Programmarapportage

Op 11 oktober alweer is de programmarapportage 2016 in de raad aan de orde geweest. De rapportage geeft alleen de afwijkingen weer t.o.v. de begroting over de eerste 5 maanden van 2016.

De rapportage sluit met een voordeel van ca. € 660.000, dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Als PAK zullen we nauwgezet volgen dat niet de overschotten op het sociale domein in de algemene reserve verdwijnen en de tekorten op het sociale domein ten laste van de reserve sociaal domein gaan. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de karige 2,2 uur huishoudelijke hulp, die de meeste WMO-cliënten krijgen. Verder willen we duidelijke criteria voor de knelpuntenpot van € 500.000 voor verenigingen en dat het college nu echt werk gaat maken van duurzaamheid in Brunssum.