Visiedocument PAK 2022 – 2026

Visie document: PAK, Progressief Akkoord; per onderwerp hier op de website, voor het gehele Visiedocument:

Klik hier voor een download Visiedocument PAK 2022 – 2026

Het PAK is geen partij die star een bepaalde ideologie aanhangt, maar een partij die haar fundamenten vindt in de erkenning en verbinding van humanistische principes op het gebied van mens, natuur, milieu en maatschappij. Eerst de mens en niet eerst de winst of het pluche, dat is winst.

De leidende principes voor het PAK

 • De erkenning van de gelijkwaardigheid van mensen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook de sociaal, economisch en fysiek zwakkeren. Rechtvaardigheid en (toegang tot) recht geldt voor iedereen.
 • De onaantastbaarheid van de menselijke waarde.
 • Mens en milieu zijn met elkaar in evenwicht. Bescherming van milieu door duurzame maatregelen eist constante aandacht. Fossiele brandstoffen zijn eindig. Er moet niet meer geïnvesteerd worden in onderzoek en exploitatie van nieuwe fossiele brandstoffen zoals schaliegas. Ook niet in tijden waarin duurzame oplossingen onder druk komen te staan onder het mom van economische groei. Economische groei moet altijd duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van de (groene) leefomgeving.
 • Erkenning van de eindige economische groei, het verantwoord omgaan met (schaarse) middelen, is bittere noodzaak.
 • Solidariteit, niet voor de “ik-maatschappij” van graaien en het recht van sterkste, maar de “wij’ samenleving” van elkaar helpen en steunen. Om ieder individu in staat te stellen een eigen bestaan op te bouwen en het maximale uit zichzelf te halen. Hulp en ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben is geen gunst, maar komt voort uit de sociale overtuiging en beleving.

Het PAK is een onafhankelijke politieke partij, die zich breed opstelt, maar oog heeft en opkomt voor de sociaal, economisch, fysiek of psychisch kwetsbaren of die dat dreigen te worden, als gevolg van (stapeling van) problemen. Het PAK kent geen financiers of sponsoren. Haar inkomsten komen van leden/ sympathisanten en afdrachten van raadsleden en wethouders.

Het PAK is een partij die zich inzet voor een zorgvuldig, afgewogen gebruik van de omgeving. Ook in tijden waarin het economisch tegen zit en het economische denken de overhand neemt. En de omgeving even minder relevant zou moeten zijn. Het PAK gaat uit van eigen keuzes, niet ingegeven door richtlijnen of programma’s van overkoepelende landelijke partijen. Maar wel ingegeven door de opvatting van de leden en de partij en ontwikkelingen in de maatschappij. Daardoor kan het PAK een eigen koers varen.

Het PAK is een partij

 • waar alle mensen thuis zijn die het gedachtegoed van het PAK delen
 • die veelzijdig en actief is op diverse beleidsterreinen zoals wonen, zorg, werken en milieu;
 • die democratisch is ingericht met een open blik op de wereld;
 • die een luisterend oor biedt aan de Brunssumse bevolking;
 • die juist de nuance probeert te zoeken en uitgaat van onderbouwde analyses en feiten;
 • die probeert daadkrachtig bij te dragen, niet alleen door te praten maar vooral ook door te doen;
 • waar pluche geen doel is maar een middel om principes te kunnen realiseren of beschermen;
 • die raadswerk ziet als een politiek middel, en naast ombudswerk, ook actie voert als (mogelijke) keuzes dreigen te botsen met PAK principes;
 • met raadsleden die in de gemeenteraad stemmen zonder last of ruggespraak.

Veel zaken worden niet, of kunnen niet, op lokaal politiek niveau beslist worden. De regie voor het merendeel van de zaken ligt op nationaal c.q. regionaal niveau. Daarom zoekt het PAK naar samenwerking met democratisch opererende partijen. We zijn voortdurend in gesprek met andere partijen over allerlei onderwerpen. Zowel binnen als buiten de raad proberen we meerderheden te organiseren rondom de onderwerpen die wij belangrijk vinden. Ons doel is en blijft zoveel mogelijk beleidsruimte te creëren vanuit en voor het gedachtegoed van het PAK.

De overheid legt steeds meer taken op het bordje van de gemeente. De overheid legt meteen een fikse korting op. Daardoor is de druk op besturen groter geworden. Daarom moet Brunssum samenwerking zoeken met andere gemeentes en partijen met behoud van zo veel mogelijk autonomie.  Dat is niet eenvoudig, maar we gaan de uitdaging aan. Samenwerking is dan noodzakelijk. Maar die mag niet ten koste gaan van een zelfstandig Brunssum. Schaalvergroting biedt soms oplossingen maar kent ook grote risico’s en bezwaren (zoals de afstand naar de burger). Het is belangrijk vooruit te kijken en niet te blijven vasthouden aan het verleden. Maar wel het verleden, waar nodig, meenemen naar de toekomst.

 • Het PAK is integer, consequent en consistent.
 • Luistert met respect naar kritiek in haar eigen gelederen en daarbuiten.
 • Het PAK neemt kritiek mee in haar overwegingen en toetst ze aan haar uitgangspunten.
 • Keuzes worden gemaakt op basis van argumenten.
 • Gezien de klimaat- en energiecrisis zullen het milieu en duurzaamheid belangrijke en bepalende pijlers zijn van nieuw beleid of wijzigingen van oud naar nieuw beleid.
 • De krimp van de bevolking zal de koers mede bepalen.
 • Er zullen grenzen aan de individualisering en marktwerking gesteld moeten worden.

Ons PAK uitgangspunt en motto: eerst de mens en haar omgeving!

 1. Onderwerp: Wonen
 2. Onderwerp: Werken
 3. Onderwerp: Gezondheid
 4. Onderwerp: Milieu en duurzaamheid
 5. Onderwerp: Veiligheid
 6. Onderwerp: Welzijn
 7. Onderwerp: Verkeer
 8. Onderwerp: Onderwijs
 9. Onderwerp: Recreatie en vrije tijd
 10. Onderwerp: Financiën
 11. PAK en de wereld