van Dijk (VVD) en Merle van Leusden- Brüning (PvdA). Bewust is gekozen voor gelijkwaardigheid tussen de partijen. Burgemeester Wilma van der Rijt- van der Kruis completeert het college. De coalitie opteert voor een nieuwe manier van samenwerken passend bij de huidige tijdsgeest en waar de burger om vraagt.

Sinds eind april is er onder leiding van informateurs Ben van Essen en Ellen Janssen gewerkt om uit de impasse te komen waarin de coalitievorming geraakt was. Er is ruimte gecreëerd en stap voor stap is vooruitgang geboekt. Met alle raadsfracties is gesproken, evenals met de ambtelijke organisatie. Geconcludeerd is, dat men om te komen tot optimale resultaten een nieuwe samenwerkingscultuur wil neerzetten en de blik vooruit wil richten. Lees verder

Persbericht 4 Duidelijkheid over coalitie Brunssum

De Brunssumse fracties PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA hebben 10 juni besloten met elkaar het bestuur van Brunssum te gaan vormen voor de periode 2022-2026. De coalitie opteert voor een nieuwe manier van samenwerken passend bij de huidige tijdsgeest en waar de burger om vraagt.

Op 3 juni jl. is reeds overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord 2022– 2026. In de dagen erna is verder doorgesproken over de wijze van samenwerken. Hierbij heeft door vertegenwoordigers van de formerende partijen o.a. een uitgebreide dialoog plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Geconcludeerd is dat men om te komen tot optimale resultaten een nieuwe samenwerkingscultuur wil neerzetten. De achterbannen van de formerende partijen zijn geïnformeerd over deze wens en de gemaakte afspraken.

Met het besluit van 10 juni komt er duidelijkheid voor de toekomst. De afgelopen twee maanden is er onder leiding van informateurs Ben van Essen en Ellen Janssen aan gewerkt uit de impasse te komen waarin de coalitievorming medio april geraakt was. Er is ruimte gecreëerd en stap voor stap is vooruitgang geboekt.

De komende dagen wordt over de personele samenstelling van het nieuwe college nagedacht. Woensdag 15 juni zal de beoogde coalitie haar keuzes bekend maken.

Persbericht 3: voortgang coalitieonderhandelingen

Informatie Brunssum: overeenstemming bereikt over inhoud coalitieakkoord

De Brunssumse fracties PAK, Borger, VVD en PvdA hebben 3 juni overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord 2022– 2026.
De komende dagen wordt een volgende stap gezet door te verkennen hoe er in deze raadsperiode op de beste manier samengewerkt kan worden tussen politiek en het ambtelijk apparaat en omgekeerd. Deze coalitie opteert voor een nieuwe manier van samenwerken passend bij de huidige tijdsgeest en waar de burger om vraagt.

De fracties PAK, Borger, VVD en PvdA hebben op 24 en 30 mei de inhoud van een coalitieakkoord voor de periode 2022 – 2026 met ambtelijke ondersteuning uitgewerkt.
Het conceptakkoord is door elke fractie met de achterban besproken.
De daaruit naar voren gekomen opmerkingen zijn op 3 juni  in gezamenlijkheid besproken en verwerkt.
De vier partijen hebben vervolgens naar elkaar uitgesproken dat er overeenstemming is over de inhoud van het coalitieakkoord.

De komende dagen willen de fracties bespreken op welke wijze een nieuwe manier van samenwerken voor de komende periode ingericht kan worden. Daarvoor vindt ook een gesprek met de ambtelijke organisatie plaats. De fracties willen op 10 juni tot finale overeenstemming komen.